จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2548
Website counters
 
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ. และ กรอ.)
ประกาศอนุมัติการกู้ยืม
อนุมัติเงินให้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปี 2557
 
Download เอกสารการกู้ยืม
แบบคำขอกู้ยืมเงิน ปี 2557 (15-12-56)
บันทึกแนบท้ายสัญญา กรณี เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
=รายละเอียด= (24-02-56)
หนังสือนำจากมหาวิทยาลัยเพื่อเซ็นสัญญา ณ ภูมิลำเนา (มพย 0405/ว 132)
แบบรายงาน ข้อมูลผู้กู้ยืม (กยศ.108)สำหรับนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง-ชื่อ-นามสกุล- ที่อย-ระดับการศึกษา-การประกอบอาชีพ (จำนวน 3 ชุด)
แบบรับรองการเป็นผู้กู้รายเก่า (กยศ.111)นักศึกษากู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยพายัพที่ลาออก แล้วจะไปกู้ยืมต่อเนื่องยังสถานศึกษาอื่น
หนังสือขอผ่อนผันชำระหนี้ (กยศ.202)
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204)
แบบคำร้องทั่วไป สำนักทุนการศึกษา (สนท.01)ใช้สำหรับ
1. ขอทำสมุดประจำตัว
2. ขอคัดสำเนาเอกสารต่างๆ
แบบคำร้องขอคืนเงินผู้ปกครอง ปี 2557
ใบแจ้งคืนเงินกู้ยืม กรอ. ขั้นตอนการดำเนินการ
1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
2. ยื่นชำระเงินที่สาขาธนาคารกรุงไทย
 


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ที่ทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะเงินโอนเข้ามหาวิทยาลัย
และสถานะการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2557)


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบวงเงินกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2557)


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืม กลุ่ม E G และ M

ขอให้นักศึกษากลุ่ม E G และ M ตรวจสอบรายชื่อเพื่อดำเนิเนการแก้ไขและส่งแบบคำขอกู้ยืม
ตามประกาศสำนักทุนการศึกษาฯ ฉบับที่ 7/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาฯ

สำนักทุนการศึกษาฯ กำหนดให้มีการเซ็นยืนยันอีกครั้ง (ครั้งสุดท้าย)
หากนักศึกษาไม่เข้าเซ็นยืนยัน สำนักทุนฯ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การกู้ยืม ปีการศึกษา 2557

กำหนดการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน (ครั้งสุดท้าย)
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง 507 อาคารโสมสวลี (เขตแก้วนวรัฐ)


1. กลุ่มกู้ยืมเกินหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
         1.1. บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนตามประกาศฉบับที่ 4/2557 (ให้เสร็จภายในวันที่ 8 ต.ค. 57)
         1.2. เตรียมเอกสารเข้าประชุมเซ็นยืนยันตามประกาศฉบับที่ 6/2557
         1.3. Download คำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง และเตรียมเอกสารประกอบ
         1.4. เข้าประชุมเซ็นยืนยันตาม วัน/เวลา/สถานที่ ที่สำนักทุนฯ กำหนด

ลำดับที่ที่ได้รับอนุมัติ มีดังนี้
LB038, LC003, LC071, LQ035, LR020, LR045, LR056, LR086, LR112, LR145, LR191, LR192, LR195, LR208, LR259, LR268, LR277, LR281, LR289, LU003, LU031, LU057, LU073, LU074, LU091, LU103, LU105, LU108, LU109, LU123, LU126, LU190, LU220 และ LU222


2. กลุ่มไม่เข้าประชุมเซ็นยืนยัน ไม่เข้าปฐมนิเทศ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
         2.1. เตรียมเอกสารเข้าประชุมเซ็นยืนยันตามประกาศฉบับที่ 6/2557
         2.2. เข้าประชุมเซ็นยืนยันตาม วัน/เวลา/สถานที่ ที่สำนักทุนฯ กำหนด

ลำดับที่ ดังนี้
A005, A055, A093, D036, D086, D101, D160, E002, F168, G045, G058, J013, N047, Q023, V049, V075, V088, V157, X051, Y009, Y013 และ Y023


3. กลุ่มเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
         3.1. เตรียมปากกาด้ามเดิมที่ใช้เซ็นยืนยัน
         3.2. เข้าประชุมเซ็นยืนยันตาม วัน/เวลา/สถานที่ ที่สำนักทุนฯ กำหนด

ลำดับที่ ดังนี้
B140, E005, E015, E026, F149, J025, Y004 และ Y024


4. กลุ่มที่ส่งเอกสารไม่ครบ ขาดสำเนาสัญญาและใบภาระค่าใช้จ่ายทุนหรือกรอกข้อมูลไม่ครบ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
         4.1. เตรียมสำเนาสัญญาและใบภาระค่าใช้จ่ายทุน
         4.2. เตรียมปากกาด้ามเดิมที่ใช้เซ็นยืนยัน
         4.3. เข้าประชุมเซ็นยืนยันตาม วัน/เวลา/สถานที่ ที่สำนักทุนฯ กำหนด

ลำดับที่ ดังนี้
B082, B142, G069, J026 และ N051


5. กลุ่มที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
         5.1. กลุ่ม E, G, J และ M บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนตามประกาศฉบับที่ 5/2557 (ให้เสร็จภายในวันที่ 8 ต.ค. 57)
         5.2. กลุ่มอื่นๆ บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนตามประกาศฉบับที่ 4/2557 (ให้เสร็จภายในวันที่ 8 ต.ค. 57)
         5.3. Download คำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง และเตรียมเอกสารประกอบ
         5.4. เข้าประชุมเซ็นยืนยันตาม วัน/เวลา/สถานที่ ที่สำนักทุนฯ กำหนด

ลำดับที่ที่ได้รับอนุมัติ มีดังนี้
E034, B149, F110 และ Y062

(ประกาศ ณ วันที่ 7 ต.ค. 2557 เวลา 11.30 น.)นักศึกษาลำดับที่ต่อไปนี้ เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด ให้เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ สำนักทุนการศึกษา
A014, A027, A060, A096, B014, B081, B128, B140, B183, B200, B207, D003, D039, D073, D103, D170, D185, D186, D196, E005, E015, E016, E026, F001, F013, F089, F130, F149, F196, G028, G043, G062, J011, J025, N027, N042, N048, Q031, V185, W001, W024, X011, X025, X029, X035, X042, Y004 และ Y024

นักศึกษาลำดับที่ต่อไปนี้ขาดสำเนาสัญญาและใบภาระค่าใช้จ่ายทุนหรือกรอกข้อมูลไม่ครบ ให้นำมาส่งและกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ สำนักทุนการศึกษา
A046, B082, B142, G069, J026, N051, V112, X034 และ Y068

สำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าประชุมเซ็นยืนยัน นักศึกษาที่ไม่เข้าปฐมนิเทศ ให้ติดตามประกาศอีกครั้ง

(ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2557)


ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. แต่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ยืม ให้ส่งได้ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 และ วันอังคารที่ 30 กันยายน เวลา 09.00-11.00 และ 13.00-16.00 ครับ

(ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2557)


ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เซ็นยืนยันผิด ไม่เข้าปฐมนิเทศ และไม่เข้าประชุมเซ็นยืนยัน
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ให้ติดตามประกาศกำหนดการประชุมอีกครั้ง ว่าสำนักทุนฯ จะให้เข้าเซ็นอีกครั้งเมื่อไหร่ ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น.
(ยังไม่มีกำหนดการประชุมเซ็นยืนยัน)

เนื่องจากสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงสอบกลางภาค สำนักทุนฯ ยังไม่สามารถหาห้องประชุมได้ จึงขอให้นักศึกษาติดตามกำหนดการอีกครั้งวันพุธที่ 24 กันยายน 2557

(ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ย. 2557)


สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่มที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน
และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2557 (เวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ สำนักทุนการศึกษาฯ อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยาพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
     2. สำเนาสมุดธนาคารของผู้ปกครอง (ใช้ได้ทุกธนาคาร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 7831-2

(ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ย. 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่ไม่ได้เข้าประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา
และนักศึกษาที่เซ็นยืนยันผิด ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้


1. ตรวจสอบสถานะใบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ และ รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้เซ็นยืนยัน หรือ เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด

     1.1 หากมีสิทธิ์เข้าประชุม ให้มารายงานตัวและเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
           ในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร

     1.2 หากไม่มีสิทธิ์เข้าประชุม ในระบบจะแจ้งว่า เนื่องจากอะไร และ ต้องแก้ไขอย่างไร
           ให้นักศึกษาแก้ไข  ให้เรียบร้อย แลัวมารายงานตัว/เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
           ในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร

     1.3 สำหรับนักศึกษาที่มารายงานตัวก่อนหน้านี้ ขอให้มารายงานตัวอีกครั้ง ในวัน/เวลา/สถานที่
            ตามข้อ 1.2

2. หลังจากรายงานตัวแล้ว ให้เตรียมเอกสารที่ต้องเข้าประชุม ตามประกาศฉบับที่ 6/2557
     เพื่อเข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 รับเอกสารเวลา 10.00 น.
     ณ ห้อง PT201 อาคารพันธสัญญา
 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


***หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยัน และอาจส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2557***

(ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.ย. 2557)(ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2557)


สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่มที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน
และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557 (เวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ สำนักทุนการศึกษาฯ อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยาพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
     2. สำเนาสมุดธนาคารของผู้ปกครอง (ใช้ได้ทุกธนาคาร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 7831-2

(ประกาศ ณ วันที่ 29 ส.ค. 2557)
นักศึกษาจะต้องส่งใบสมัครทั้ง 2 แบบ
Download ใบสมัครและแบบฟอร์มการเขียนโครงการ
Download ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

(ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 6/2557
เรื่อง ปฐมนิเทศ และเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
สำหรับนักศึกษา กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ปิดการจองรอบเข้าประชุม
(สามารถจองรอบประชุมได้ ถึงวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 24.00น.)

(ประกาศ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2557; เวลา 15.00 น.)


(ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา

สำนักทุนการศึกษาตรวจสอบขอมูลพบว่า ลำดับที่ต่อไปนี้ยังไม่ดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียนหรือบันทึกค่าเล่าเรียนผิด ในระบบ e-Studentloan ขอให้นักศึกษาดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันนี้ (19/08/2557)
หากไม่ดำเนินการ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เซ็นยืนยันและไม่ได้กู้ยืมปีการศึกษา 2557


ลำดับที่่ต่อไปนี้ บันทึกค่าเล่าเรียนผิด
A111, A112, D058, F039, G045, G062, M044, M068, V011, V075, V080, V191, X017, X034 และ X077

ลำดับที่่ต่อไปนี้ ให้ดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 4/2557
A077, B060, B264, D036, D086, D092, D140, D148, D160, D174, F048, F124, F144, V071, V154, V157 และ X080


ลำดับที่่ต่อไปนี้ ให้ดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 5/2557
E005, E016, E024, E033, G042, G064, G065, G066, J011, M027, M041 และ M067

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา

สำนักทุนการศึกษาตรวจสอบขอมูลพบว่า ลำดับที่ต่อไปนี้ยังไม่ดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียน
ในระบบ e-Studentloan ขอให้นักศึกษาเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันนี้ (15/08/2557) หากไม่รีบดำเนินการนักศึกษาจะไม่สามารถกู้ยืมได้

ลำดับที่่ต่อไปนี้ ให้ดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 4/2557
A026, A035, A036, A077, A098, A109, B014, B027, B043, B053, B056, B060, B067, B089, B100, B102, B106, B137, B138, B140, B173, B183, B199, B200, B241, B247, B264, B266, D006, D008, D017, D019, D025, D026, D033, D036, D045, D050, D061, D072, D086, D092, D101, D112, D115, D127, D135, D140, D148, D160, D162, D174, D179, D185, D196F048, F124, F140, F144, F182, N026, N048, N049, N051, Q043, V041, V061, V071, V104, V124, V149, V154, V157, V175, V181, V182, V183, V188, W014, W041, X014, X045, X069, X080, X081, X082, Y047, Y049 และ Y055

ลำดับที่่ต่อไปนี้ ให้ดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 5/2557
E005, E015, E016, E024, E030, E031, E033, G009, G042, G043, G064, G065, G066, G067, G068, G069, G070, J007, J011, J013, J027, J029, M027, M041, M061, M067, M068, M070, M071, M073, M075 และ M076

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา

ประกาศอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ

(update รายชื่อได้รับอนุมัติครั้งที่ 2)

(ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 22.00 น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา
ฉบับที่ 3/2557
เรื่อง การอนุมัติ และการทำสัญญากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557
สำหรับกลุ่มกู้ยืม กรอ. รายใหม่ (กลุ่ม M) และ กยศ. (กลุ่ม E, G และ J)


download หนังสือนำจากมหาวิทยาลัย สำหรับการเซ็นสัญญาที่อำเภอ


ประกาศสำนักทุนการศึกษา
ฉบับที่ 4/2557
เรื่อง การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม A, B, C, D, F, Q, R, U, V, W, X
และ กรอ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม N, Y (ยกเว้นกลุ่มกู้เกินหลักสูตร)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา
ฉบับที่ 5/2557
เรื่อง การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. กลุ่ม E, G, J และ M


(ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.15 น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา
ลำดับที่ต่อไปนี้ สำนักทุนฯ ตรวจสอบพบว่ายังไม่มีการดำเนินการบันทึกสัญญาในระบบ e-Studentloan และส่งสัญญาให้สำนักทุนฯ ตามกำหนด

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมรายอื่นได้กู้ยืม
สำนักทุนการศึกษาฯ จึงได้ยกเลิกผลการอนุมัติให้กู้ยืมของนักศึกษา 3 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ M033 นายธนาศิลป์ สุขสถิตย์ รหัส 5701170481
ลำดับที่ J001 นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้ว รหัส 5601280661
ลำดับที่ J007 นายชยพล ประทุม รหัส 5601060300


หากนักศึกษามีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักทุนการศึกษาฯ

(ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น.)

ประกาศสำนักทุนการศึกษาฯ
สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่ประสงค์กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557
แต่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ยืม

ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 แต่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบ

สำนักทุนการศึกษาฯ กำหนดให้ส่งได้ อีกครั้ง
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-11.30 และ 13.30-16.00 น.

โดยเอกสารที่ส่งจะต้องถูกต้องและสมบูรณ์เท่านั้น


ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557


Download แบบคำขอกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2557

วิธีการและขั้นตอนการ Download แบบคำขอกู้ยืมเงิน

คลิ๊กเพื่อ Download แบบคำขอกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2557การยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan
วิธีการและขั้นตอนการยื่นกู้ยืมในระบบ e-Studentloan lกู้ยืมแบบ กยศ.l lกู้ยืมแบบ กรอ.l

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ ระบบ e-Studentloan


Download แผ่นพับสำนักทุนการศึกษา


ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย
ระดับปริญญาตรี


(ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557


ประกาศสำนักทุนการศึกษา
ฉบับที่ 3/2557
เรื่อง การอนุมัติ และการทำสัญญากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557
สำหรับกลุ่มกู้ยืม กรอ. รายใหม่ (กลุ่ม M) และ กยศ. (กลุ่ม E, G และ J)


download หนังสือนำจากมหาวิทยาลัย สำหรับการเซ็นสัญญาที่อำเภอ


ประกาศสำนักทุนการศึกษา
ฉบับที่ 4/2557
เรื่อง การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม A, B, C, D, F, Q, R, U, V, W, X
และ กรอ. ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม N, Y (ยกเว้นกลุ่มกู้เกินหลักสูตร)


(ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.15 น.)

ประกาศสำนักทุนการศึกษา
ลำดับที่ต่อไปนี้ สำนักทุนฯ ตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีการดำเนินการบันทึกสัญญาในระบบ e-Studentloan และส่งสัญญาให้สำนักทุนฯ หากพ้นวันที่ 1 สิงหาคม 2557 แล้วนักศึกษายังไม่ดำเนินการ สำนักทุนฯ จะยกเลิกการอนุมัติให้กู้ยืม เพื่อจะได้นำวงเงินกู้ยืมจัดสรรให้ผู้กู้รายต่อไป


ลำดับที่ E015 นายเกียรติคุณ อาษากิจ รหัส 5701130492
ลำดับที่ G007 นางสาวหนึ่งฤทัย ปันไชย รหัส 5701190144
ลำดับที่ G009 นางสาวจันทร์จิรา รักสัตย์ รหัส 5701190120
ลำดับที่ G046 นางสาวอินธิรา เถียรทอง รหัส 5701120592
ลำดับที่ G047 นางสาวชลธิดา อินต๊ะ รหัส 5701040036
ลำดับที่ G061 นางสาววริศรา พึ่งแย้ม รหัส 5701190687
ลำดับที่ J001 นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้ว รหัส 5601280661
ลำดับที่ J007 นายชยพล ประทุม รหัส 5601060300


(ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.30 น.)


ลำดับที่ต่อไปนี้ยัง ไม่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และส่งสำนักทุนการศึกษา หากดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม ก่อนเวลา 12.00 น. นักศึกษาจะไม่มีวงเงินกู้ยืมในปีการศึกษา 2557

B149 นางสาวปวรวรรณ มณีตระกูลทอง ,
N023 นางสาววรพรรณ เหลาทุม , N039 นายเอกธนา ช่อประเสริฐ ,
N042 นายฐิติวัสส์ สินธวังกูร , N051 นางสาวสุพัตรา ทัศคำพูน ,
W006 นางสาวศศิธร แก้วพิลมย์ ,
Y009 นางสาวจิรัชยา อุปธรรม, Y013 นางสาวสิริยุพา หมื่นมะโน,
Y033 นางสาวอนัญญา ศรีวิราช , Y041 นางสาวกรรณิกา พรมนาไร่ ,
Y042 นางสาววิชุดา มัชชะ , Y049 นางสาวธัญธิดา โภยนอก ,
Y055 นางสาวมัลลิกา อยู่สถิตย์ Y057 นางสาวธัญญารัตน์ ตนภู ,
Y062 นางสาวอรณิช ไชยสมปาน และ Y066 นางสาวนิศาชล แก้วเดช

(ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 21.00 น.)

ประกาศสำนักทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557

ด่วน ถึง ด่วนที่สุด ขอให้นักศึกษา กยศ. และ กรอ. คณะศิลปศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทุกคน เข้า ระบะ e-Studentloan เปลี่ยนชื่อคณะใหม่ ให้เป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” และบันทึกแบบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ก่อนเวลา 12.00 น. มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่มีวงเงินกู้ยืมในการลงทะเบียนเรียน
(ปริ้นส่งสำนักทุนการศึกษาด่วนที่สุด)

A006 นางสาวอาภรณ์ศิริ คำเสน , A011 นายอภัย จะซา , A047 นางสาวชมนาท วงค์ยืน ,
A070 นายณัฐฑนันต์ กันทับ , A100 นางสาวอัมพวัน สุนันทา , A115 นางสาวอารียา ศักดิ์สม ,
B036 นางสาวมานา สุขสาคร ,
D002 นางสาวณัฏฐิกา ชูอำไพ , D059 นายศุภชัย ขันตี ,
E009 นางสาวณิชารัศม์ เสรีโฆษิตรัตน์ ,
F055 นางสาวปนัดดา พรมพุทธา ,F085 นางสาวสุดารัตน์ กาวินา , F086 นางสาวเปมิกา บริสุทธิ์ศักดา ,
G001 นายลิขิต สว่าง , G005 นางสาวสุภาพร ภัทรโชติเมธี ,
M003 นางสาวกชกร บันสิทธิ์ , M027 นางสาวปัญญาวดี ชาญวิชิต ,
R174 นางสาววัลลิภา กุสาวดี ,
V055 นางสาวกุลนิภา นามวงศ์ , V101 นางสาวชิดชนก คะทามณี , V128 นางสาวนิสากร สว่างภักดี ,
V183 นางสาวนันท์ชนก สันยาว ,
X044 นายพรภวิษย์ ศิริวงศ์มงคล , X045 นางสาวพิชชา สุขเกษม , X046 นายพิชาภพ อ่อนใจ ,
X051 นางสาวอัจฉราพร โฆษิตอำไพ , X056 นายศักดิ์เกษม นันตะวัน ,X059 นางสาวธีรานุช สิงห์แก้ว ,
Y005 นางสาวขวัญจิรา วิวัฒนะ , Y009 นางสาวจิรัชยา อุปธรรม , Y013 นางสาวสิริยุพา หมื่นมะโน  
และ Y055 นางสาวมัลลิกา อยู่สถิตย์

(มหาวิทยาลัยมีการรวมคณะระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ กับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”)


หากนักศึกษาไม่ดำเนินการตามกำหนด นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน


(ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 57 ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.

ฉบับที่ 18/2556
เรื่อง การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557


ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557


Download แบบคำขอกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2557

วิธีการและขั้นตอนการ Download แบบคำขอกู้ยืมเงิน

คลิ๊กเพื่อ Download แบบคำขอกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2557การยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan
วิธีการและขั้นตอนการยื่นกู้ยืมในระบบ e-Studentloan lกู้ยืมแบบ กยศ.l lกู้ยืมแบบ กรอ.l

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ ระบบ e-Studentloan


Download แผ่นพับสำนักทุนการศึกษา


ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย
ระดับปริญญาตรี


(ประกาศ ณ วันที่ 30 ม.ค. 57)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กรอ. ปีการศึกษา 2557

ขณะนี้ระบบ e-Studentloan ได้เปิดให้นักศึกษา กรอ. เข้าระบบเพื่อยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) แล้ว

ขอให้นักศึกษาที่ขอกู้ยืม กรอ. ปฏิบัติดังนี้

กรอ. รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับลำดับที่รับเอกสารแล้ว (กลุ่ม M......) ให้ เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อยื่นแบบคำขอกู้ และ Print ส่งสำนักทุนการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557

กรอ. ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้ เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อยื่นแบบคำขอกู้ และ Print ส่งสำนักทุนการศึกษา
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557

(ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น.)


Download ใบสมัครและแบบฟอร์มการเขียนโครงการ

(ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 12.00 น.)

ประกาศสำนักทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 แต่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ยืม

ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 แต่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบ สำนักทุนการศึกษากำหนดให้ส่ง อีกครั้ง
ระหว่างวันที่ 20 - 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-11.30 และ 13.30-16.00 น.

โดยเอกสารที่ส่งจะต้องถูกต้องและสมบูรณ์เท่านั้น

ตรวจสอบสถานะแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

(Update 19 มิ.ย. 57)

(สำนักทุนการศึกษาได้เปิดให้ส่งแบบคำขอกู้ยืมมาแล้ว 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 56 - 17 ม.ค. 57 และ
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. 57 - 30 เม.ย 57)

(ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น.)

ประกาศสำนักทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมแก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด (7 พ.ค. 57) ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. นักศึกษาที่ ลงชื่อไว้ กับสำนักทุนฯ แล้ว ให้มาส่งในวันพุธที่ 28 พ.ค. 57 เวลา 09.00 - 11.00 น.
2. นักศึกษาที่ ไม่ได้ลงชื่อ กับสำนักทุนฯ ให้มาส่งในวันพุธที่ 28 พ.ค. 57 เวลา 13.30 - 16.30 น.

หากนักศึกษาไม่นำแบบคำขอกู้ยืมแก้ไข มาส่งภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2557

(ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น.)

นักศึกษากลุ่ม J (กู้ยืม กยศ. รายใหม่ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) และ นักศึกษาที่ส่งแบบคำขอกู้ยืมหลังวันที่ 21 เมษายน 2557
ให้มารับแบบคำขอกู้ยืมไปแก้ไข ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น. และ 13.30-16.00 น. ณ สำนักทุนการศึกษา

ตรวจสอบสถานะแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
(update 7 พ.ค. 57, เพิ่มเติม J + กลุ่มส่งเอกสารหลังกำหนด 21/04/57)

(ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น.)


แจ้งยกเลิกบัตรคิวส่งเอกสาร ***ช่วงบ่าย*** ของวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
ให้มาส่งเอกสาร วันที่ 21-22 และ 24 เม.ย. 57 (ส่งได้ทั้งเช้าและบ่าย)

เนื่องจากสำนักทุนการศึกษามีภาระกิจช่วยงาน "ปี๋ใหม่เมือง '57" ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ทำให้ไม่สามารถเปิดรับส่งเอกสาร ได้

ดังนั้นขอให้นักศึกษาที่ถือบัตร คิว**ช่วงบ่าย** ของวันที่ 25 เม.ย 57 ให้มาส่งเอกสาร วันที่ 21-22 และ 24 เม.ย. 57 (ส่งได้ทั้งเช้าและบ่าย)

หากนักศึกษามีปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โปรดแจ้งพี่ทศพร ครับ

ขออภัยในการเปลี่ยนแปลง
สำนักทุนการศึกษา


(ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 18.00 น.)


ตรวจสอบรายชื่อแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2557
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

(update 20 เม.ย. 57, เพิ่มเติมกลุ่มกู้เกินหลักสูตร+กลุ่มส่งเอกสารหลังกำหนด)

ฉบับที่ 2/2557
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)


(ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 18.00 น.)

ประกาศสำนักทุนการศึกษา
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
ฉบับที่ 1/2557
เรื่อง การยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2557
ในระบบ e-Studentloan


(ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่สำนักทุนการศึกษาได้รับแบบคำขอกู้ยืมแล้ว


(ประกาศ ณ วันที่ 30 ม.ค. 57)

ประกาศสำนักทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าประชุมรวมเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.56 ที่ผ่านมา และยังไม่ได้ส่งจดหมายลา
ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.
เขียนจดหมายลาแจ้งสาเหตุที่ไม่ได้เข้าประชุม พร้อมให้ผู้ปกครอง
และ อ.ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบ และเขียนลำดับที่ไว้ที่มุมบนด้านขวาของจดหมาย
2.
ส่งจดหมายลาที่สำนักทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 - 11.30 และ 13.30 - 16.00 น.
3.
นำสมุดประจำตัว กยศ. มารับสัญญาคู่ฉบับ/แบบยืนยันคู่ฉบับ
ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น.

** จดหมายลา จะต้องมีลายเซ็นผู้ปกครอง และ ลายเซ็น อ.ที่ปรึกษา ถึงจะเป็นจดหมายลาที่สมบูรณ์ จะขาดลายเซ็นใดลายเซ็นหนึ่ง ไม่ได้ **

(ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 57)

ประกาศสำนักทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ยื่นแบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2556


นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอรับงินคืนผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2556 คาดว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ปกครอง ดังนี้
กลุ่มที่ 1 คาดว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองภายในวันที่ 24 มกราคม 2557
กลุ่มที่ 2 คาดว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองภายในวันที่ 31 มกราคม 2557

ตรวจสอบรายชื่อ

หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่ได้รับเงินคืน ขอให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ ที่แผนกการเงิน โทร.0-53241-255 ต่อ 299 (คุณธารทิพย์)


(ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 57)

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าประชุมรวม (กยศ. และ กรอ.)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาและยังไม่ได้ส่งจดหมายลา กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.
เขียนจดหมายลาแจ้งสาเหตุที่ไม่ได้เข้าประชุม พร้อมให้ผู้ปกครอง
และ อ.ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบ และเขียนลำดับที่ไว้ที่มุมบนด้านขวาของจดหมาย
2.
ส่งจดหมายลาที่สำนักทุนการศึกษา ระหว่างเวลา 9.00 - 11.30 และ 13.30 - 16.00 น.
ภายในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557
3.
นำสมุดประจำตัว กยศ. มารับสัญญาคู่ฉบับ/แบบยืนยันคู่ฉบับ
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.

** จดหมายลา จะต้องมีลายเซ็นผู้ปกครอง และ ลายเซ็น อ.ที่ปรึกษา ถึงจะเป็นจดหมายลาที่สมบูรณ์ จะขาดลายเซ็นใดลายเซ็นหนึ่ง ไม่ได้**

(ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 57, เวลา 09.20น)


สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ.
ที่ดำเนินการกู้ยืมล่าช้า ทำให้ต้องจ่ายชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2 ไปก่อน
ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 12 - 22 พฤศจิกายน
2556 (เวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยาพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556
     2. สำเนาสมุดธนาคารของผู้ปกครอง (ธ.ไทยพาณิชย์ / ธ.กรุงเทพ / ธ.กรุงศรีอยุธยา / ธ.กสิกรไทย / ธ.กรุงไทย)

***ธนาคารที่ไม่สามารถใช้ได้ ได้แก่ ธอส., ธกส., และ ธนาคารออมสิน***

(ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ย. 56)


ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยัน ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2556 และ จองรอบประชุมเซ็นยืนยัน

(กรุณาดำเนินการตามประกาศ
ฉบับที่ 16/2556)


จองรอบประชุม
(ปิดการจองรอบ 8/11/56;15.25 น.)

รอบที่ 1 เวลา 09.00-11.30 น. (รับเอกสาร 08.50 น.)
รอบที่ 2 เวลา 13.30-14.30 น. (รับเอกสาร 13.15 น.)
รอบที่ 3 เวลา 14.30-15.30 น. (รับเอกสาร 14.15 น.)


(ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ย. 56, เวลา 09.50น)

ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. (ยกเว้น กลุ่ม P)
ขอให้นักศึกษาเข้าระบบ
e-Studentloan เพื่อบันทึกกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2556
(ก่อนเวลา 16.00น. ของวันที่ 25 ต.ค. 56) ตามประกาศ
ฉบับที่ 16/2556

(ประกาศ ณ วันที่ 24 ต.ค. 56)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน และวงเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2556
(กรุณาดำเนินการตามประกาศ
ฉบับที่ 16/2556)


(ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 56, เวลา 15.35น)
ประกาศสำนักทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ยื่นแบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2556 (ยกเว้นกลุ่ม L)


แผนกการเงินแจ้งว่า ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชี
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อแผนกการเงิน โทร.0-53241-255 ต่อ 299 (คุณธารทิพย์)


สำหรับกลุ่ม L และ W009 อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ปกครอง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556
หากยังไม่มีเงินโอนเข้าตามกำหนด ขอให้นักศึกษาติดต่อที่แผนกการเงิน โทร.0-53241-255 ต่อ 299 (คุณธารทิพย์)


(ประกาศ ณ วันที่ 2 ต.ค. 56)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่สำนักทุนการศึกษาได้รับใบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน (ที่ยื่นในระบบ e-Studentloan) ภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว


(ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 56, เวลา 17.30น)
ประกาศสำนักทุนการศึกษา
นักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ยืมแก้ไข (กลุ่ม A, X และ Y) และยังไม่มีใบนัดวัน-เวลาที่จะส่ง ให้มารายงานตัวด้วยตัวเอง ที่สำนักทุนฯ ภายในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556


(ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ย. 56)
!!! ด่วนที่สุด !!!
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง ตามกำหนดระยะเวลา (5-9 สิงหาคม 2556) และประสงค์จะขอรับเงินคืน ขอให้นักศึกษารีบดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ภายในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ก่อนเวลา 16.00น.


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

ยื่นคำร้องระหว่าง เวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.30น
.

(ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ย. 56)
ประกาศสำนักทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ยื่นแบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง ตามกำหนดระยะเวลา (5-9 สิงหาคม 2556)

ตรวจสอบรายชื่อ เงินคืนผู้ปกครอง
**เฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารตามกำหนด 5-9 สิงหาคม 56**


(ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ย. 56, เวลา 16.00น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา
เรื่อง การ
ยืนยันขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศฉบับที่ 14
(สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ.)
ประกาศฉบับที่ 15
(สำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. ยกเว้นกลุ่ม P)

ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาที่สามารถขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ได้

(ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.ย. 56, เวลา 16.00น.)


ประกาศอนุมัติเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3
สำหรับนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินเกินกว่าหลักสูตรที่กำหนด

สำนักทุนการศึกษาได้อนุมัติให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ขอให้นักศึกษากู้ยืมเกินหลักสูตร เข้าระบบ e-Studentloan
เพื่อดำเนินการบันทึกกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน (ดูวิธีการตามประกาศ ฉบับที่ 4/2556) และเข้าประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน ที่สำนักทุนการศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00น. (เอกสารที่ต้องนำมา ตามประกาศ ฉบับที่ 7/2556)

(ประกาศ ณ วันที่ 20 ส.ค. 56 เวลา 16.30น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา
นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่ยังไม่เข้าประชุม เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ และ นักศึกษาที่เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด ให้มารายงานตัวที่สำนักทุนการศึกษา
ภายในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.00น.
หากพ้นกำหนดรายงานตัว ( 2 ส.ค. 56 ) สำนักทุนฯ จะทำการยกเลิกการกู้ยืมเงินของนักศึกษาทันที

นักศึกษาที่มารายงานตัวแล้วให้เข้าเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556
เวลา 09.30น. (ตรงเวลา) ณ ห้อง CP 111 อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

(ประกาศ ณ วันที่ 2 ส.ค. 56)


สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่มที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน
ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 (เวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยาพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556
     2. สำเนาสมุดธนาคารของผู้ปกครอง (ธ.ไทยพาณิชย์ / ธ.กรุงเทพ / ธ.กรุงศรีอยุธยา / ธ.กสิกรไทย / ธ.กรุงไทย)

***ธนาคารที่ไม่สามารถใช้ได้ ได้แก่ ธอส., ธกส., และ ธนาคารออมสิน***

(ประกาศ ณ วันที่ 1 ส.ค. 56)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา
นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่ยังไม่เข้าประชุม เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ และ นักศึกษาที่เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด ให้มารายงานตัวที่สำนักทุนการศึกษา
ภายในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.00น. เพื่อเข้าเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบเมื่อมารายงานตัว)
หากพ้นกำหนดรายงานตัว (2ส.ค.56) สำนักทุนฯ จะทำการยกเลิกการกู้ยืมเงินของนักศึกษาทันที

ลำดับที่
สถานะ
ชื่อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา
A011 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด นายอภัย จะซา 5601020045
A019 ไม่ส่งสัญญากู้ยืมเงิน น.ส.อรไพลิน เจียมจิตตานุสรณ์ 5601090031
A044 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน น.ส.จุฑารัตน์ ชื่นจิตร์ 5601090017
A061 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน   นาย มะอะอุ เดชอุดม 5601240016
A072 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน น.ส.อริชญา จองตามา 5501121827
A073 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  น.ส. ณัฐนรี เพ็งสมบูรณ์ 5601180602
A080 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  น.ส. อาภรณ์ ค้ำชู 5601170566
A083 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด น.ส.จตุพร ปัญญาใส 5601200201
A098 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน น.ส.กนกชล สิทธิยศ 5601120707
A102 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน น.ส.ศศิประภา สันธิ 5601170634
A103 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  น.ส. สุภาวรรณ แก้วน้อย 5601130614
A117 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด น.ส.ณิชกานต์ วงจันแก้ว 5601150131
A120 ไม่ส่งสัญญากู้ยืมเงิน นายปิยะวุฒ วุฒิเขตต์  5601180947
A125 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  น.ส. ธัญญารัตน์ ปิฏิโชติ 5601171006
B004 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน น.ส.ปาริชาติ ชุ่มแสง 5301020946
B165 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด น.ส.มณฑาทิพย์ ยอดน้ำคำ 5601170498
B179 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  นาย ธันยกร พิมพ์สงวน 5501060072
B181 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน น.ส.จินตหรา ศรียาบ 5401150698
C044 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน น.ส.จันทร์จิรา ยะใจ 5301180077
D036 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด นายชโนดม ปัญญาวัน 5401130201
D101 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน นายธนชัย เดชคุณมาก 5401150285
D160 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  นาย อนุพงษ์ กันธิใจ 5401130980
D172 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน น.ส.กชมน สะตุ่น 5401020823
D196 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน น.ส.มนสิณีย์ นวลเจริญกุล 5401020885
F029 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  นาย สิทธิชัย เป็นทรัพย์ 5501290073
F033 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  น.ส. ธนัชญา อินทร์สุวรรณ์ 5401250183
F062 ไม่พบการลงทะเบียนเรียน นางสาววารุณี นวลแก้ว 5401180688
F065 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด น.ส.สุวิมล สุวรรณแปง 5501180336
F086 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด น.ส.เปมิกา บริสุทธิ์ศักดา 5501020045
F141 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด นายนภนต์ แสงฤทธิ์ 5501060317
F160 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  น.ส. นาตยา อินเป็ง 5501190342
F164 ยังไม่ยืนยันความถูกต้องของใบยืนยัน น.ส.จุฑามาศ หน่อคำ 5501170870
F172 ไม่พบการลงทะเบียนเรียน นายชานนท์ แสงจันทร์ 5501021097
F172 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  นาย ชานนท์ แสงจันทร์ 5501021097
Q006 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด นายธนากร เวชสกล 5401121087
Q008 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน น.ส.เปมิกา สุภาพสุนทร 5301150742
Q010 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  นาย สิทธิพร เฟื่องสำรวจ 5401270389
R067 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  นาย พิสุทธิ์ พันธุ์สมบัติ 5301170405
R106 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน นายอภิวัฒน์ จาวรรณา 5301170757
R284 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน น.ส.วารินทร์ วงค์คม 5301181081
V002 ยังไม่ยืนยันความถูกต้องของใบยืนยัน น.ส.วิไลพร ชวดสุวรรณ 5501140057
V024 ยังไม่ยืนยันความถูกต้องของใบยืนยัน น.ส.อุไรพร สิงห์หอม 5501210736
V036 ยังไม่ยืนยันความถูกต้องของใบยืนยัน น.ส.อรุโณทัย อย่างอิ่น 5501210569
V086 ไม่พบการลงทะเบียนเรียน นายนครินทร์ โชติศิริ 5501020731
V156 ยังไม่ยืนยันความถูกต้องของใบยืนยัน นายณัฐพล คงรอด 5501130904
V157 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด นายอัครชัย อังศุโภไคย 5501121285
V168 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  น.ส. ณัฐวรรณ โตวรรณ 5501200485
V182 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด น.ส.ณัฐชา แจ่มสว่าง 5501280173
W021 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน นายปาณชัย เขมโสภณ 5501150742
W037 ยังไม่ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  น.ส. พัณณ์นิญา ธีระปิติวัฒน์ 5501121810
W045 ไม่ส่งสัญญากู้ยืมเงิน น.ส.จุฬาลักษณ์ ตาปัน 5501130874
X013 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด นายพลวัฒน์ โนอ้าย 5601110180
X019 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน น.ส.ภัทรดา ศฤงฆานนท์ 5601120714
X045 ไม่พบการลงทะเบียนเรียน นางสาวพิชชา สุขเกษม 5601020625
X047 ไม่เข้าเซ็นยืนยัน นายทัศนัย พิสัยเลิศ 5601180305
X079 ไม่ส่งสัญญากู้ยืมเงิน น.ส.กันยารัตน์ แก้วสะอาด 5601181074
Y057 ไม่พบการลงทะเบียนเรียน นางสาวธัญญารัตน์ ตนภู 5601190328
Y062 ไม่พบการลงทะเบียนเรียน นางสาวอรณิช ไชยสมปาน 5601190342

(ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. 56)

ประกาศสำนักทุนการศึกษา

ฉบับที่ 12/2556
เรื่อง การประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ทุกกลุ่ม และ กรอ. กลุ่ม N และ Y ที่ยังไม่ได้เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนฯ
และนักศึกษาที่เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนผิด

หากนักศึกษาไม่เข้าประชุมเซ็นยืนยัน สำนักทุนฯ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2556

(ประกาศ ณ วันที่ 19-07-56; 15.30น.)

ตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าประชุม เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2556 ครั้งที่ 2 (กยศ. และ กรอ. )


**ผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยัน กรุณาดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 11/2556**
**นักศึกษากู้ยืม กรอ. กลุ่ม N ให้นำสำเนาสัญญาเข้าประชุมด้วย**

(ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ค. 56; เวลา 14.00น.)


รายชื่อนักศึกษาที่ไม่บันทึกกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
ตามประกาศฉบับที่ 4/2556 (ทุกกลุ่มยกเว้น A, X, W, Y) และประกาศฉบับที่ 5/2556 (เฉพาะกลุ่ม A, X, W, Y) ขอให้นักศึกษารีบดำเนินการภายในวันนี้ (16-07-56) ก่อนเวลา 16.00น.
มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เซ็นยืนยันเทอม 1 และจะไม่ได้กู้ยืมปี 56

A002(ปฏิภาณ), A012(กชพร), A024(ประกายแก้ว), A027(กมลรัตน์), A048(เสาวลักษณ์), A061(มะอะอุ), A065(ธัญญาลักษณ์), A073(ณัฐนรี), A076(สุกัญญา), A080(อาภรณ์), A082(รุ่งทิพย์), A083(จตุพร), A098(กนกชล), A103(สุภาวรรณ), A105(สุจิตต์ตรา), A112(อภิชญา), A115(อารียา), A116(ปาลิตา), A117(ณิชกานต์), A118(ธณิวัลย์), A119(คัทลียา), A121(เกียรติพงษ์), A122(ขนิษฐา), A123(จุลจิระ), A125(ธัญญารัตน์), A126(ธเนศ), A127(ทิวากร), A128(อนุสรา)

B138(อารีรัตน์), B179(ธันยกร), B200(พนัสธิดา), B201(ยลลดา)

D160(อนุพงษ์), D190(จันทร์จิรา)

F029(สิทธิชัย), F033(ธนัชญา), F160(นาตยา), F172(ชานนท์)

N022(ฐานิกา), N027(นุชนาฏ), N028(ธัมมิกา), N029(เบญญาภา), N031(ศรัญพร), N032(สุธินี), N034(นลพรรณ), N035(ศุภาพิชญ์), N037(กรุณา), N040(ธนัญญา), N047(กันยารัตน์), N048(พัชราภรณ์), N051(สุพัตรา)

Q010(สิทธิพร), R067(พิสุทธิ์), U207(สุวารี)

V066(จีรศักดิ์), V086(นครินทร์), V146(ปิยะทิพย์), V162(กฤตบุญ), V168(ณัฐวรรณ),

W006(ศศิธร), W007(สุธาสินี), W009(เจตนิพิฐ), W020(ชมพูนิกข์), W021(ปาณชัย), W026(ภาณุวัฒน์), W037(พัณณ์นิญา), W048(ณัฐนรี)

X001(วนัชพร), X018(อนุสรา), X031(ขจรศักดิ์), X045(พิชชา), X061(วิกานดา), X068(พงศภัค), X071(เจษฎาภรณ์), X072(รัชตา), X073(ยุทธชัย), X074(กรรณิกา), X075(สุทธิดา), X077(ผกามาศ), X078(กรรณิการ์), X081(กิตติพงศ์), X082(วิชญาพร), X084(พงษ์ดนัย), X085(น้ำค้าง)

Y001(ฐิติรัชต์), Y004(ธารมณี), Y005(ขวัญจิรา), Y006(วนัชพร), Y007(พิชญาภา), Y009(จิรัชยา), Y010(สกุลนา), Y012(ปัญชนิตา), Y013(สิริยุพา), Y016(รักชนก), Y017(กำไลทิพย์), Y019(กันตินันท์), Y020(อภิญญา), Y021(ปกป้อง), Y023(ศรัญญา), Y026(นพวรรณ), Y028(รัชดาภรณ์), Y029(ภาพงาม), Y030(นฤมล), Y031(สรภัส), Y032(อรวรรณ), Y033(อนัญญา), Y034(ภานุชนาฏ), Y036(จุฑามาสฆ์), Y039(ภานุชนารถ), Y040(ปิยฉัตร), Y041(กรรณิกา), Y042(วิชุดา), Y043(นพดล), Y046(อติลักษณ์), Y047(สิรินทรา), Y049(ธัญธิดา), Y050(ธัญจิรา), Y051(ชัชฎาพร), Y052(เจนจิรา), Y054(ภัสพร), Y055(มัลลิกา), Y056(หทัยชนก), Y057(ธัญญารัตน์), Y059(ณัฐกานต์), Y062(อรณิช), Y063(ภัชรภรณ์), Y064(ก้องกิดากร), Y065(นรีกานต์), Y066(นิศาชล), Y067(สุปวีณ์), Y068(ชินกิจ), Y069(กิตติวัฒน์)(ประกาศ ณ วันที่ 16-07-56; 09.00น.)

ประกาศอนุมัติเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ประกาศฉบับที่ 10/2556
เรื่อง ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556


หากไม่พบรายชื่อ หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ คุณทศพร ยุกตานนท์ สำนักทุนการศึกษา
โทรศัพท์ 0-5385-1478 ต่อ 7833
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 ก่อนเวลา 15.30น.

(ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.ค. 56 เวลา 15.00น.)

สำหรับ กลุ่ม L (กู้ยืมเกินกว่าหลักสูตรที่กำหนด)
เนื่องจากยังไม่มีผลการพิจารณา จาก สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
ขอให้นักศึกษาติดตาม ประกาศอนุมัติอีกครั้ง

(ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.ค. 56 เวลา 15.00น.)

ตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าประชุม เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2556
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. กลุ่ม
B, C, D, F, I, J, K, Q, R, T, U และ Vปิดการจองรอบเข้าประชุม
หากนักศึกษาไม่ได้จองรอบ ให้นักศึกษาเข้าประชุม ในรอบที่ 1
เวลา 09.30-10.30น. (รับเอกสารเวลา 09.00น.)

(สามารถจองรอบประชุมได้ ถึงวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 24.00น.)

(ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 56; เวลา 16.00น.)

(ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 56; เวลา 15.00น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา

กำหนดการเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2556
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ที่ไม่ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาของสำนักทุนการศึกษา
และ นักศึกษากู้ยืม กรอ. กลุ่ม N และ Y


นักศึกษากู้ยืม กยศ. ที่ไม่ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาของสำนักทุนการศึกษา หมายถึง
1. นักศึกษาที่ไม่ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 (เริ่มทำขั้นตอนที่ 5)
2. นักศึกษาที่ส่งแบบคำขอกู้ยืม หลังวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 (เริ่มทำขั้นตอนที่ 5)
3. นักศึกษาที่ทำสัญญา-ส่งสัญญา หลังวันที่ 7 มิถุนายน 2556 (เริ่มทำขั้นตอนที่ 5)
4. นักศึกษาที่บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน หลังวันที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00น. (ให้บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนได้ทันที และเริ่มทำขั้นตอนที่ 10)
5. นักศึกษาที่ไม่เข้าปฐมนิเทศ-เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 (เริ่มทำขั้นตอนที่ 10)
6. นักศึกษากลุ่ม A, X และ W ที่ไม่ทำสัญญา-ไม่ส่งสัญญา (เริ่มทำขั้นตอนที่ 6)
7. นักศึกษากลุ่ม A, X และ Y ที่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ยืม (เริ่มทำขั้นตอนที่ 1)
8. นักศึกษากู้ต่อเนื่อง ม.พายัพ กลุ่ม B, C, D, F, I, J, K, Q, R, T, U และ Vที่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ยืมแก้ไข (เริ่มทำขั้นตอนที่ 4)
9. นักศึกษาที่ไม่เข้าประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 (เริ่มทำขั้นตอนที่ 10)


ให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. ที่ไม่ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาของสำนักทุนการศึกษา (ข้อ 1-8)
ให้ดำเนินการตามกำหนดการเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2556
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไม่ดำเนินการตามกำหนด
*** หากไม่ปฏิบัติตามนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์กู้ยืมปีการศึกษา 2556 ***


(19-06-56)


ฉบับที่ 9/2556
เรื่อง  การยื่นแบบคำขอกู้ยืม กรอ. รายใหม่ชั้นปีที่ 1 (กลุ่ม Y) รอบที่ 4


(19-06-56)


ฉบับที่ 8/2556
เรื่อง  การยื่นขอกู้ยืม กรอ. รายใหม่ชั้นปีที่ 1 (กลุ่ม Y) และ กรอ.รายเก่า (กลุ่ม N)

ในระบบ e-Studentloan  สำหรับภาคเรียนที่ 1/2556


(19-06-56)


ฉบับที่ 7/2556
เรื่อง การเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. กลุ่ม B, C, D, F, I, J, K, Q, R, T, U และ V


(19-06-56)


(ประกาศ ณ วันที่ 19 มิ.ย. 56)

ตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าประชุม ปฐมนิเทศและเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
ภาคเรียนที่ 1/2556
(เฉพาะ กลุ่ม A, X และ W)

(18-06-56; 17.00น.)


นักศึกษา ลำดับที่ต่อไปนี้ ให้ดำเนินการยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ด่วนที่สุด
(ภายในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00น.)

ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00น.

A014, A030, A044, A056, A061, A062, A072, A090, A091, A097, A102
B051, B061, B081, B082, B100, B125, B179, B185, B216, B237, B246, B247, B248, B266, B267
C020
D019, D051, D058, D062, D078, D081, D092, D100, D151, D160, D162, D179, D196, D203, D209
F020, F029, F033, F061, F062, F110, F114, F122, F124, F128, F150, F160, F164, F172, F185, F186
Q010, Q014, Q015
R003, R016, R021, R023, R029, R034, R036, R041, R052, R067, R072, R076, R077, R078, R086, R089, R099, R103, R106, R132, R139, R148, R177, R182, R229
U034, U101, U112, U114, U118, U134, U143, U158, U159, U164, U167, U204, U220
V002, V007, V019, V024, V035, V036, V061, V066, V071, V075, V086, V096, V104, V113, V126, V128, V144, V146, V160, V168, V182, V183,
W018, W034, W037
X002, X008, X010, X013, X031, X034, X046, X048, X050, X056, X064

นักศึกษา ลำดับที่ ต่อไปนี้ ยืนยันกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียนผิด ให้ดูตัวอย่างใน ประกาศฉบับที่ 4/2556 (ทุกกลุ่ม ยกเว้น A X W) หรือ 5/2556 (เฉพาะ กลุ่ม A X W) โดยดูการโยงเส้นลูกศร ว่า โยงจากตัวเลขตำแหน่งไหนไปไหน (ให้รีบดำเนินการแก้ไข ภายในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ก่อนเวลา 10.00น.)

A042, A104, B039, B092, B094, B208, F111, F121, Q026, Q033, R163, U056, U097, V069, V093, V159, V173, X011


นักศึกษาที่ส่งแบบคำขอกู้ยืมหลังกำหนด และยังไม่ได้รับการอนุมัติ
(ประกาศอนุมัติครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556)

ให้ติดตามผลการอนุมัติครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์สำนักทุนการศึกษา และ Facebook

(ขอนักศึกษาตรวจสอบประกาศทุกวัน)(17-06-56; 16.00น.)

ประกาศสำนักทุนการศึกษา
นักศึกษาที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืม กรอ. (กลุ่ม N และ Y) โปรดติดตามความคืบหน้าการกู้ยืม กรอ. ปีการศึกษา 2556
ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00น.

(17-06-56)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา

ฉบับที่ 6/2556
เรื่อง ปฐมนิเทศ และ เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (กลุ่ม A) และ
กู้ยืม กยศ. รายใหม่ ทุกชั้นปี (กลุ่ม X และ W)


(11-06-56)


ฉบับที่ 5/2556
เรื่อง การบันทึกกรอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (กลุ่ม A) และ
กู้ยืม กยศ. รายใหม่ ทุกชั้นปี (กลุ่ม X และ W)


(10-06-56)


ประกาศสำนักทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาของสำนักทุนฯ

1. นักศึกษาทุกชั้นปีที่ประสงค์ขอกู้ยืม ปี 2556 (กยศ., กรอ. กลุ่ม N และ กรอ. กลุ่ม Y) แต่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ยืม หรือ ยังไม่เคยส่งแบบคำขอกู้ยืมแก้ไข ให้นำแบบคำขอกู้ยืม มาส่งที่สำนักทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00-11.00น. และ 13.30-16.00น.


2. นักศึกษากลุ่ม A, X และ W ที่ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 56 แต่ยังไม่ทำสัญญา-ส่งสัญญา ตามกำหนด (ประกาศฉบับที่ 3/2556) ให้ทำสัญญา - ส่งสัญญา ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00-11.00น. และ 13.30-16.00น.


(10-06-56)

ประกาศอนุมัติเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


สำหรับนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

เนื่องจากระบบ กรอ. ยังไม่เปิดให้ดำเนินการกู้ยืม ดังนั้นขอให้นักศึกษาติดตามประกาศของสำนักทุนฯ ทั้งทาง website และ facebook
หากมีความคืบหน้า สำนักทุนฯ จะแจ้งให้ทราบทันที


สำหรับ กลุ่ม L (กู้ยืมเกินกว่าหลักสูตรที่กำหนด)
เนื่องจากยังไม่มีผลการพิจารณา จาก สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
ขอให้นักศึกษาติดตาม ประกาศอนุมัติอีกครั้ง

(25-05-56; 16.30น.)

 

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ. และ กรอ.)
ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษากู้ยืม
(กยศ. และ กรอ.)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม
ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศสำนักทุนการศึกษา
(กยศ. และ กรอ.)

ปีการศึกษา 2557
 
ปีการศึกษา 2556
 
ปีการศึกษา 2555