กรุณาเลือกตารางเตรียมเอกสารตามความเป็นจริงของครอบครัวผู้ขอกู้ยืม

บิดา-มารดา อยู่ด้วยกัน บิดาเสียชีวิต มารดาเสียชีวิต บิดา-มารดา เสียชีวิต บิดา-มารดา หย่าร้าง บิดา-มารดา แยกทางกัน

คำเตือนสำหรับการกรอกแบบคำขอกู้และการเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืม

1. ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินในการเขียน
3. แบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบการขอกู้ยืมห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด หรือ ขูด ลบ ขีดฆ่า เขียนย้ำ โดยเด็ดขาด
4. การลงลายมือชื่อในเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ให้ลงลายมือชื่อ 3 บรรทัด ได้แก่ บรรทัดที่ 1 สำเนาถูกต้อง / บรรทัดที่ 2 ลายเซ็น / บรรทัดที่ 3 วงเล็บตัวบรรจงใต้ลายเซ็น