กรุณาเลือกตารางเตรียมเอกสารตามความเป็นจริงของครอบครัวผู้ขอกู้ยืม

บิดา-มารดา อยู่ด้วยกัน บิดาเสียชีวิต มารดาเสียชีวิต บิดา-มารดา เสียชีวิต บิดา-มารดา หย่าร้าง บิดา-มารดา แยกทางกัน

ข้อแนะนำสำหรับการกรอกข้อมูลในแบบคำขอกู้และการเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืม

1. ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
2. แบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบการขอกู้ยืมห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด หรือ ขูด ลบ ขีดฆ่า เขียนย้ำ โดยเด็ดขาด
3. แบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบการขอกู้ยืมให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้น
4. การลงลายมือชื่อในเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ให้ลงลายมือชื่อ 3 บรรทัด ได้แก่ บรรทัดที่ 1 สำเนาถูกต้อง / บรรทัดที่ 2 ลายเซ็น / บรรทัดที่ 3 วงเล็บตัวบรรจงใต้ลายเซ็น

การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบ่งประเภทการกู้ยืมออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
                คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี   - รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
                คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า    - ศึกษาในสาขาวิชาที่กองทุนฯ กำหนดให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2561
                คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่   - ศึกษาในสาขาวิชาที่กองทุนฯ กำหนดให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ การบัญชี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร พยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และ เภสัชศาสตร์
ลักษณะที่ 3 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ (เริ่มให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563)
ลักษณะที่ 4 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ (เริ่มให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563)
***นักศึกษาที่กู้ยืมครบตามหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสามารถยื่นขอกู้ยืมปีการศึกษา 2562 ได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของกองทุนฯ ***