Download ปฎิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 (4 กุมภาพันธ์ 2567)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
    ผู้กู้ยืมเงินต่อเนื่องจากสถาบันเดิม นำหลักฐานต่อไปนี้มายื่นในวันรายงานตัว
1. สำเนาสัญญากู้ยืมครั้งล่าสุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน 5 เทอม หรือ 6 เทอม
3. สำเนาหนังสือรับรอง/หลักฐาน การเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2566
ผู้กู้ยืมรายใหม่
     ผู้กู้ยืมรายใหม่ นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติกู้ยืม ให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567
     ปฎิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 [Download]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ [Download]


เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [Download]
     2. ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ DSL [Link]
               ขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL [Download]
ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน
     ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน (กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม) [Link]


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 2/2567
เรื่อง การตรวจสอบสถานะแบบคำขอกู้ยืม วงเงินกู้ยืมปีการศึกษา 2567
และการเปิดรับแบบคำขอกู้ยืม
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และนักศึกษารหัสปี 66)

(ตรวจสอบรายชื่อและวงเงินกู้ยืม ด้านท้ายประกาศ)

(ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 2567, 15.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 1/2567
เรื่อง การยื่นคำขอกู้ยืมหลังกำหนด และการแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567

(ตรวจสอบรายชื่อด้านท้ายประกาศ)

งานทุนการศึกษา ขอแจ้งวัน-เวลา เปิด-ปิด ให้บริการดังนี้
1. วันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย. เปิดให้บริการช่วงเช้า 08.30-11.00 น. (ปิดให้บริการในช่วงบ่าย เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภารกิจช่วยงานสำนักพัฒนานักศึกษา)
2. วันศุกร์ที่ 26 เม.ย. ปิดให้บริการในช่วงเช้า เนื่องจากมีกิจกรรมรดน้ำดำหัว เปิดให้บริการในช่วงบ่าย 13.30-16.30 น.
งานทุนการศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวก

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับเก็บชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (SR01, SR02 และ SR03)

(ประกาศ ณ วันที่ 18 เม.ย. 2567, 19.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 11/2566
เรื่อง การยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

Download แบบคำขอกู้ยืมปีการศึกษา 2567

(ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2567, 15.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 10/2566
เรื่อง ตรวจสอบสถานะแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2566
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม)
(Update สถานะแบบยืนยันฯ ณ วันที่ 27 ม.ค. 2567)
(Update วันที่ 13 ม.ค. 2567) (Update วันที่ 2 ม.ค. 2567)

(ประกาศ ณ วันที่ 27 ม.ค. 2567, 15.00น.)
(ประกาศ ณ วันที่ 13 ม.ค. 2567, 17.30น.)
(ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2567, 17.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 9/2566
เรื่อง การยื่นกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2566 ในระบบ DSL สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม

(Update วันที่ 13 ม.ค. 2567)
(Update วันที่ 2 ม.ค. 2567) (Update วันที่ 26 พ.ย. 2566) (Update วันที่ 23 พ.ย. 2566) (Update วันที่ 20 พ.ย. 2566)

(ประกาศ ณ วันที่ 13 ม.ค. 2567, 15.00น.)
(ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2567) (ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ย. 2566) (ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ย. 2566) (ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2566, 12.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 8/2566
เรื่อง ตรวจสอบสถานะการส่งสัญญา การส่งแบบยืนยันการเบิกเงิน และการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2566
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม)
(Update สถานะแบบยืนยันฯ ณ วันที่ 5 ก.ย. 2566)

(Update สถานะแบบยืนยันฯ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2566)
(Update สถานะแบบยืนยันฯ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2566)

(ประกาศ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2566, 19.00น.)

(ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2566, 17.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 ไปก่อน และมีเงินส่วนต่างที่ต้องขอรับเงินคืน

download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ยื่นคำร้องและเอกสารประกอบ ได้ที่สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ เชตแม่คาว
ระหว่างวันที่ 1 - 15 ก.ย. 2566 (เว้นวันหยุด)
(ระหว่างวันที่ 21 - 31 ส.ค. 2566 (เว้นวันหยุด))
(ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียนจากธนาคารภายในเดือนสิงหาคม
ผู้ปกครองจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีภายในเดือน กันยายน 2566)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ทุกใบเสร็จ หรือ สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
      2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดาหรือบัญชีที่เปิดร่วมกัน และเป็นบัญชีที่มีประวัติ การฝาก-ถอน ไม่เกิน 3 เดือน ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 286 (อาจารย์สนธยา)
***หมายเหตุ ในการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนผู้ปกครอง จะมีค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ : รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ
10,000.01-20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ
20,000.01-30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ
30,000.01-40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ
40,000.01-50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ
50,000.01-65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ
65,000.01-80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ
80,000.01-100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ

(ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2566, 14.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 7/2566
เรื่อง การแก้ไขแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2566
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม ยกเว้น กลุ่ม J และนักศึกษาเปลี่ยนหลักสูตร)

(Update สถานะแบบยืนยันฯ ณ วันที่ 29 ก.ค. 2566)


(ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. 2566, 14.00น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 6/2566
เรื่อง กำหนดการการทำสัญญากู้ยืมกองทุนฯ (ขั้นตอนที่ 7) และ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ กลุ่ม J และนักศึกษาเปลี่ยนหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. 2566)
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 2566)


(ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ย. 2566, 14.00น.)
(ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. 2566, 14.00น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 5/2566
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญากู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2566
(สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนฯ รายใหม่ (กลุ่ม J) และนักศึกษาเปลี่ยนหลักสูตร)

(ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ค. 2566, 14.00น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 4/2566
เรื่อง การเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2566
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม ยกเว้น กลุ่ม J และนักศึกษาเปลี่ยนหลักสูตร)

(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 2566)


(ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ค. 2566, 20.00น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 3/2566
เรื่อง กำหนดส่งแบบคำขอกู้ยืมที่แก้ไขแล้ว
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ยกเว้นกลุ่ม J)


(ประกาศ ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2566, 18.00น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 2/2566
เรื่อง การตรวจสอบสถานะแบบคำขอกู้ยืม วงเงินกู้ยืมปีการศึกษา 2566
และการเปิดรับแบบคำขอกู้ยืม

(ตรวจสอบรายชื่อด้านท้ายประกาศ)


(ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2566, 21.30น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 1/2566
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566

(ตรวจสอบรายชื่อด้านท้ายประกาศ)


(ประกาศ ณ วันที่ 23 เม.ย. 2566, 12.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 18/2565
เรื่อง การยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

Download แบบคำขอกู้ยืมปีการศึกษา 2566

(ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.พ. 2566, 20.30น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
    ผู้กู้ยืมเงินต่อเนื่องจากสถาบันเดิม นำหลักฐานต่อไปนี้มายื่นในวันรายงานตัว
1. สำเนาสัญญากู้ยืมครั้งล่าสุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน 5 เทอม หรือ 6 เทอม
3. สำเนาหนังสือรับรอง/หลักฐาน การเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2565
ผู้กู้ยืมรายใหม่
     ผู้กู้ยืมรายใหม่ นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติกู้ยืม ให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564
     ปฎิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 [Download]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ [Download]

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [Download]
     2. ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ DSL [Link]
               ขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL [Download]
ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน
     ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน (กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม) [Link]