จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2548
Website counters
มหาวิทยาลัยพายัพ e-registrar e-learning e-studentloan กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตรวจสอบยอดเงินกู้ยืม ktb  ตรวจสอบยอดเงินกู้ยืม ibank ตารางคำนวณเงินผ่อนชำระเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ประกาศอนุมัติทุนมหาวิทยาลัย
 
 
การจัดการความรู้ (KM)
 

ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
(update 16/02/2559)


ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสปี 59
ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2559
     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ออกหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม เพื่อให้ผู้กู้ยืมมีความตั้งใจเรียน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
     1. หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม สำหรับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.
     2. หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม สำหรับผู้กู้ยืมเงิน กรอ.


ผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
     ผู้กู้ยืมเงินต่อเนื่องจากสถาบันเดิม นำหลักฐานต่อไปนี้มายื่นในวันรายงานตัว
          1. สำเนาสัญญากู้ยืมครั้งล่าสุด
          2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน 5 เทอม หรือ 6 เทอม
          3. สำเนาหนังสือรับรอง/หลักฐาน การเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2558


ผู้กู้ยืมรายใหม่
     ผู้กู้ยืมรายใหม่ นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติ กู้ยืม ให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
      ปฏฺิทินการกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2559

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานทุนการศึกษา
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานทุนการศึกษา

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ. และ กรอ.)
     1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     2. แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ e-Studentloan
          2.1 ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมในระบบ e-Studentloan สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.
          2.2 ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมในระบบ e-Studentloan สำหรับผู้กู้ยืม กรอ.

ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน
     ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน (กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม)  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่งานทุนการศึกษาได้รับแบบคำขอกู้ยืม 2559 แล้ว

ตรวจสอบรายชื่อ
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 59)

(ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2559; 10.00น.)


งานทุนการศึกษา ขอแจ้งนักศึกษาทราบดังนี้

เรื่องที่  1 นักศึกษาที่ส่งจดหมายลาประชุมรวมเรียบร้อยแล้ว ให้นำสมุดประจำตัว กยศ. มารับเอกสารการกู้ยืมของปีการศึกษา 2558 ได้ ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 11.30 น. และ 13.30 - 16.30 น.

เรื่องที่  2 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เยื้องโรงพยาบาลแมคคอร์มิค) รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษา กยศ. บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ) โดยจะให้ช่วยจัดยา ติดราคาสินค้า ติดสติ๊กเกอร์วันหมดอายุ เป็นต้น จำนวน 2 คน ช่วงเวลาดังต่อไปนี้
   วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 - 20.00 น.
   วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 - 20.00 น.
   วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 - 20.00 น.
   วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 - 20.00 น.
   วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 - 20.00 น.
   วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 - 20.00 น.
   วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 - 20.00 น.
   วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 - 20.00 น.
   วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 - 20.00 น.
   วันที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 20.00 น.
            โดยนักศึกษาที่สนใจ ให้แจ้งชื่อ-สกุล ลำดับที่ เบอร์โทรติดต่อกลับ และ ช่วงเวลาที่ต้องการ มาที่อีเมล์ slfpyu@gmail.com (เนื่องจากเฟชบุ๊คมีปัญหา อยู่ระหว่างการแก้ไข)

เรื่องที่  3 สำนักบริหารการเงิน รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษา กยศ. บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ) โดยจะให้ช่วยงานบันทึกข้อมูลบัญชีทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Excel จำนวน 5 คนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 จนถึง 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.30 ทุกวันเว้นวันหยุด โดยนักศึกษาที่สนใจ ให้แจ้งชื่อ-สกุล ลำดับที่ เบอร์โทรติดต่อกลับ และ ช่วงเวลาที่ต้องการ มาที่อีเมล์ slfpyu@gmail.com (เนื่องจากเฟชบุ๊คมีปัญหา อยู่ระหว่างการแก้ไข)

(ประกาศ ณ วันที่ 21 เม.ย. 59; 10.00น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 17/2558
เรื่อง การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2559

(สำหรับนักศึกษากู้ยืมต่อเนื่องมหาวิทยาลัยพายัพ)

     1. ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
     2. แบบคำขอกู้ยืม และ ตารางเตรียมเอกสาร
     3. แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan
          3.1 สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. (เปิดระบบแล้ว วันที่ 1 เมษายน 2559)
          3.2 สำหรับผู้กู้ยืม กรอ. (เปิดระบบประมาณ ต้นเดือนมิถุนายน 2559)

(ประกาศ ณ วันที่ 21 มี.ค. 59; 14.00น.)


ประชาสัมพันธ์งานทุนการศึกษา
โครงการนักศึกษา กยศ. บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

         เนื่องด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม โดยมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2559 โดยผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่เป็นผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีนั้น จะต้องเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 36 ชั่วโมงในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม ซึ่งโครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วมจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ

         ดังนั้น งานทุนการศึกษา จึงได้จัดโครงการนักศึกษา กยศ. บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะขึ้น เพื่อนักศึกษากู้ยืมที่มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจทำงานที่มีประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม เช่น การให้ความช่วยเหลือกับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ การทำประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณะ เป็นต้น

         ทั้งนี้ หากคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา/หน่วยงานต่างๆ มีความประสงค์ขอนักศึกษา กยศ. และ กรอ. ช่วยงาน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
         1. Download แบบฟอร์มขอนักศึกษาช่วยงาน และส่งแบบฟอร์มไปยัง งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
         2. งานทุนการศึกษาจะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบและให้นักศึกษาติดต่อกับหน่วยงานโดยตรง
         3. หน่วยงานบันทึกเวลาการช่วยงานใน แบบฟอร์มบันทึกเวลาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ เพื่อนักศึกษาจะใช้ประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2559

Download แบบฟอร์มขอนักศึกษาช่วยงาน (โครงการนักศึกษา กยศ. บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

Download แบบฟอร์มบันทึกเวลาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

Download แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ


(ประกาศ ณ วันที่ 10 มี.ค. 59; 16.00 น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 16/2558
เรื่อง ประชุมรวมนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2558


(ประกาศ ณ วันที่ 10 มี.ค. 59; 16.30น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันกู้เงิน ภาคเรียนที่ 2/2558

สำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และ นักศึกษาที่เซ็นยืนยันฯ ผิด
ให้เข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)
ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ งานทุนการศึกษา อาคารพันธกร (เขตแม่คาว)

***ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร ตามประกาศฉบับที่ 15/2558 ข้อที่ 5 มาในวันประชุมฯ***

(ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.พ. 59; 16.00น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันกู้เงิน ภาคเรียนที่ 2/2558

สำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ครั้งที่ 1 และ นักศึกษาที่เซ็นยืนยันฯ ผิด
ให้เข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ครั้งที่ 2
ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง PT201 อาคารพันธสัญญา (เขตแม่คาว)

***ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร ตามประกาศฉบับที่ 15/2558 ข้อที่ 5 มาในวันประชุมฯ***

(ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.พ. 59; 15.40น.)


สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่มที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน
และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

ยื่นคำร้องครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 2559 (เวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ยื่นคำร้องครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-4 มี.ค. 2559 (เวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ งานทุนการศึกษา ห้อง 103 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยาพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
     2. สำเนาสมุดธนาคารของผู้ปกครอง (ทุกธนาคาร ยกเว้น ธ.ออมสิน และ ธกส.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 7832

(ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2559)


ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 15/2558
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศ และ เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เซ็นยืนยันเทอม 2/2558

ตรวจสอบผลการจองรอบการประชุม
(25 ม.ค. 59; 17.40)

รอบการประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559

จองเข้าประชุม รอบที่ 1 เขตแม่คาว เวลา 09.00-11.30 น. (รับเอกสาร 08.45 น.)
จองเข้าประชุม รอบที่ 2 เขตแม่คาว เวลา 13.00-14.00 น. (รับเอกสาร 12.45 น.)
จองเข้าประชุม รอบที่ 3 เขตแก้วนวรัฐ เวลา 15.30-16.30 น. (รับเอกสาร 15.15 น.)


(ประกาศ ณ วันที่ 21 ม.ค. 59; 16.30น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 14/2558
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน และการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่มตรวจสอบวงเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2558
(สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.ทุกกลุ่ม)


(ประกาศ ณ วันที่ 1 ธ.ค. 58; 17.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา


ตรวจสอบสถานะการส่งใบคำยืนยันกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2558
(สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.ทุกกลุ่ม)


(ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 58; 10.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา


ฉบับที่ 12/2558
เรื่อง การยืนยันคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2558 ในระบบ e-Studentloan

(สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. ทุกกลุ่ม)ฉบับที่ 13/2558
เรื่อง การยืนยันคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2558 ในระบบ e-Studentloan

(สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กรอ. ทุกกลุ่ม)


(ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ย. 58; 16.00น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 11/2558
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2558 (กลุ่ม K, I และ P)


ตรวจสอบรายชื่อแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม
(เฉพาะกลุ่ม K, I และ P)

(ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ย. 58; 13.00น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558


ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2558(ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 58; 15.00น.)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าประชุม
เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2558 ครั้งที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อ

(ประกาศ ณ วันที่ 14 ต.ค. 58; 19.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่มประกาศฉบับที่ 8/2558
เรื่อง การตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2558

สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม

คลิ๊กเพื่อตรวจสอบสถานะ


ประกาศฉบับที่ 9/2558
เรื่อง การบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan

สำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 (กลุ่ม P)


ประกาศฉบับที่ 10/2558
เรื่อง การตรวจสอบจำนวนเงินค้างชำระในระบบ e-Registrar และชำระเงินส่วนเกินจากเงินกู้ยืม

สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนถูกต้อง และ ส่งธนาคารเรียบร้อยแล้ว(ประกาศ ณ วันที่ 2 ต.ค. 58; 21.00น.)

ประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3


ตรวจสอบผลการอนุมัติ

ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (update 24/07/58)
ฉบับที่ 7/2558
เรื่อง การดำเนินการทำสัญญาและส่งสัญญากู้ยืมเงิน กรอ. ปีการศึกษา 2558
สำหรับ กลุ่มกู้ยืม กรอ. รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 (กลุ่ม P)
ขั้นตอนการกรอกสัญญากู้ยืม กรอ. ผ่านระบบ e-Studentloan
หนังสือนำ เพื่อเซ็นสัญญาต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่น หรือ นายทะเบียนท้องที่

(ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ย. 58; 17.00น.)


สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่มที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน
และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 (เวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ งานทุนการศึกษา ห้อง 103 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยาพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
     2. สำเนาสมุดธนาคารของผู้ปกครอง (ทุกธนาคาร ยกเว้น ธ.ออมสิน และ ธกส.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 7832

(ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ย. 2558)ประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ณ หอประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ (เขตแม่คาว)

รอบที่ 1 เวลา 10.00-11.00 น.
(รับเอกสาร 09.45 น.)

รอบที่ 2 เวลา 15.00-16.00 น. (รับเอกสาร 14.45 น.)

ตรวจสอบสถานะการจองรอบประชุมเซ็นยืนยันฯ

นักศึกษาที่ไม่ได้จองรอบ หรือ ไม่ได้รอบตามที่จองไว้ หรือ จองแล้วไม่ปรากฎว่ามีชื่อจอง ให้เข้าประชุมตามรอบที่นักศึกษาต้องการเข้าประชุม

***หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงรอบการประชุม ขอให้โทรศัพท์แจ้งที่งานทุนการศึกษา
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ก่อนเวลา 14.00 น.***

(ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ย. 58; 20.15น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2558

ตรวจสอบรายชื่อและจองรอบประชุม
(รายชื่อ update 16/09/58; 08.00 น.)
ปิดการจองรอบประชุม 16/09/58; 17.00 น.

(ประกาศ ณ วันที่ 14 ส.ค. 58; 18.00น.)

ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กรอ. รายเก่า กลุ่ม M, N และ Y

ขอให้นักศึกษาที่ตรวจสอบรายชื่ออนุมัติและปรากฎวงเงินกู้ยืมแล้ว (ตรวจสอบรายชื่อ)
ให้ดำเนินการเข้าระบบ e-Studentloan เพื่อบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2558 โดยดูวิธีการบันทึกจำนวนเงินฯ ในประกาศ ฉบับที่ 3/2558
หลังจากนั้นให้ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เซ็นยืนยัน ในวันที่ 14 ก.ย. 58 เวลา 18.00 น.

(ประกาศ ณ วันที่ 10 ส.ค. 58; 16.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฉบับที่ 6/2558
เรื่อง การบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. กลุ่ม K, I และ T

ขอให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. กลุ่ม K, I และ T ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม และทำสัญญากู้ยืมเรียบร้อยแล้ว 
เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 10  – 12 กันยายน 2558

**กรุณาดำเนินการตามประกาศ ฉบับที่ 6/2558**

(ประกาศ ณ วันที่ 10 ส.ค. 58; 14.00น.)


ประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2


ขั้นตอนสำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. กลุ่ม K, I และ T
  1. ตรวจสอบรายชื่อผลการอนุมัติกู้ยืม ตรวจสอบรายชื่อ
  2. ดำเนินการทำสัญญาและส่งสัญญา ตามประกาศ ฉบับที่ 5/2558
       - กรอกสัญญาในระบบ e-Studentloan ขั้นตอนการกรอกสัญญา
       - เซ็นสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ตามเวลาที่กำหนด ดังนี้
    วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์  สาขาวิชาการตลาด
    วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ได้แก่   สาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
    วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  วิทยาลัยดุริยศิลป์  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์
    วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค (กลุ่ม K และ I)
    วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ได้แก่  สาขาวิชาจิตวิทยา  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค (กลุ่ม T)
       - ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษากู้ยืม วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล (เขตแม่คาว)
    ลงทะเบียน 08.45 - 09.15 น.
    เริ่มประชุม 09.15 น.
    เลิกประชุม 12.00 น.

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ทุกกลุ่ม (ยกเว้น กลุ่ม K, I, T และ L)
  1. ตรวจสอบรายชื่อผลการอนุมัติกู้ยืม ตรวจสอบรายชื่อ
  2. ดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ตามประกาศ ฉบับที่ 3/2558 ให้เสร็จสิ้น
    ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. รายใหม่ กลุ่ม P
  1. ตรวจสอบรายชื่อ และ วงเงินการกู้ยืม กรอ. ตรวจสอบรายชื่อ
  2. ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษากู้ยืม วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล (เขตแม่คาว)
         ลงทะเบียน 08.45 - 09.15 น.
         เริ่มประชุม 09.15 น.
         เลิกประชุม 12.00 น.

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. ทุกกลุ่ม (ยกเว้น กลุ่ม P)
  1. ตรวจสอบรายชื่อ และ วงเงินการกู้ยืม กรอ. ตรวจสอบรายชื่อ
  2. ติดตามผลการอนุมัติอีกครั้งประมาณ กลางเดือน กันยายน 2558
     ***เนื่องจากกองทุนฯ ยังไม่เปิดระบบให้สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูล***

ตรวจสอบผลการอนุมัติ

ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (update 24/07/58)
ฉบับที่ 5/2558
เรื่อง การดำเนินการทำสัญญาและส่งสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2558
สำหรับกลุ่มกู้ยืม กยศ. รายใหม่ทุกชั้นปี และ กยศ. ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (กลุ่ม K I และ T)
ขั้นตอนการกรอกสัญญา ในระบบ e-Studentloan (เฉพาะ กยศ. กลุ่ม K, I และ T)
หนังสือนำ เพื่อเซ็นสัญญาต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่น หรือ นายทะเบียนท้องที่
ประกาศฉบับที่ 3/2558
สำหรับกลุ่ม A, B, C, D, E, F, G, J, Q, R, U, V, W และ X

(ประกาศ ณ วันที่ 28 ส.ค. 58; 18.00น.)


ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กลุ่ม A, B, C, D, E, F, G, J, Q, R, U, V, W และ X ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมแล้ว

สามารถดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 3/2558 ได้แล้ว

(ประกาศ ณ วันที่ 5 ส.ค. 58; 14.00น.)


ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กลุ่ม A, B, C, D, E, F, G, J, Q, R, U, V, W และ X

ตรวจสอบผลการอนุมัติ
เฉพาะกลุ่ม A, B, C, D, E, F, G, J, Q, R, U, V, W และ X

ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (update 24/07/58)
ประกาศฉบับที่ 3/2558 สำหรับกลุ่ม A, B, C, D, E, F, G, J, Q, R, U, V, W และ X

(ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. 58; 17.00น.)

ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการการอนุมัติกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ
การขยายเวลารับแบบคำขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2558


ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (update 24/07/58)
ประกาศฉบับที่ 2/2558 สำหรับกลุ่ม K, I, M, N, P, T และ Y
ประกาศฉบับที่ 3/2558 สำหรับกลุ่ม A, B, C, D, E, F, G, J, Q, R, U, V, W และ X
ประกาศฉบับที่ 4/2558 ขยายเวลารับแบบคำขอกู้ยืมเงิน
 

(ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ค. 58; 11.00น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ตรวจสอบสถานะการแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม และ วงเงินกู้ยืมปีการศึกษา 2558

***นักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ยืมแก้ไขให้สำนักทุนฯ หากนักศึกษาส่งให้เสร็จภายในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 สำนักทุนฯ จะดำเนินการ update วงเงินกู้ยืมในระบบ e-Registrar เพื่อให้นักศึกษามีวงเงินกู้ยืม และ นักศึกษาชำระเงินส่วนต่างจากเงินกู้ยืม***

(ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ค. 58; 17.00น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 1/2558
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2558 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

ตรวจสอบรายชื่อ

(ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 58)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 13/2557
เรื่อง การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2558, เวลา 12.00น.)

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าประชุมรวม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 โดยในวันดังกล่าวนักศึกษาจะได้รับเอกสารเพื่อยื่นขอกู้ยืมปีการศึกษา 2558 และ เอกสารการกู้ยืมปีการศึกษา 2557 ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้


1. รายงานตัวและเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.15 น. (พิธีเปิดเสร็จประมาณ 10.00 น.) ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร (เขตแม่คาว)

2. นักศึกษาเขียนจดหมายลาประชุม (เขียนด้วยลายมือนักศึกษา-เขียนด้วยตัวบรรจง)
      - เนื้อความในจดหมาย อธิบายเหตุผลหรือสาเหตุโดยละเอียด ที่ไม่สามารถเข้าประชุมรวมได้
      - ลงชื่อนักศึกษา
      - ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

3. ส่งจดหมายลาที่สำนักทุนการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558 เวลา 09.00-11.00 และ 13.30-16.00 น. (วันที่ 2 เม.ย. 58 ส่งได้เฉพาะช่วงบ่าย)

ยกเลิกการส่งจดหมายลา ในวันที่ 3 เมษายน 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 26 มี.ค. 58)

(ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2558, เวลา 19.30น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 12/2557
เรื่อง ให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม เข้าโครงการ "สร้างจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" (ประชุมรวม)


สำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กำหนดให้มีการประชุมเซ็นยืนยันกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)
ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00น. ณ สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร เอกสารประกอบการเซ็นยืนยันให้นักศึกษาอ้างอิงจากประกาศฉบับที่ 11/2557

***หากนักศึกษาไม่เข้าเซ็นยืนยันในครั้งนี้ นักศึกษาจะไม่สามารถกู้ยืมเทอม 2/2557 ได้ เนื่องจากระบบการให้กู้ยืมจะเปิดเป็นวันสุดท้าย***

ขอให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 2558)

นักศึกษาที่เซ็นยืนยันผิด สามารถมาเซ็นได้ระหว่างเวลา 09.30-11.00น. หรือ เวลา 14.00น.

(ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.พ. 2558, เวลา 18.00น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 12/2557
เรื่อง ให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม เข้าโครงการ "สร้างจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" (ประชุมรวม)

ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.30 น.
ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

(ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2558, เวลา 10.00น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน

สำนักทุนการศึกษาฯ กำหนดให้มีการประชุมเซ็นยืนยันกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ครั้งที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.30น. ณ ห้อง PT201 อาคารพันธสัญญา
เอกสารประกอบการเซ็นยืนยันให้นักศึกษาอ้างอิงกับประกาศฉบับที่ 11/2557


ขอให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 2558)


(ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.พ. 2558, เวลา 16.00น.)


สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่มที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน
และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 (เวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ สำนักทุนการศึกษาฯ อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยาพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
     2. สำเนาสมุดธนาคารของผู้ปกครอง (ใช้ได้ทุกธนาคาร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 7832

(ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.พ. 2558)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 11/2557
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศและเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2557
สำหรับนักศึกษา กู้ยืม กยศ. และ กรอ.
ปิดการจองรอบประชุมฯ
(สามารถจองรอบการประชุมได้ถึงวันที่ 27 ม.ค. 58 เวลา 16.00)


(ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2558, เวลา 15.00น.)


สำนักทุนการศึกษาฯ ขอให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน
ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557
และดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 10.00น. ของวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
หากไม่ดำเนินการ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าเซ็นยืนยันกู้ยืมเทอม 2/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2558)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 11/2557
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศและเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2557
สำหรับนักศึกษา กู้ยืม กยศ. และ กรอ.

(ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2558)


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2558
โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

(รับสมัครถึงวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558)

(ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2558)


ชี้แจงกรณีนักศึกษาไม่มีวงเงินกู้ยืมในระบบการลงทะเบียนเรียน (e-Registra)

1.


2.

3.
สำนักทุนฯ ได้กำหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2/2557
ยืนยันกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และ พิมพ์ส่งสำนักทุนฯ
ภายในวันที่ 21 พ.ย. 57 (ตามประกาศฉบับที่ 7, 8 และ 9)
สำนักทุนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขอกู้ยืม
และส่งกรอบวงเงินภาคเรียนที่ 2/2557 ให้แผนกการเงิน (เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 57)
นักศึกษาที่ดำเนินการถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาเท่านั้น
ถึงจะมีวงเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557
  สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีวงเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557 ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 7, 8 และ 9 โดยเร็วที่สุด
2. จ่ายชำระเงินลงทะเบียนเรียนที่แผนกการเงินทั้งจำนวน
3. ดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 10/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 2558)


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ที่ทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะเงินโอนเข้ามหาวิทยาลัย
และสถานะการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 10/2557
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน และการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม

(ประกาศ ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2557)


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบวงเงินกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2557)


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืม กลุ่ม E G และ M

ขอให้นักศึกษากลุ่ม E G และ M ตรวจสอบรายชื่อเพื่อดำเนิเนการแก้ไขและส่งแบบคำขอกู้ยืม
ตามประกาศสำนักทุนการศึกษาฯ ฉบับที่ 7/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาฯ

ฉบับที่ 8/2557
เรื่อง การยืนยันคำขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. ทุกกลุ่ม


ฉบับที่ 9/2557
เรื่อง การยืนยันคำขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ทุกกลุ่ม

(ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ย. 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 7/2557
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557 (กลุ่ม E, G และ M)

(ประกาศ ณ วันที่ 5 พ.ย. 2557)

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ. และ กรอ.)
ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษากู้ยืม
(กยศ. และ กรอ.)

ประกาศอนุมัติการกู้ยืม
 
 
Download เอกสารการกู้ยืม

แบบฟอร์มขอนักศึกษาช่วยงาน (โครงการนักศึกษา กยศ. บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ)

แบบฟอร์มบันทึกเวลาการบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมและสาธารณะ
แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ ต่อสังคมและสาธารณะ
แบบคำขอกู้ยืมเงิน ปี 2559
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.102)
บันทึกแนบท้ายสัญญา กรณี เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
=รายละเอียด= (24-02-56)
หนังสือนำจากมหาวิทยาลัยเพื่อเซ็นสัญญา ณ ภูมิลำเนา
แบบรายงาน ข้อมูลผู้กู้ยืม (กยศ.108)สำหรับนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง-ชื่อ-นามสกุล- ที่อยู่-ระดับการศึกษา-การประกอบอาชีพ (จำนวน 3 ชุด)
แบบรับรองการเป็นผู้กู้รายเก่า (กยศ.111)นักศึกษากู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยพายัพที่ลาออก แล้วจะไปกู้ยืมต่อเนื่องยังสถานศึกษาอื่น
หนังสือขอผ่อนผันชำระหนี้ (กยศ.202)
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204)
แบบรายงานรายได้ของผู้กู้ยืม กรอ. (กรอ.207)
หนังสือรับรองรายได้ของผู้กู้ยืม กรอ. (กรอ.208)
แบบคำร้องทั่วไป สำนักทุนการศึกษา (สนท.01)ใช้สำหรับ
1. ขอทำสมุดประจำตัว
2. ขอคัดสำเนาเอกสารต่างๆ
แบบคำร้องขอคืนเงินผู้ปกครอง
ใบแจ้งคืนเงินกู้ยืม กรอ. ขั้นตอนการดำเนินการ
1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
2. ยื่นชำระเงินที่สาขาธนาคารกรุงไทย
 
 
 
ประกาศสำนักทุนการศึกษา
(กยศ. และ กรอ.)

ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 17/2558
ฉบับที่ 16/2558
ฉบับที่ 15/2558
ฉบับที่ 14/2558
ฉบับที่ 13/2558
ฉบับที่ 12/2558
ฉบับที่ 11/2558
ฉบับที่ 10/2558
ฉบับที่ 9/2558
ฉบับที่ 8/2558
ฉบับที่ 7/2558
 
ปีการศึกษา 2557
 
 
ประกาศเก่า
ประกาศปี 2557
ประกาศปี 2556
ประกาศปี 2555
ประกาศปี 2554