งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
 


ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 4/2561
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน (Work Scholarship) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

download ใบสมัคร
(ประกาศ ณ วันที่ 24 ต.ค. 2561, 16.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 3/2561
เรื่อง ส่งใบสมัครขอรับทุนบุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

download ใบสมัคร

(ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2561, 08.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 2/2561
เรื่อง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคริสเตียนเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้นำคริสตจักร ปีการศึกษา 2561

download ใบสมัคร

(ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2561, 15.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 1/2561
เรื่อง เปิดรับสมัครทุนโครงการบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561
(Community Service Scholarship)

download ใบสมัคร
(ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ค. 2561, 09.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 8/2560
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน (Work Scholarship) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

download ใบสมัคร
(ประกาศ ณ วันที่ 26 เม.ย. 2561, 09.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
(หมดเขต วันที่ 31 มีนาคม 2561)

1. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคริสเตียนร่วมกับหน่วยงานคริสเตียน
2. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคริสเตียนร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
3. ทุนความสามารถพิเศษ
4. ทุนความสามารถยอดเยี่ยมด้านวิชาการ หรือด้านวิชาชีพ
5. ทุนนักกีฬา
6. ทุนบุตรของบุคลากรสังกัดองค์กรสื่อมวลชนที่เป็นนิติบุคคล
7. ทุนบุตรบุคลากรของหน่วยงาน หรือสถาบันที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
8. ทุนบุตรศิษย์เก่า
9. ทุนผู้มีศักยภาพสูงและทุนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
10. ทุนพี่น้องบุนนาค
11. ทุนเยาวชนคริสเตียนในคริสตจักรท้องถิ่นของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
12. ทุนสัจจะ-บริการ


(ประกาศ ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2560, 15.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 7/2560
เรื่อง ส่งใบสมัครขอรับทุนบุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

download ใบสมัคร
(ประกาศ ณ วันที่ 26 เม.ย. 2561, 09.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 6/2560
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน (Work Scholarship) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

download ใบสมัคร
(ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2560, 16.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 5/2560
เรื่อง ส่งใบสมัครขอรับทุนบุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

download ใบสมัคร
(ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2560, 10.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 4/2560
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

download ใบสมัคร
(ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2560, 14.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 3/2560
เรื่อง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคริสเตียน เพื่อสนับสนุนการสร้างผู้นำคริสตจักร

download ใบสมัคร
(ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ย. 2560, 09.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 2/2560
เรื่อง เปิดรับสมัครทุนโครงการบริการชุมชน (Community Service Scholarship)

download ใบสมัคร
(ประกาศ ณ วันที่ 25 ส.ค. 2560, 10.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 1/2560
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน (Work Scholarship) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

download ใบสมัคร
(ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560, 16.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
งานทุนการศึกษาปิดดำเนินการในวันที่ 19 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป (มีการประชุมฯ)
และจะเปิดดำเนินการอีกครั้ง วันที่ 20 ก.ค. 60
งานทุนการศึกษาขออภัยในความไม่สะดวก
(ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ค. 2560, 09.00 น.)
 

แบบฟอร์มทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
AP61101 ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคริสเตียนร่วมกับหน่วยงานคริสเตียน
AP61102 ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคริสเตียนร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
AP61103 ทุนความสามารถพิเศษ
AP61104 ทุนความสามารถยอดเยี่ยมด้านวิชาการ หรือด้านวิชาชีพ
AP61105 ทุนนักกีฬา
AP61106 ทุนบุตรของบุคลากรสังกัดองค์กรสื่อมวลชนที่เป็นนิติบุคคล
AP61107 ทุนบุตรบุคลากรของหน่วยงาน หรือสถาบันที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
AP61108 ทุนบุตรศิษย์เก่า
AP61109 ทุนผู้มีศักยภาพสูงและทุนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาฯ
AP61110 ทุนพี่น้องบุนนาค
AP61111 ทุนเยาวชนคริสเตียนในคริสตจักรท้องถิ่นของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
AP61112 ทุนสัจจะ-บริการ

แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาอื่นๆ (Financial Assistance Application Form)
AP01 ใบสมัครขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)
AP01-1 แบบคำขอนักศึกษาทุนทำงาน (Requirement for Work Scholarship Student)
AP02 ใบสมัครขอรับทุนโครงการบริการชุมชน (Community Service Scholarship)
AP03 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
AP04 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาความสามารถพิเศษ (Talent Scholarship)
     ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาความสามารถพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
AP04-60258  สำหรับนักศึกษา รหัสปี 58
AP04-60259  สำหรับนักศึกษา รหัสปี 59
AP04-60260  สำหรับนักศึกษา รหัสปี 60
     ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาความสามารถพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
AP04-61158  สำหรับนักศึกษา รหัสปี 58
AP04-61159  สำหรับนักศึกษา รหัสปี 59
AP04-61160  สำหรับนักศึกษา รหัสปี 60
AP04-61161  สำหรับนักศึกษา รหัสปี 61
AP05 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาความสามารถพิเศษ ประเภท ทุนนักกีฬา (Athlete Scholarship)
AP06 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคริสเตียนเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้นำคริสตจักร
AP07 ใบสมัครขอรับทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB Scholarship)
AP08 แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2560