งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (update 15 ม.ค. 2561)


ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61)

ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561
    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ออกหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม เพื่อให้ผู้กู้ยืมมีความตั้งใจเรียน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1. หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม สำหรับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. เร็วๆ นี้
2. หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม สำหรับผู้กู้ยืมเงิน กรอ.
เร็วๆ นี้
ผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
    ผู้กู้ยืมเงินต่อเนื่องจากสถาบันเดิม นำหลักฐานต่อไปนี้มายื่นในวันรายงานตัว
1. สำเนาสัญญากู้ยืมครั้งล่าสุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน 5 เทอม หรือ 6 เทอม
3. สำเนาหนังสือรับรอง/หลักฐาน การเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2560
ผู้กู้ยืมรายใหม่
     ผู้กู้ยืมรายใหม่ นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติกู้ยืม ให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
     ปฎิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานทุนการศึกษา
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานทุนการศึกษา (Update 1 ก.พ. 61)
เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ. และ กรอ.)
     1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     2. แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ e-Studentloan
        2.1 ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมในระบบ e-Studentloan สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. เร็วๆ นี้
        2.2 ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมในระบบ e-Studentloan สำหรับผู้กู้ยืม กรอ. เร็วๆ นี้
ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน
     ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน (กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพภาคเรียนที่ 2/2560

ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ภาคเรียนที่ 2/2560

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เซ็นยืนยัน และนักศึกษาที่ต้องเซ็นยืนยันใหม่
งานทุนการศึกษากำหนดวันประชุมเซ็นยืนยันอีกครั้ง คือ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง PT301 อาคารพันธสัญญา

(ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561, 18.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม ที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน
และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ทุกใบเสร็จ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
     2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดา ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 286

(ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.พ. 2561, 13.00น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(ประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2561, 20.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 1/2561
เรื่อง การยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560
Download แบบคำขอกู้ยืม และ ตารางเตรียมเอกสาร
(ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.พ. 2561, 21.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 11/2560
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศ และเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2/2560


(ประกาศ ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561, 18.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 10/2560
เรื่อง การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ในระบบ e-Studentloan สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม

(ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 2561, 10.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
เรื่อง หยุดการให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 09.30-13.00 น.
งานทุนการศึกษาหยุดการให้บริการระหว่างเวลา 09.30-13.00 น. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจประชุมนอกสถานที่
งานทุนการศึกษาขออภัยในความไม่สะดวก
(ประกาศ ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2561, 15.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม

ตรวจสอบวงเงินกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2560

นักศึกษาที่ไม่มีวงเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2560 จะต้องสำรองจ่ายค่าเล่าเรียนทั้งหมด
หากนักศึกษาดำเนินการตามกระบวนการกู้ยืมเรียบร้อย นักศึกษาจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนค่าเล่าเรียนที่สำรองจ่ายไปก่อนได้
(ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2560, 16.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะการส่งใบคำยืนยันการขอกู้ยืมจากระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2/2560
หากพบว่าไม่ถูกต้อง กรุณาดำเนินการแก้ไข และส่งใบคำยืนยันฯ ใหม่อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องทุนการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ส่ง e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2/2560
(กรุณาตรวจสอบวงเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2560 อีกครั้ง ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560)


(ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2560, 16.30 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 9/2560
เรื่อง การยืนยันคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 ในระบบ e-Studentloan สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม


(ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ย. 2560, 09.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 8/2560
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษากู้ยืม กลุ่ม B, D และ Q

ตรวจสอบรายชื่อแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมปีการศึกษา 2560
(สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.15 น.)


(ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560, 17.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาตามลำดับที่ต่อไปนี้ ไม่ส่งสัญญากู้ยืมเงิน กรุณาติดต่องานทุนการศึกษา ด่วนที่สุด หากพ้นระยะเวลา นักศึกษาจะไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ B005 (นเรศ), D002 (วสุรัตน์), Q058 (สลิลทิพย์) และ Q105 (วิจิตรา)


นักศึกษาลำดับที่ต่อไปนี้ เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด ให้เข้าประชุมเซ็นยืนยันอีกครั้ง (ครั้งสุดท้าย) ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารพันธกร เขตแม่คาว B006 (หัทยา), B010 (เรวดี), I040 (จิรนันท์), J006 (นิโลบล), P023 (กาญจนา), Q005 (กิตติพศ), Q072 (วริศรา), Q083 (กฤตยา), R003 (ปัทมาภรณ์) และ Z049 (กรวรรณ)


นักศึกษาลำดับที่ต่อไปนี้ ไม่เข้าประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน ให้เข้าประชุมเซ็นยืนยัน (ครั้งสุดท้าย) ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารพันธกร เขตแม่คาว B018 (ศยามล), B024 (พิมพกา), K004 (ภาณุมาศ) และ Q075 (อัญญพร)


(ประกาศ ณ วันที่ 10 ต.ค. 2560, 14.30 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ

ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

(ประกาศ ณ วันที่ 5 ต.ค. 2560, 10.00 น.)

ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4/2560
ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 7/2560
เรื่อง การดำเนินการเซ็นสัญญา ส่งสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2560
และบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน (อนุมัติครั้งที่ 4)


หนังสือนำจากมหาวิทยาลัยพายัพ
กรณีนักศึกษาเลือกให้ผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญาที่ที่ว่าการอำเภอ (ขั้นตอนที่ 4 วิธีที่ 2)


ตรวจสอบผลการอนุมัติการให้กู้ยืม ครั้งที่ 4/2560
ประกาศอนุมัติ 4/2560 (ไฟล์ PDF)

ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

(ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2560, 17.20 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม ที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน
และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 ณ สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกใบเสร็จ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
     2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดา ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 286

(ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2560, 17.30น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 6/2560
เรื่อง การเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กลุ่ม B, D, J, Q และ
นักศึกษากู้ยืมทุกกลุ่ม (ยกเว้นกู้เกินหลักสูตร) ที่ยังไม่เข้าเซ็นยืนยันฯ และนักศึกษาที่เซ็นยืนยันฯ ผิด

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ

(ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ย. 2560, 16.30 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. (เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 แล้ว)
ที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 (เวลา 08.30-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ งานทุนการศึกษา ห้อง 103 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกใบเสร็จ
     2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดา ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 7831-3

(ประกาศ ณ วันที่ 28 ส.ค. 2560, 10.00น.)

ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560
(สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. กลุ่ม B, D, J และ Q)
ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 5/2560
เรื่อง การดำเนินการเซ็นสัญญา ส่งสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2560 และบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. กลุ่ม B, D, J และ Q


หนังสือนำจากมหาวิทยาลัยพายัพ
กรณีนักศึกษาเลือกให้ผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญาที่ที่ว่าการอำเภอ (ขั้นตอนที่ 4 วิธีที่ 2)


ตรวจสอบผลการอนุมัติการให้กู้ยืม ครั้งที่ 3/2560
ประกาศอนุมัติ 3/2560 (ไฟล์ PDF)

(ประกาศ ณ วันที่ 25 ส.ค. 2560, 20.00 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 4/2560
เรื่อง การเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม A, E, G, I, K, และ R-X (ยกเว้นกู้เกินหลักสูตร)
และ กรอ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม M, N, P, Y และ Z

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 1/2560

 

 


(ประกาศ ณ วันที่ 19 ส.ค. 2560, 16.30 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
เนื่องจากกองทุนฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้คลาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ได้กู้ยืมเงิน
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากมีการเปลี่ยนแปลงจริง ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมปีการศึกษา 2560 แต่ผลการเรียนไม่ถึง 2.00
ส่งแบบคำขอกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบ และ แบบคำขอกู้ยืม e-Studentloan ที่ถูกต้องและสมบูรณ์
ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ก่อนเวลา 11.00 น. เท่านั้น
หากพ้นจากกำหนดนี้ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะไม่รับ-ส่งแบบคำขอกู้ยืม

(ประกาศ ณ วันที่ 4 ส.ค. 2560, 16.30 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานทุนการศึกษาปิดดำเนินการในวันที่ 19 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป (มีการประชุมฯ)
และจะเปิดดำเนินการอีกครั้ง วันที่ 20 ก.ค. 60
งานทุนการศึกษาขออภัยในความไม่สะดวก
(ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ค. 2560, 09.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 3/2560
เรื่อง การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม A, E, G, I, K, R, S, T, U, V, W และ X และ กรอ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม M, N, P, Y และ Z

(ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560, 13.30 น.)

ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
ตรวจสอบผลการอนุมัติการให้กู้ยืม ครั้งที่ 1/2560
ประกาศอนุมัติ 1/2560 (ไฟล์ PDF)
(ประกาศ ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2560, 16.00 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ต่อเนื่องมหาวิทยาลัยพายัพ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินปีการศึกษา 2560 แต่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ยืม และ e-Studentloan ตามที่งานทุนการศึกษากำหนดไว้ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
งานทุนการศึกษากำหนดให้ส่งได้อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 3-7 ก.ค. 2560 ณ สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์
(ประกาศ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2560, 14.00 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมที่ส่งแบบคำขอกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560 เรียบร้อยแล้ว
ตรวจสอบสถานะการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2560
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 60, เวลา 09.00 น.)
***นักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ยืม กรุณาติดตามกำหนดการส่งอีกครั้ง***
(ประกาศ ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2560, 15.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ยืมปีการศึกษา 2560
ตามที่งานกองทุนฯ กำหนดให้ส่งแบบคำขอกู้ยืมภายในวันที่ 31 พ.ค. 60 นั้น
งานกองทุนฯ มีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกการส่งแบบคำขอกู้ยืมในวันที่ 31 พ.ค. 60 และเพิ่มเวลาการส่งในวันที่ 29-30 พ.ค. 60 เป็น รับ-ส่งแบบคำขอกู้ยืมทั้งช่วงเช้า (40 คน) และช่วงบ่าย (40 คน) ขอนักศึกษาจัดสรรเวลาการส่งตามที่งานกองทุนฯ กำหนด
**หากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดได้ นักศึกษาจะไม่มีวงเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2560 การจ่ายค่าเล่าเรียนจะต้องจ่ายชำระด้วยตัวเองก่อน**
(ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ค. 2560, 15.45 น.)

นักศึกษาลำดับที่ต่อไปนี้ ให้นำสมุด กยศ. มารับแบบคำขอกู้ยืมเพื่อนำไปแก้ไข
และส่งคืนตามกำหนดเวลา (ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2560)
E017, G007, G014, G037, G039, G048, G057, G063, I004, I014, I019, I022, I029, I042, K011, K012, K014,
M021, M023, M024, M025, M037, M046, M047, M069, M073,
P003, P004, P012, P016, P018, P019, P033, P044, P047, P056, P057, P062, R016, U012,
Y050, Z020, Z021, Z022, Z052, Z059, Z062, Z066, Z083 และ Z085
ลำดับที่ต่อไปนี้เอกสารถูกต้อง P035 ติดตามการเปิดระบบ e-Studentloan และส่งใบคำขอกู้ยืมตามกำหนด
ขณะนี้งานกองทุนฯ ได้ตรวจเอกสารหมดแล้ว นักศึกษาที่ส่งแบบคำขอกู้ยืมไว้ แล้วไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อสอบถามด่วนที่สุด
(ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2560, 16.00 น.)

นักศึกษาลำดับที่ต่อไปนี้ ให้นำสมุด กยศ. มารับแบบคำขอกู้ยืมเพื่อนำไปแก้ไข
และส่งคืนตามกำหนดเวลา (ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2560)
E001, E027, G004, G007, G033, G037, G044, G048, I002, I008, I009, I026, I035, K004, K006, K012,
M008, M021, M023, M024, M037, M046, M069, P002, P013, P037, P049, P068, R016, S005, S007, U004, U005, U016, U024, U033,
Y067, Z007, Z015, Z033, Z044, Z056, Z060, Z073, Z074, Z077, Z078, Z080, Z083, Z087, Z088 และ Z102
**สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรายชื่อกรุณาติดตามประกาศครั้งต่อไป**
(ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค. 2560, 10.30 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 2/2560
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการส่งแบบคำขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2560


(ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ค. 2560, 19.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 1/2560
เรื่อง การยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560

Download แบบคำขอกู้ยืม และ ตารางเตรียมเอกสาร
(ประกาศ ณ วันที่ 20 มี.ค. 2560, 15.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 16/2559
เรื่อง ให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม เข้าร่วมโครงการ "ประชุมรวมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559"

(ประกาศ ณ วันที่ 2 มี.ค. 2560, 15.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ขอให้นักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกคน ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2559
ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2559
(ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.พ. 2560, 22.30น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน ที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน
และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 08.30-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ งานทุนการศึกษา ห้อง 103 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ทุกใบเสร็จ
     2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดา ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 7831-3

(ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.พ. 2560, 14.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน
เนื่องจาก งานทุนการศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการประชุมเซ็นยืนยันฯ ในรอบที่ 1 (เวลา 09.30 น.)
จึงขอให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน เข้าประชุมเซ็นยืนยันในรอบที่ 2 เวลา 13.30 น. งานทุนการศึกษาขออภัยในการเปลี่ยนแปลงเวลามา ณ ที่นี้ด้วย

(ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2560, 19.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ขอให้นักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกคน
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ภาคเรียนที่ 2/2559
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2/2559
(ประกาศ ณ วันที่ 20 ม.ค. 2560, 11.00น.)

ลำดับที่ต่อไปนี้ บันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ผิด กรุณาแก้ไขให้ถูกต้อง และโทรศัพท์แจ้งงานทุนการศึกษา 053241255 ต่อ 7833
ภายในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม ก่อนเวลา 14.00 น. (ดูรายละเอียดตามประกาศฉบับที่ 14/2559)

A030 (ฮัซวานี), A112 (อภิชญา), E023 (วารินทร์), G018 (ศศิปพร), G063 (สโรชา), G064 (อนัญญา), I014 (กมลทิพย์), I022 (พรรณิภา), I029 (รุ่งทอง), I035 (เพชรนรินทร์), I040 (จิรนันท์), J012 (อภิชณา), J013 (ปนัดดา), J014 (วิมลศิริ), K010 (ณัฐภาวรรณ), K012 (จิรนันท์), M009 (กฤติพงศ์), M017 (นิลาวัณย์), M049 (ธัญพิชชา), M059 (นิศาชล), P004 (ขนิษฐา), P020 (กฤษณา), P023 (กาญจนา), P034 (เก็จมณี), P038 (จารุวรรณ), P042 (ณัฐวรรณ), P047 (เกษรินทร์), P048 (นภัสวรรณ), P058 (ศศิวิมล), P059 (อภิชญา), P072 (จิรภัทร), R003 (ปัทมาภรณ์), R007 (ธนาภรณ์), S003 (อินทิรา), U021 (กันทรากร), U029 (ทักษิณา), U031 (ฌาณพัฒน์), U035 (สิริเพ็ญ), V099 (เกตน์สิรี), Y006 (วนัชพร), Y020 (อภิญญา), Y032 (อรวรรณ), Y051 (ชัชฎาพร), Y059 (ณัฐกานต์), Z001 (อิศม์เดช), Z032 (ภรัณรัชต์), Z041 (นิลาวัลย์), Z042 (กาญจน์ภิเษก), Z086 (ขวัญฤทัย), Z088 (พรญาณี) และ Z091 (หฤทัย)
(ประกาศ ณ วันที่ 12 ม.ค. 2560, 13.30น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 15/2559
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศ และเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม


(ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560, 16.30น.)

ลำดับที่ต่อไปนี้ กรุณาดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 14/2559 ให้เสร็จสิ้้นภายในวันนี้ (10 ม.ค. 2560)
หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ นักศึกษาจะไม่สามารถกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2559 ได้

A007 (ศิรินภา), A030 (ฮัซวานี), A041 (กฤษณา), A049 (ณัฐวุฒิ), A057 (จุฑาทิพย์), A067 (สกุลรัตน์), A069 (ภูวนารินทร์), A104 (ธนพร), A109 (เสกสรร),
B224 (จารุวรรณ), D060 (รัฐมณี), E005 (ธนดล), E008 (พร้อมธิปก), E011 (พีรวัฒน์), E013 (พฤทธิ์), E014 (สุภาวดี), E020 (อุรารัตน์), E035 (โยธิน),
G008 (ณัฐริกา), G017 (นิรมิต), G026 (สุพรรณี), G038 (บุษญากร), G042 (ปาริชาติ), G049 (วิชยุตม์), G058 (นันธรัตน์), G064 (อนัญญา), I003 (วราลี), I005 (สุภาวรรณ), I025 (พีรณัฐ), I045 (อโนชา), I048 (ลลิตตา), J006 (ไปรมา), J007 (ชยพล), J022 (พงศ์นภา), K024 (กัญญารัตน์), M008 (พรรณธิดา), M012 (ธารรัตน์), M016 (ฐณัฐชภรณ์), M021 (เบญจวรรณ), M025 (ณัฐภัทรา), M036 (เพียงตะวัน), M045 (สุกิจ), M055 (ภัทราวรรณ), M057 (รัตยา), M058 (พิลาศลักษณ์), M065 (อัลิปรียา), M070 (สุรีย์พร), P006 (นนทวัชร์), P008 (กชกร), P010 (ณัฎฐณิชา), P015 (ศุภธิดา), P019 (จิรายุ), P026 (รัตมณี), P027 (มิ่งกมล), P028 (ฐิติภรณ์), P029 (ธีรวิทย์), P038 (จารุวรรณ), P039 (จรรยาพร), P040 (กนกภรณ์), P045 (อภิรุจี), P049 (พนัชนิกา), P052 (รัชฎา), P054 (เบญจมาศ), P056 (ประภัสสร), P060 (ชื่นกมลชนก), P067 (พัณณ์ชิตา), X078 (กรรณิการ์), X081 (กิตติพงศ์), Y009 (จิรัชยา), Y013 (สิริยุพา), Y019 (กันตินันท์), Y020 (อภิญญา), Y038 (พิมพ์ดณุนันท์), Y047 (สิรินทรา), Y049 (ธัญธิดา), Y055 (มัลลิกา), Y059 (ณัฐกานต์), Y063 (ภัชรภรณ์), Z031 (อทิตยา), Z032 (ภรัณรัชต์), Z054 (นิรชา), Z061 (เบญญาภา), Z062 (ณัฏฐ์นิชา), Z063 (อัจฉรา), Z071 (ภูวเดช), Z073 (จินตนาการ), Z074 (อัญชลี) และ Z075 (อริสา)

(ประกาศ ณ วันที่ 10 ม.ค. 2560, 14.15น.)


ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ได้
เนื่องจากเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษายังไม่โอนเข้ามหาวิทยาลัย ตามระเบียบแล้วแผนกการเงินจะต้องล็อคการลงทะเบียนของนักศึกษาที่มีเงินค้างชำระในภาคเรียนที่ 1
เพื่อให้นักศึกษากู้ยืมได้ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ได้ งานทุนการศึกษาอยู่ระหว่างการประสานงานกับแผนกการเงิน เพื่อปลดล็อคให้กับนักศึกษาที่ดำเนินการกู้ยืมสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นขอให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Registrar เพื่อลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันนี้เวลา ประมาณ 14.30 น.

(ประกาศ ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2559, 11.30น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 14/2559
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน และการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมและวงเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2559

(ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559, 18.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ขอให้นักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกคน ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

(ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ย. 2559, 16.45น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน ที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน
และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 (เวลา 08.30-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ งานทุนการศึกษา ห้อง 103 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน ประจำภาคเรียนที่ 2/255 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินคืน
งานทุนการศึกษากำหนดให้นักศึกษายื่นเอกสารอีกครั้ง (ครั้งสุดท้าย)
ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-11.30 และ 13.30-16.30 น.
หากพ้นจากกำหนดดังกล่าวแล้ว จะถือว่านักศึกษาและผู้ปกครองไม่ประสงค์ขอรับเงินคืน
งานทุนการศึกษาจะดำเนินการโอนเงินคืนกองทุนฯ เพื่อลดหนี้ให้นักศึกษา ต่อไป

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ทุกใบเสร็จ
     2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดา ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 7831-3

(ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ย. 2559, 19.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 10/2559
เรื่อง การยืนยันคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2559 ในระบบ e-Studentloan สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม


(ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ย. 2559, 09.30น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 9/2559
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. (กลุ่ม R และ U) และ นักศึกษากู้ยืม กรอ. (กลุ่ม Z)

ตรวจสอบรายชื่อแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. (กลุ่ม R, U, S และ Z)

(ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2559, 16.40น.)


พิธีมอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2559
งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 7832

(ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2559, 15.50น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษา กยศ. และ กรอ. กลุ่ม R, S, U และ Z
เนื่องจากวันนี้ (26/10/59) มีการประชุมเซ็นยืนยันกู้ยืมแต่มีนักศึกษาบางคนไม่เข้าประชุม และ นักศึกษาบางคนเข้าประชุมแล้วเซ็นยืนยันผิด ขอให้นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ดำเนินการดังนี้
กลุ่มที่เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด ให้มาเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนใหม่ที่ห้องทุนการศึกษา
ในวันพรุ่งนี้ (27/10/59) ระหว่างเวลา 08.30-11.00 และ 13.30-16.00 น.
รายชื่อนักศึกษาที่เซ็นผิดได้แก่ S007 (นายเฉลิมชัย คูตระกูล), U018 (น.ส.ฟ้าวณิชย์ วรินทรธนจรัส), U019 (น.ส.อทิตยา ปู่หล้า), U038 (น.ส.นพรัตน์ แก้วคำ), Z014 (น.ส.ณัชชา นันทอน), Z022 (น.ส.สุวนันท์ ปัญโญนันท์), Z038 (น.ส.อังคณา ร่วมความคิด), Z045 (น.ส.นุชชบา ลักษมีมงคล), Z047 (น.ส.รชยา ยอดเมือง), Z049 (น.ส.กรวรรณ แสงดาววี), Z079 (น.ส.สิรินธร ผ่องสวัสดิ์), Z085 (น.ส.อริสรา ยาเจริญ) และ Z092 (น.ส.ณัฐธิดา นรรัตน์)

กลุ่มที่ไม่เข้าประชุมเซ็นยืนยัน ให้เข้าประชุมเซ็นยืนยันที่ห้องทุนการศึกษา
ในวันศุกร์นี้ (28/10/59) เวลา 15.00 น. (ตรงเวลา) หากนักศึกษาไม่เข้าประชุม จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์กู้ยืมปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่เข้าเซ็นยืนยันได้แก่ R004 (น.ส.วิลาสินี คำอินต๊ะ), R005 (นายดาเนียล แดงขำ), R006 (นายธวัช เขาคำ), R008 (น.ส.วรรณนิภา คชสวัสดิ์), R009 (น.ส.ณัฐชลัยกร คำรินทร์), R010 (น.ส.เพชรรัตน์ ดวงใย), S004 (น.ส.เมนฐกา องอาจ), S006 (น.ส.ศิริลักษณ์ ใจเป็ง), U002 (น.ส.ณัฐธิดา วงค์มูล), U010 (น.ส.ลลิตา แก้วสุริยะ), U011 (น.ส.กัญญาวีร์ ศรีคำซาว), U015 (น.ส.สุพนิตา ไฝทอง), U017 (น.ส.ภัคจิรา รักชีพ), U021 (นายกันทรากร ไชยประสิทธิ์), U026 (นายสิรภพ จุ้ยเจริญ), U029 (น.ส.ทักษิณา ปัญญาเยาว์), U031 (นายฌาณพัฒน์ นกรอด), U035 (น.ส.สิริเพ็ญ ล่องอำไพ), U037 (นายศุภโชค พร้อมสุข), U041 (น.ส.ยุพิน สุชนาวรกุล), Z002 (น.ส.วารีรัตน์ มงคลเสถียร), Z006 (น.ส.จงรักษ์ ล้วนงาม), Z032 (น.ส.ภรัณรัชต์ วิริยะวงศ์สกุล), Z039 (น.ส.พิมธิดา หลวงใน), Z053 (น.ส.อารยา หลวงอำมาตย์), Z059 (น.ส.ปวรวรรณ คำโพธิ์), Z066 (น.ส.ณัฐศศิ คำริน), Z067 (น.ส.ลักษนารีย์ โลจันติ), Z068 (น.ส.รักษิณา ไชยรักษา), Z071 (นายภูวเดช เขื่อนคำ), Z095 (น.ส.กานติมา พิลึก), Z103 (น.ส.สิรีธร กุลนิล), Z104 (น.ส.เพทายรัตน์ ขายเครื่องเทศ) และ Z106 (น.ส.ปริมชยาภรณ์ วงศ์คุณะเวคิน)

(ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559, 19.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. กรอ. (กลุ่ม R, S, U, Z) และ นักศึกษากู้ยืมเกินหลักสูตร (กลุ่ม L)
ที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 (เวลา 08.30-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ งานทุนการศึกษา ห้อง 103 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยาพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
     2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดา ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 7831-3

(ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559, 14.00น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. กลุ่ม R, S, U และ Z ที่มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2559

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันภาคเรียนที่ 1/2559

(ประกาศ ณ วันที่ 23 ต.ค. 2559, 19.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 8/2559
เรื่อง การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan สำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. กลุ่ม Z

กรุณาดำเนินการให้เสร็จ ภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 ต.ค. 59)
**นักศึกษาที่จะสามารถดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 8/2559 ได้ จะต้องส่งสัญญากู้ยืมเงินแล้วเท่านั้น**

(ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2559, 14.30 น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60)

ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2560
    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ออกหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม เพื่อให้ผู้กู้ยืมมีความตั้งใจเรียน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1. หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม สำหรับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.
2. หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม สำหรับผู้กู้ยืมเงิน กรอ.
ผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
    ผู้กู้ยืมเงินต่อเนื่องจากสถาบันเดิม นำหลักฐานต่อไปนี้มายื่นในวันรายงานตัว
1. สำเนาสัญญากู้ยืมครั้งล่าสุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน 5 เทอม หรือ 6 เทอม
3. สำเนาหนังสือรับรอง/หลักฐาน การเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2559
ผู้กู้ยืมรายใหม่
     ผู้กู้ยืมรายใหม่ นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติกู้ยืม ให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
     ปฎิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ปีการศึกษา 2560
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานทุนการศึกษา
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานทุนการศึกษา (Update 19 ก.ค. 60)
เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ. และ กรอ.)
     1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     2. แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ e-Studentloan
        2.1 ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมในระบบ e-Studentloan สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. เร็วๆ นี้
        2.2 ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมในระบบ e-Studentloan สำหรับผู้กู้ยืม กรอ. เร็วๆ นี้
ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน
     ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน (กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ประกาศผลอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4/2559
ตรวจสอบผลการอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4/2559
(ประกาศ ณ วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น.)

ขอให้นักศึกษาที่ยื่นขอกู้ยืมฯ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
     1. ตรวจสอบผลการอนุมัติกู้ยืมฯ กองทุน กรอ. หากได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
     2. ดำเนินการตามประกาศ ฉบับที่ 7/2559 เรื่อง การดำเนินการทำสัญญา และ ส่งสัญญากู้ยืมเงิน กรอ. ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษา กรอ. รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 (กลุ่ม Z)
     หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้กู้และผู้ค้ำประกันประสงค์ที่จะทำสัญญา ณ ภูมิลำเนา กรุณา Download หนังสือ นำของมหาวิทยาลัยพายัพ นำไปแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่อำเภอ เพื่อดำเนินการเซ็นสัญญา


(ประกาศ ณ วันที่ 11 ต.ค. 2559, 18.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 6/2559
เรื่อง การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. รายใหม่ทุกชั้นปี และ กยศ. ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม กลุ่ม R, S และ U

**นักศึกษาที่จะสามารถดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 6/2559 ได้ จะต้องส่งสัญญากู้ยืมเงินแล้วเท่านั้น**

(ประกาศ ณ วันที่ 10 ต.ค. 2559, 19.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ประกาศผลอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3/2559
ตรวจสอบผลการอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3/2559
(ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น.)

ขอให้นักศึกษาที่ยื่นขอกู้ยืมฯ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
     1. ตรวจสอบผลการอนุมัติกู้ยืมฯ หากได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
     2. ดำเนินการตาม ขั้นตอนการกรอกสัญญากู้ยืม ในระบบ e-Studentloan
     3. ดำเนินการตามประกาศ ฉบับที่ 5/2559 เรื่อง การดำเนินการทำสัญญา และ ส่งสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2559

     หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้กู้และผู้ค้ำประกันประสงค์ที่จะทำสัญญา ณ ภูมิลำเนา กรุณา Download หนังสือ นำของมหาวิทยาลัยพายัพ นำไปแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่อำเภอ เพื่อดำเนินการเซ็นสัญญา


(ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2559, 09.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ทุกชั้นปี และ กยศ. ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (กลุ่ม R, S และ U)
1. ให้นักศึกษาติดตามประกาศรายชื่ออนุมัติการให้กู้ยืมในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา
2. ให้นักศึกษาดำเนิการตามประกาศฉบับที่ 5/2559 เรื่อง การดำเนินการทำสัญญา และ ส่งสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2559


ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กรอ. รายใหม่ (กลุ่ม Z)
เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ยังไม่เปิดระบบให้สถานศึกษาดำเนินการอนุมัติกู้ยืมเงิน กรอ. ได้ ทำให้งานทุนการศึกษาไม่สามารถกำหนดระยะเวลาดำเนินการได้
ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา และ เฟสบุ๊ค อย่างต่อเนื่อง
ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกคน
ขอให้นักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกคน ตรวจสอบสถานะการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2559
ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2559


(ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ย. 2559, 18.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม A-K, Q, T, V, W และ X (ยกเว้นกู้ยืมเกินหลักสูตร) และ กรอ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม M, N, P และ Y
ที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 (เวลา 08.30-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ งานทุนการศึกษา ห้อง 103 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยาพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
     2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) และผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกธนาคาร ยกเว้น ธ.ออมสิน และ ธกส.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 7832

(ประกาศ ณ วันที่ 29 ส.ค. 2559, 16.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (กลุ่ม U), กยศ. รายใหม่ (กลุ่ม R, S) และ กรอ. รายใหม่ชั้นปีที่ 1 (กลุ่ม Z)
     อ้างถึงแผ่นพับงานทุนการศึกษา ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน (ขั้นตอนที่ 4 ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืม) และ ประกาศงานทุนการศึกษา ฉบับที่ 4/2559
จากการที่งานทุนการศึกษาเลื่อนการประกาศอนุมัติการให้กู้ยืม โดยไม่มีกำหนด ส่งผลให้งานทุนการศึกษาต้องเลื่อนการประชุมผู้ปกครองฯ และเลื่อนกำหนดการในขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5 ถึง ขั้นตอนที่ 10 ออกไปโดยยังไม่มีกำหนด
     ดังนั้นขอให้นักศึกษาติดตามประกาศจากงานทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หากมีความคืบหน้าอย่างไร งานทุนการศึกษาจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

(ประกาศ ณ วันที่ 29 ส.ค. 2559, 11.00น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (กลุ่ม U),
กยศ. รายใหม่ชั้นปีที่ 1 (กลุ่ม R) และ กรอ. รายใหม่ชั้นปีที่ 1 (กลุ่ม Z)

งานทุนการศึกษากำหนดให้ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)
ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-11.00น.
ณ ห้องทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

(ประกาศ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2559, 10.30น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 4/2559
เรื่อง เลื่อนการประกาศอนุมัติการให้กู้ยืมสำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (กลุ่ม U), กยศ. รายใหม่ทุกชั้นปี (กลุ่ม R และ S) และ กรอ. รายใหม่ (กลุ่ม Z)


(ประกาศ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2559, 09.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม M, N, P และ Y และนักศึกษากู้ยืม กยศ. ที่ไม่ได้เข้าประชุมเซ็นยืนยันเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 59
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันภาคเรียนที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2)

(ประกาศ ณ วันที่ 23 ส.ค. 2559, 10.45น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม M, N, P และ Y

ขณะนี้นักศึกษาสามารถบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในเว็บไซต์ e-Studentloan ได้แล้ว
ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนใน ประกาศฉบับที่ 2/2559 (ซึ่งรูปแบบการบันทึกจะคล้ายๆ กัน) ให้เสร็จภายในวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 59 ก่อนเวลา 12.00 น.

(ประกาศ ณ วันที่ 19 ส.ค. 2559, 15.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 3/2559
เรื่อง เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม A-K, Q, T, V, W และ X (ยกเว้นกู้ยืมเกินหลักสูตร) และ กรอ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม M, N, P และ Y

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันภาคเรียนที่ 1/2559

(ประกาศ ณ วันที่ 16 ส.ค. 2559, 16.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม A-K, Q, T, V, W และ X (ยกเว้นกู้ยืมเกินหลักสูตร) และ กรอ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม M, N, P และ Y

เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการเปิดระบบการกู้ยืม กรอ. ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่งผลให้การดำเนินงานของงานทุนการศึกษาไม่เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้
ดังนั้นขอให้นักศึกษาติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ในวันพรุ่งนี้ (16 ส.ค. 59, ช่วงบ่าย)


(ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2559, 19.20น.)

ประกาศอนุมัติเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2559
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม A-K, Q, T, V, W และ X (ยกเว้นกู้ยืมเกินหลักสูตร)
และ กรอ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม M, N, P และ Y
ตรวจสอบรายชื่ออนุมัติการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
(update 12 ส.ค. 2559)

(ประกาศ ณ วันที่ 12 ส.ค. 2559)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 2/2559
เรื่อง อนุมัติการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2559
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม A-K, Q, T, V, W และ X (ยกเว้นกู้ยืมเกินหลักสูตร) และ กรอ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม M, N, P และ Y

ตรวจสอบรายชื่ออนุมัติการให้กู้ยืม ปีการศึกษา2559 ครั้งที่ 1
(update 07 ก.ค. 2559)

(ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.ค. 2559)

ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. ชั้นปีที่ 1 รหัส 59
เนื่องจากระบบ e-Studentloan สำหรับ ผู้กู้ยืม กรอ. ทางกองทุนฯ ยังไม่พร้อมเปิดระบบให้ยื่นคำขอกู้ยืม
คาดว่าระบบจะเปิดให้ยื่นกู้ยืมได้ ประมาณวันที่ 25 ก.ค. 59 ดังนั้น ขอให้นักศึกษากู้ยืม กรอ. ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ปฏิบัติดังนี้
1. ส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบ (Download จากเว็บไซต์งานทุนการศึกษา) ตามกำหนดระยะเวลา (1 ก.ค. - 5 ส.ค. 59)
2. ส่งใบคำขอกู้ยืมจากระบบ e-Studentloan วันที่ 25 ก.ค. - 5 ส.ค. 59
(ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ค. 2559)
การบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมและสาธารณะ
  แบบฟอร์มขอนักศึกษาช่วยงาน (โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมและสาธารณะ)
  แบบฟอร์มขอช่วยงานในหน่วยงานต่างๆ (โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมและสาธารณะ)
  แบบฟอร์มบันทึกเวลาการบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมและสาธารณะ (ใช้คู่กับแบบฟอร์มขอนักศึกษาช่วยงาน หรือ แบบฟอร์มขอช่วยงานหน่วยงานต่างๆ)
  แบบฟอร์มบันทึกเวลา "จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (ใช้คู่กับสำเนาบัตรประจำตัวจิตอาสาฯ)
  แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ ต่อสังคมและสาธารณะ
การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ.
กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2561 เริ่ม download วันที่ 1 ก.พ. 2561
กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.)
กรอ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.)
กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
กยศ.108 แบบรายงาน ข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน
กยศ.111 แบบรับรองการเป็นผู้กู้รายเก่า
SLF001 บันทึกแนบท้ายสัญญา กรณี เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน รายละเอียด (หากได้รับเงินโอนค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้ำประกันได้)
การชำระหนี้คืนกองทุน กยศ. และ กรอ.
กยศ.201 หนังสือแสดงตนในการชำระหนี้ และขอระงับการกู้ยืมเงิน
กยศ.202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ (กยศ.)
กรอ.202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ (กรอ.)
กยศ.203 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้ (กยศ.)
กรอ.203 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้ (กรอ.)
กยศ.204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.)
กรอ.204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กรอ.)
กรอ.207 แบบรายงานรายได้ของผู้กู้ยืม กรอ.
กรอ.208 หนังสือรับรองรายได้ของผู้กู้ยืม กรอ.
แบบฟอร์มอื่นๆ
  แบบคำร้องทั่วไป งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สนท.01) ใช้สำหรับ ขอทำสมุดประจำตัวใหม่ หรือ ขอคัดสำเนาเอกสารกู้ยืม
  แบบคำร้องขอคืนเงินผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
ICL001 ใบแจ้งคืนเงินกู้ยืม กรอ. ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม 2.ยื่นชำระเงินที่สาขาธนาคารกรุงไทย/สาขาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
SLF002 หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ
SLF003 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืน (โครงการรณรงค์ชำระหนี้)
SLF004 หนังสือมอบอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
SLF005 หนังสือรับรองความสามารถประกอบการเงินของผู้พิการหรือทุพพลภาพ
SLF006 ใบชำระค่าทนายความ


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
A
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
B
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
B04
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินฯ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559
B03
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินฯ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555
B02
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินฯ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2547
B01
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินฯ พ.ศ. 2546
C04
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
C03
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
C02
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
C01
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542
D06
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 (ร่าง)
D05
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
D04
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
D03
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
D02
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546
D01
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2544
E10
กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
E09
กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
E08
กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558
E07
กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
E06
กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556
E05
กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2555
E04
กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2554
E03
กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2553
E02
กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2552
E01
กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พ.ศ.2546
F1
การให้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
G1
กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การรับสมัครจนถึงการส่งสัญญากู้ยืมเงิน

กองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.)
K05
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน พ.ศ. 2557
K04
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน พ.ศ. 2556
K03
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน พ.ศ. 2555
K02
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
K01
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน พ.ศ. 2551
L05
กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ปีการศึกษา 2557
L04
กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ปีการศึกษา 2556
L03 กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ปีการศึกษา 2555
L02
กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
L01
กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
M03
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษา กรอ. ปีการศึกษา 2559
M02
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษา กรอ. ปีการศึกษา 2556
M01
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษา กรอ. ปีการศึกษา 2555