ปณิธาน
           มหาวิทยาลัยพายัพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศ จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความรักของพระเจ้า ความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษย์ต่อพระเจ้า และความเกื้อกูลซึ่งกันและกันของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพายัพจะยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นแจ้งในสัจจะแห่งชีวิตและจะเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการรับใช้สังคม ผู้ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพจะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประพฤติ ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
<ด้านบน>
 
วิสัยทัศน์
           แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก
<ด้านบน>
 
วัตถุประสงค์
           มหาวิทยาลัยพายัพมีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนนโยบายของชาติ ในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการโดยมิได้แสวงหาผลกำไร (non-profit organization)
2. เพื่ออบรมและให้การศึกษาขั้นอุดมศึกษาในแขนงต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป
3. เพื่อเป็นการฝึกและเตรียมชนชั้นผู้นำให้กับประเทศ
4. เพื่อเป็นแหล่งสร้างค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติอันดีงาม คือ สร้างและพัฒนาบุคคลให้พร้อมซึ่งวุฒิภาวะ
5. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยและส่งเสริมวิชาการ
6. เพื่อเป็นแหล่งบริการสังคม
7. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
<ด้านบน>
 
โครงสร้างองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<ด้านบน>
 
โครงสร้างการบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<ด้านบน>
 
บุคลากร


 
 
ผู้ช่วยอธิการบดี
 
     
   
  วรวรรณ ขัติชีนะ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา
0-5324-1255 ต่อ 316
 
     
   
  อดิสร เมืองเกียง
งานพัฒนานักศึกษา กีฬาและนันทนาการ
0-5324-1255 ต่อ 322
 
     
   
  ทศพร ยุกตานนท์
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
0-5324-1255 ต่อ 7833
 
     
   
  วรรัตน์ รัตตะณะ
งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
0-5324-1255 ต่อ 7832
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 
งานวินัยนักศึกษาและงานนักศึกษาวิชาทหาร
0-5324-1255 ต่อ 321
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 
  เฉลิม อิ่นคำ
งานบริการสนามกีฬา
0-5324-1255 ต่อ 322
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 
งานบริการอนามัยและรักษาพยาบาล
0-5324-1255 ต่อ 320
 
     
<ด้านบน>
 
ติดต่อสำนักพัฒนานักศึกษา

สำนักพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 0-5324-1255, 0-5385-1478-86

ติดต่อ:  ผู้ช่วยอธิการบดี/อนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ
             ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา (ต่อ 316)
             งานพัฒนานักศึกษา กีฬาและนันทนาการ (ต่อ 322)
             งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ต่อ 7833)
             งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ (ต่อ 7832)
             งานวินัยนักศึกษาและงานนักศึกษาวิชาทหาร (ต่อ 321)
             งานบริการสนามกีฬา (ต่อ 322)
             งานบริการอนามัยและรักษาพยาบาล (ต่อ 320)
Email: stdpyu@gmail.com
Facebook: stdpyu
Facebook Fanpage: pyustudentd
Line ID: stdpyu
<ด้านบน>