งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
 ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 2/2562
เรื่อง เปิดรับสมัครทุนโครงการบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562
(Community Service Scholarship)

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภท ทุนโครงการบริการชุมชน
(Financial Assistance Application Form for Community Service Scholarship)


(ประกาศ ณ วันที่ 6 ส.ค. 2562, 17.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 1/2562
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน ภาคเรียนที่ 1/2562
ใบสมัครเพื่อขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)
แบบคำขอนักศึกษาทุนทำงาน (Requirement for Work Scholarship Student)

(ประกาศ ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2562, 17.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 1/2562
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน ภาคเรียนที่ 1/2562

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)
แบบคำขอนักศึกษาทุนทำงาน (Requirement for Work Scholarship Student)

(ประกาศ ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2562, 17.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 6/2561
เรื่อง ส่งใบสมัครขอรับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ และทุนนักกีฬา

ใบสมัครขอรับทุนต่อเนื่อง ทุนความสามารถพิเศษ (Talent Scholarship)
ใบสมัครขอรับทุนต่อเนื่อง ทุนนักกีฬา (Athlete Scholarship)

(ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 2562, 13.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
1. ทุนการศึกษา “คณะวิทยาศาสตร์ : 45 ปี มพย.” (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : จะต้องมีสัญชาติไทย และสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : จะได้รับทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นภาคเรียนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน 45 ทุน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย


2. ทุนการศึกษา “20 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ 20 ทุน” (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : จะต้องมีสัญชาติไทย และสำเร็จการศึกษาในประเทศไทยขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤษภาคม 2562
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : จะได้รับทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นภาคเรียนละ 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 20 ทุน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย


3. หลักเกณฑ์ทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ปริญญาตรี(ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : จะต้องมีสัญชาติไทย และสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤษภาคม 2562
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : จะได้รับทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นภาคเรียนละ 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 30 ทุน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย


4. ทุนการศึกษา “บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์” (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : จะมีสัญชาติไทย และสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤษภาคม 2562
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : จะได้รับทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562     
จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นภาคเรียนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำนวน 15 ทุน


5. ทุนการศึกษา “สร้างนักสื่อสารสากลที่เป็นผู้นำ รุ่นที่ 1” (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ผู้สมัครรับทุนการศึกษาสามารถขอเทียบโอนรายวิชาจากต่างสถาบันได้
                     2. จะต้องส่ง Portfolio เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำ เป็นนักกิจกรรม เป็นคณะกรรมการโครงการหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือมีหนังสือรับรองจากผู้หนึ่งผู้ใด ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหารองค์กร/องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้สมัครมีความโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำหรือด้านกิจกรรมสร้างสรรค์
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : จะได้รับทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นภาคเรียนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 45 ทุน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย


(ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2562, 10.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
1. ทุนการศึกษา "นักบริหารยุคใหม่" (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : 1. มีสัญชาติไทย และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ นักศึกษาโอนย้ายต่างสถาบัน
                     2. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของคณะบริหารธุรกิจในหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ / สาขาวิชาการตลาด / สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : จะได้รับทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 จำนวน 20,000 บาท แบ่งออกเป็นภาคเรียนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 15 ทุน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย


2. ทุนการศึกษา "45 ปี คณะละ 45 ทุน หลักสูตรจิตวิทยา" (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : 1. จะต้องมีสัญชาติไทย และสำเร็จการศึกษาในประเทศไทยจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนวชิรวิทย์
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
                  2. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 ถึงวันที่ 24 พ.ค. 62
                  3. หลังจากผู้สมัครได้เข้าศึกษาแล้ว จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสาขาวิชาหรือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และทำกิจกรรมอาสาหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่นอกเหนือจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะฯ และสาขาวิชากำหนด เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์บำรุงรักษาทรัพยากร การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนภาคการศึกษาละ 20 ชั่วโมง (2 ภาคการศึกษา)
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : จะได้รับทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 จำนวน 20,000 บาท แบ่งออกเป็นภาคเรียนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 15 ทุน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย


3. ทุนการศึกษา "45 ปี คณะละ 45 ทุน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน" (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : 1. มีสัญชาติไทย และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 ถึงวันที่ 24 พ.ค. 62
                   2. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์-ภาษาจีน จากโรงเรียนเอกชนในภาคเหนือ หรือ
                    3. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาจีน โดยจะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : จะได้รับทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 จำนวน 20,000 บาท แบ่งออกเป็นภาคเรียนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 15 ทุน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย


4. ทุนการศึกษา "45 ปี คณะละ 45 ทุน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น" (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : 1. มีสัญชาติไทย และสำเร็จการศึกษาในประเทศไทยจากโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน หรือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
หรือโรงเรียนวชิรวิทย์ หรือโรงเรียนวารีเชียงใหม่ หรือโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
                   2. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 ถึงวันที่ 24 พ.ค. 62
                    3. หลังจากผู้สมัครได้เข้าศึกษาแล้ว จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสาขาวิชาหรือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และทำกิจกรรมอาสาหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่นอกเหนือจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
คณะฯ และสาขาวิชากำหนด เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์บำรุงรักษาทรัพยากร การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนภาคการศึกษาละ 20 ชั่วโมง (2 ภาคการศึกษา)
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : จะได้รับทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 จำนวน 20,000 บาท แบ่งออกเป็นภาคเรียนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 15 ทุน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย


(ประกาศ ณ วันที่ 13 พ.ค. 2562, 15.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ทุนพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : มีสัญชาติไทย และสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าด้านการบัญชี
จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาการบัญชี
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ:  จะได้รับทุนการศึกษา เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562
จำนวนภาคเรียนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย


(ประกาศ ณ วันที่ 25 เม.ย. 2562, 20.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 5/2561
เรื่อง ส่งใบสมัครขอรับทุนบุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

download ใบสมัคร

(ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2562, 11.00 น.)


ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

1. ทุนนักกีฬา (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : เป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ทุกประเภทกีฬา ต้องมีประวัติ ผลงาน และ ความสามารถ ดีเด่นด้านกีฬา โดยนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขัน ผลงานการแข่งขันในระดับ ชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ:  จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนทั้งหมด หรือครึ่งหนึ่ง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบำรุง)


2. ทุนความสามารถพิเศษ   (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : เป็นนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นด้านใดด้านหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น ด้านการแสดง หรือด้านอื่นใด ต้องมีประวัติผลงาน โดยนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขัน ผลงานการแข่งขันในระดับชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ:  จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนทั้งหมด หรือครึ่งหนึ่ง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบำรุง)


3. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพร่วมพัฒนาบุคลากรคริสเตียนสำหรับหน่วยงาน/สถาบันสังกัดสภาคริสตจักร  
     ในประเทศไทย  (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : 1. นักเรียนหรือบุคลากรคริสเตียนของคริสตจักรท้องถิ่น สังกัดคริสตจักรภาคของสภาคริสตจักรในประเทศไทย หรือบุคลากรคริสเตียนของหน่วยงาน/สถาบันในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
                     2. เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน (Partial Scholarship) จากคริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรภาค หน่วยงานหรือสถาบันคริสเตียนที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย จะต้องแนบหนังสือรับรองการให้การสนับสนุนจากหน่วยงาน หรือสถาบันสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ:  ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ เป็นทุนต่อเนื่อง โดยจะต้องส่งหนังสือรับรองการให้ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน หรือสถาบันฯ ทุกภาคการศึกษา (ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการให้ทุนการศึกษาฯ)
    


4. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคริสเตียนร่วมกับหน่วยงานคริสเตียน  (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : 1. เป็นคริสเตียนที่คริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรภาค หน่วยงาน หรือสถาบันคริสเตียนที่ไม่ได้สังกัด สภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้การรับรองว่าหากสำเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติเหมาะสม จะได้รับการพิจารณาให้เป็นบุคลากรของหน่วยงาน
2. เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน (Partial Scholarship) จากคริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรภาค หน่วยงาน หรือสถาบันคริสเตียน ที่ไม่ได้สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย จะต้องแนบหนังสือรับรองการให้การสนับสนุน จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ไม่ได้สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ:  ได้รับทุนค่าเล่าเรียนเท่ากับทุนการศึกษาที่ได้รับจากหน่วยงานที่สนับสนุน แต่ไม่เกิน
ทุนละ 10,000 บาท แบ่งเป็นภาคเรียนละ 5,000 บาท เป็นทุนต่อเนื่อง โดยจะต้องส่งหนังสือรับรองการให้ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน หรือสถาบันฯ ทุกภาคการศึกษา


5. ทุนการศึกษา Top 10 ของโรงเรียนรัฐบาล ประจำ 8 จังหวัดภาคเหนือ  (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : 1. ผู้ขอรับทุนจะต้องมีสัญชาติไทย โดยสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาล ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยพายัพ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 จนถึง 10 พฤษภาคม 2562
                    2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
                    3. ต้องไม่เคยสมัคร หรือเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพมาก่อน
                    4. ต้องไม่เป็นผู้เทียบโอนรายวิชาจากต่างสถาบันทุกกรณี
                    5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน และสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
      เงื่อนไข: ผู้สมัครจะต้องส่ง Portfolio เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถของตนเอง และมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน ที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า มีความโดดเด่นด้านผลการเรียน หรือด้านกิจกรรม
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ: ได้รับทุนการศึกษาเฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 จำนวนร้อยละห้าสิบของค่าเล่าเรียน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบำรุงค่าธรรมเนียม และค่าหอพัก


6. ทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาโท  (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

      คุณสมบัติ : ผู้ขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพายัพ และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ของหลักสูตรปริญญาโททุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพายัพ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 จนถึง 10 พฤษภาคม 2562
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ: ได้รับทุนการศึกษาเฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 จำนวนร้อยละห้าสิบของค่าเล่าเรียน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบำรุงค่าธรรมเนียม และค่าหอพัก


(ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2562, 13.00 น.)


แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาอื่นๆ (Financial Assistance Application Form)
AP01 ใบสมัครขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)
AP01-1 แบบคำขอนักศึกษาทุนทำงาน (Requirement for Work Scholarship Student)
AP02 ใบสมัครขอรับทุนโครงการบริการชุมชน (Community Service Scholarship)
AP03 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
AP04 ใบสมัครขอรับทุนต่อเนื่อง ทุนความสามารถพิเศษ (Talent Scholarship)
AP05 ใบสมัครขอรับทุนต่อเนื่อง ทุนนักกีฬา (Athlete Scholarship)
AP06 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคริสเตียนเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้นำคริสตจักร
AP07 ใบสมัครขอรับทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB Scholarship)
AP08 แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2560


ประกาศอนุมัติทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ