จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2548
Website counters
มหาวิทยาลัยพายัพ e-registrar e-learning e-studentloan กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตรวจสอบยอดเงินกู้ยืม ktb  ตรวจสอบยอดเงินกู้ยืม ibank ตารางคำนวณเงินผ่อนชำระเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ประกาศอนุมัติทุนมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
(update 15/12/56)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 11/2557
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศและเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2557
สำหรับนักศึกษา กู้ยืม กยศ. และ กรอ.
ปิดการจองรอบประชุมฯ
(สามารถจองรอบการประชุมได้ถึงวันที่ 27 ม.ค. 58 เวลา 16.00)


(ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2558, เวลา 15.00น.)


สำนักทุนการศึกษาฯ ขอให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน
ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557
และดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 10.00น. ของวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
หากไม่ดำเนินการ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าเซ็นยืนยันกู้ยืมเทอม 2/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2558)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 11/2557
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศและเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2557
สำหรับนักศึกษา กู้ยืม กยศ. และ กรอ.

(ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2558)


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2558
โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

(รับสมัครถึงวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558)

(ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2558)


ชี้แจงกรณีนักศึกษาไม่มีวงเงินกู้ยืมในระบบการลงทะเบียนเรียน (e-Registra)

1.


2.

3.
สำนักทุนฯ ได้กำหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2/2557
ยืนยันกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และ พิมพ์ส่งสำนักทุนฯ
ภายในวันที่ 21 พ.ย. 57 (ตามประกาศฉบับที่ 7, 8 และ 9)
สำนักทุนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขอกู้ยืม
และส่งกรอบวงเงินภาคเรียนที่ 2/2557 ให้แผนกการเงิน (เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 57)
นักศึกษาที่ดำเนินการถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาเท่านั้น
ถึงจะมีวงเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557
  สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีวงเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557 ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 7, 8 และ 9 โดยเร็วที่สุด
2. จ่ายชำระเงินลงทะเบียนเรียนที่แผนกการเงินทั้งจำนวน
3. ดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 10/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 2558)


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ที่ทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะเงินโอนเข้ามหาวิทยาลัย
และสถานะการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 10/2557
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน และการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม

(ประกาศ ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2557)


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบวงเงินกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2557)


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืม กลุ่ม E G และ M

ขอให้นักศึกษากลุ่ม E G และ M ตรวจสอบรายชื่อเพื่อดำเนิเนการแก้ไขและส่งแบบคำขอกู้ยืม
ตามประกาศสำนักทุนการศึกษาฯ ฉบับที่ 7/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาฯ

ฉบับที่ 8/2557
เรื่อง การยืนยันคำขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. ทุกกลุ่ม


ฉบับที่ 9/2557
เรื่อง การยืนยันคำขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ทุกกลุ่ม

(ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ย. 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 7/2557
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557 (กลุ่ม E, G และ M)

(ประกาศ ณ วันที่ 5 พ.ย. 2557)

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ. และ กรอ.)
ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษากู้ยืม
(กยศ. และ กรอ.)

ประกาศอนุมัติการกู้ยืม
อนุมัติเงินให้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปี 2557
 
Download เอกสารการกู้ยืม
แบบคำขอกู้ยืมเงิน ปี 2557 (15-12-56)
บันทึกแนบท้ายสัญญา กรณี เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
=รายละเอียด= (24-02-56)
หนังสือนำจากมหาวิทยาลัยเพื่อเซ็นสัญญา ณ ภูมิลำเนา (มพย 0405/ว 132)
แบบรายงาน ข้อมูลผู้กู้ยืม (กยศ.108)สำหรับนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง-ชื่อ-นามสกุล- ที่อย-ระดับการศึกษา-การประกอบอาชีพ (จำนวน 3 ชุด)
แบบรับรองการเป็นผู้กู้รายเก่า (กยศ.111)นักศึกษากู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยพายัพที่ลาออก แล้วจะไปกู้ยืมต่อเนื่องยังสถานศึกษาอื่น
หนังสือขอผ่อนผันชำระหนี้ (กยศ.202)
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204)
แบบคำร้องทั่วไป สำนักทุนการศึกษา (สนท.01)ใช้สำหรับ
1. ขอทำสมุดประจำตัว
2. ขอคัดสำเนาเอกสารต่างๆ
แบบคำร้องขอคืนเงินผู้ปกครอง ปี 2557
ใบแจ้งคืนเงินกู้ยืม กรอ. ขั้นตอนการดำเนินการ
1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
2. ยื่นชำระเงินที่สาขาธนาคารกรุงไทย
 
ประกาศสำนักทุนการศึกษา
(กยศ. และ กรอ.)

ปีการศึกษา 2557
 
 
ประกาศเก่า
ประกาศปี 2557
ประกาศปี 2556
ประกาศปี 2555
ประกาศปี 2554