งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

เข้าสู่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เข้าสู่งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ