งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

เข้าสู่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)

เข้าสู่งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ