จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2548
Website counters
มหาวิทยาลัยพายัพ e-registrar e-learning e-studentloan กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตรวจสอบยอดเงินกู้ยืม ktb  ตรวจสอบยอดเงินกู้ยืม ibank ตารางคำนวณเงินผ่อนชำระเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ประกาศอนุมัติทุนมหาวิทยาลัย
 
 
การจัดการความรู้ (KM)
KM_2557_01

ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558
(update 22/04/58)

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสปี 58
ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)

ผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
      สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิม จะต้องนำหลักฐาน ดังต่อไปนี้ มายื่นที่สำนักทุนการศึกษาฯ ในวันรายงานตัว
1. สำเนาสัญญากู้ยืมครั้งล่าสุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน 6 เทอม
3. สำเนาหนังสือรับรอง/หลักฐาน/เอกสารการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

***หลักเกณฑ์การคัดกรองและแนวปฏิบัติในการคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2558***

ผู้กู้ยืมรายใหม่
       สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติ ให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

ปฏิทินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558
                         ปฎิทินการกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
                      แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ.
1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (เริ่ม download วันที่ 23 มีนาคม 2558)
2. แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
       2.1 ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ของผู้กู้ยืม กยศ.
       2.2 ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ของผู้กู้ยืม กรอ.ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 1/2558
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2558 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

ตรวจสอบรายชื่อ

(ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 58)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 13/2557
เรื่อง การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2558, เวลา 12.00น.)

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าประชุมรวม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 โดยในวันดังกล่าวนักศึกษาจะได้รับเอกสารเพื่อยื่นขอกู้ยืมปีการศึกษา 2558 และ เอกสารการกู้ยืมปีการศึกษา 2557 ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้


1. รายงานตัวและเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.15 น. (พิธีเปิดเสร็จประมาณ 10.00 น.) ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร (เขตแม่คาว)

2. นักศึกษาเขียนจดหมายลาประชุม (เขียนด้วยลายมือนักศึกษา-เขียนด้วยตัวบรรจง)
      - เนื้อความในจดหมาย อธิบายเหตุผลหรือสาเหตุโดยละเอียด ที่ไม่สามารถเข้าประชุมรวมได้
      - ลงชื่อนักศึกษา
      - ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

3. ส่งจดหมายลาที่สำนักทุนการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558 เวลา 09.00-11.00 และ 13.30-16.00 น. (วันที่ 2 เม.ย. 58 ส่งได้เฉพาะช่วงบ่าย)

ยกเลิกการส่งจดหมายลา ในวันที่ 3 เมษายน 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 26 มี.ค. 58)

(ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2558, เวลา 19.30น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 12/2557
เรื่อง ให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม เข้าโครงการ "สร้างจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" (ประชุมรวม)


สำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กำหนดให้มีการประชุมเซ็นยืนยันกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)
ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00น. ณ สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร เอกสารประกอบการเซ็นยืนยันให้นักศึกษาอ้างอิงจากประกาศฉบับที่ 11/2557

***หากนักศึกษาไม่เข้าเซ็นยืนยันในครั้งนี้ นักศึกษาจะไม่สามารถกู้ยืมเทอม 2/2557 ได้ เนื่องจากระบบการให้กู้ยืมจะเปิดเป็นวันสุดท้าย***

ขอให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 2558)

นักศึกษาที่เซ็นยืนยันผิด สามารถมาเซ็นได้ระหว่างเวลา 09.30-11.00น. หรือ เวลา 14.00น.

(ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.พ. 2558, เวลา 18.00น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 12/2557
เรื่อง ให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม เข้าโครงการ "สร้างจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" (ประชุมรวม)

ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.30 น.
ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

(ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2558, เวลา 10.00น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน

สำนักทุนการศึกษาฯ กำหนดให้มีการประชุมเซ็นยืนยันกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ครั้งที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.30น. ณ ห้อง PT201 อาคารพันธสัญญา
เอกสารประกอบการเซ็นยืนยันให้นักศึกษาอ้างอิงกับประกาศฉบับที่ 11/2557


ขอให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 2558)


(ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.พ. 2558, เวลา 16.00น.)


สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่มที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน
และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 (เวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ สำนักทุนการศึกษาฯ อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยาพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
     2. สำเนาสมุดธนาคารของผู้ปกครอง (ใช้ได้ทุกธนาคาร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 7832

(ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.พ. 2558)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 11/2557
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศและเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2557
สำหรับนักศึกษา กู้ยืม กยศ. และ กรอ.
ปิดการจองรอบประชุมฯ
(สามารถจองรอบการประชุมได้ถึงวันที่ 27 ม.ค. 58 เวลา 16.00)


(ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2558, เวลา 15.00น.)


สำนักทุนการศึกษาฯ ขอให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน
ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557
และดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 10.00น. ของวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
หากไม่ดำเนินการ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าเซ็นยืนยันกู้ยืมเทอม 2/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2558)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 11/2557
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศและเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2557
สำหรับนักศึกษา กู้ยืม กยศ. และ กรอ.

(ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2558)


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2558
โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

(รับสมัครถึงวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558)

(ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2558)


ชี้แจงกรณีนักศึกษาไม่มีวงเงินกู้ยืมในระบบการลงทะเบียนเรียน (e-Registra)

1.


2.

3.
สำนักทุนฯ ได้กำหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2/2557
ยืนยันกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และ พิมพ์ส่งสำนักทุนฯ
ภายในวันที่ 21 พ.ย. 57 (ตามประกาศฉบับที่ 7, 8 และ 9)
สำนักทุนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขอกู้ยืม
และส่งกรอบวงเงินภาคเรียนที่ 2/2557 ให้แผนกการเงิน (เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 57)
นักศึกษาที่ดำเนินการถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาเท่านั้น
ถึงจะมีวงเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557
  สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีวงเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557 ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 7, 8 และ 9 โดยเร็วที่สุด
2. จ่ายชำระเงินลงทะเบียนเรียนที่แผนกการเงินทั้งจำนวน
3. ดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 10/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 2558)


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ที่ทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะเงินโอนเข้ามหาวิทยาลัย
และสถานะการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 10/2557
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน และการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม

(ประกาศ ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2557)


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบวงเงินกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2557)


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืม กลุ่ม E G และ M

ขอให้นักศึกษากลุ่ม E G และ M ตรวจสอบรายชื่อเพื่อดำเนิเนการแก้ไขและส่งแบบคำขอกู้ยืม
ตามประกาศสำนักทุนการศึกษาฯ ฉบับที่ 7/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาฯ

ฉบับที่ 8/2557
เรื่อง การยืนยันคำขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. ทุกกลุ่ม


ฉบับที่ 9/2557
เรื่อง การยืนยันคำขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ทุกกลุ่ม

(ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ย. 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 7/2557
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557 (กลุ่ม E, G และ M)

(ประกาศ ณ วันที่ 5 พ.ย. 2557)

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ. และ กรอ.)
ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษากู้ยืม
(กยศ. และ กรอ.)

ประกาศอนุมัติการกู้ยืม
อนุมัติเงินให้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปี 2558
 
Download เอกสารการกู้ยืม
แบบคำขอกู้ยืมเงิน ปี 2558 (เริ่ม 23-03-58)
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.102)
บันทึกแนบท้ายสัญญา กรณี เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
=รายละเอียด= (24-02-56)
หนังสือนำจากมหาวิทยาลัยเพื่อเซ็นสัญญา ณ ภูมิลำเนา (มพย 0405/ว 132)
แบบรายงาน ข้อมูลผู้กู้ยืม (กยศ.108)สำหรับนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง-ชื่อ-นามสกุล- ที่อย-ระดับการศึกษา-การประกอบอาชีพ (จำนวน 3 ชุด)
แบบรับรองการเป็นผู้กู้รายเก่า (กยศ.111)นักศึกษากู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยพายัพที่ลาออก แล้วจะไปกู้ยืมต่อเนื่องยังสถานศึกษาอื่น
หนังสือขอผ่อนผันชำระหนี้ (กยศ.202)
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204)
แบบคำร้องทั่วไป สำนักทุนการศึกษา (สนท.01)ใช้สำหรับ
1. ขอทำสมุดประจำตัว
2. ขอคัดสำเนาเอกสารต่างๆ
แบบคำร้องขอคืนเงินผู้ปกครอง
ใบแจ้งคืนเงินกู้ยืม กรอ. ขั้นตอนการดำเนินการ
1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
2. ยื่นชำระเงินที่สาขาธนาคารกรุงไทย
 
ประกาศสำนักทุนการศึกษา
(กยศ. และ กรอ.)

ปีการศึกษา 2557
 
 
ประกาศเก่า
ประกาศปี 2557
ประกาศปี 2556
ประกาศปี 2555
ประกาศปี 2554