ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์ม พัฒนานักศึกษา (พน.)
พน.01 แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม (update 12/06/2566)
พน.02 แบบฟอร์มสรุปโครงการ/กิจกรรม (update 20/09/2566)
พน.03 แบบคำร้องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
พน.04 แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์กีฬา
พน.05 แบบฟอร์มขอใช้สนามกีฬา
พน.06 แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม
พน.07 แบบฟอร์มขอยืมชุดปฐมพยาบาลพื้นฐาน
พน.08 แบบฟอร์มการบำเพ็ญประโยชน์
พน.09 แบบคำร้องการขอกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา
              + หลักฐานการกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา           
พน.10 แบบฟอร์มลงชื่อเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ฺBarcode) update 26/09/2566 (ปริญญาตรี)
              + คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
              + คณะเภสัชศาสตร์
              + คณะนิติศาสตร์
              + คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์
                    + สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
                    + สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                    + สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
                    + สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
                    + สาขาวิชาจิตวิทยา
                    + สาขาวิชานิเทศศาสตร์
              + คณะบริหารธุรกิจ
                    + สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
                    + สาขาวิชาการจัดการ
                    + สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
                    + สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร
                    + สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ
                    + สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                    + สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
                    + สาขาวิชาการบัญช
                    + สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน
              + วิทยาลัยดุริยศิลป์
              + วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
              + วิทยาลัยนานาชาติสำหรับสหวิทยาการ
                    + สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน
              + วิทยาลัยนานาชาติ (update 15/08/2566)
                    + สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    + สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
                    + สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
                    + สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
พน.11 แบบคำร้องขอหลักฐานการเข้าร่วมโครงการค้นหาประวัติการเข้าร่วมโครงการ (ข้อมูล ปีการศึกษา 2562-2565) และ Download เกียรติบัตร
ค้นหาประวัติการเข้าร่วมโครงการ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการของสำนักพัฒนานักศึกษา
       ปีการศึกษา 2566 Download เกียรติบัตร (update 26/09/2566)
       ปีการศึกษา 2565

              + 2565 โครงการ กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ (update 22/09/2565)
              + 2565 โครงการ PAYAP USR กิจกรรมจิตอาสาร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (update 17/09/2565)
              + 2565 โครงการ Smart PYU (update 22/09/2565)


Download อื่น ๆ
โครงการคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566 (update 25/04/2566)
              + แบบประวัติผลงานบุคคลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566 (Update 25/04/2566)
ดาวน์โหลด Logo มหาวิทยาลัยพายัพ