การบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมและสาธารณะ
SR01 แบบฟอร์มขอช่วยเหลืองานในหน่วยงาน
SR02 แบบฟอร์มบันทึกเวลาการบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมและสาธารณะ (ใช้ในการลงเวลาช่วยเหลืองาน ตามแบบฟอร์มขอช่วยเหลืองานในหน่วยงาน)
SR03 แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ ต่อสังคมและสาธารณะ (ใช้สำหรับบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ)
   
การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืม กรณีผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่เท่านั้น)
  แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินเกินจำนวนปีที่กำหนดตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2567 เริ่ม download วันที่ 4 ก.พ. 2567
กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน
กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
กยศ.108 แบบรายงาน ข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน
กยศ.111 แบบรับรองการเป็นผู้กู้รายเก่า
SLF001 บันทึกแนบท้ายสัญญา กรณี เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน รายละเอียด (หากได้รับเงินโอนค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้ำประกันได้)
การชำระหนี้คืนกองทุน กยศ. และ กรอ.
กยศ.201 หนังสือแสดงตนในการชำระหนี้ และขอระงับการกู้ยืมเงิน
กยศ.202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ (กยศ.)
กรอ.202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ (กรอ.)
กยศ.203 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้ (กยศ.)
กรอ.203 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้ (กรอ.)
กยศ.204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.)
กรอ.207 แบบรายงานรายได้ของผู้กู้ยืม กรอ.
กรอ.208 หนังสือรับรองรายได้ของผู้กู้ยืม กรอ.
แบบฟอร์มอื่น ๆ
  แบบคำร้องขอคืนเงินผู้ปกครอง
ICL001 ใบแจ้งคืนเงินกู้ยืม กรอ. ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม 2.ยื่นชำระเงินที่สาขาธนาคารกรุงไทย/สาขาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
SLF002 หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ
SLF003 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืน (โครงการรณรงค์ชำระหนี้)
SLF004 หนังสือมอบอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
SLF005 หนังสือรับรองความสามารถประกอบการเงินของผู้พิการหรือทุพพลภาพ
SLF006 ใบชำระค่าทนายความ