Download ปฎิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (6 ก.พ. 2566)


ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
    ผู้กู้ยืมเงินต่อเนื่องจากสถาบันเดิม นำหลักฐานต่อไปนี้มายื่นในวันรายงานตัว
1. สำเนาสัญญากู้ยืมครั้งล่าสุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน 5 เทอม หรือ 6 เทอม
3. สำเนาหนังสือรับรอง/หลักฐาน การเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2565
ผู้กู้ยืมรายใหม่
     ผู้กู้ยืมรายใหม่ นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติกู้ยืม ให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564
     ปฎิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 [Download]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ [Download]

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [Download]
     2. ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ DSL [Link]
               ขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL [Download]
ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน
     ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน (กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม) [Link]

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 2/2566
เรื่อง การตรวจสอบสถานะแบบคำขอกู้ยืม วงเงินกู้ยืมปีการศึกษา 2566
และการเปิดรับแบบคำขอกู้ยืม

(ตรวจสอบรายชื่อด้านท้ายประกาศ)


(ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2566, 21.30น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 1/2566
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566

(ตรวจสอบรายชื่อด้านท้ายประกาศ)


(ประกาศ ณ วันที่ 23 เม.ย. 2566, 12.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 18/2565
เรื่อง การยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

Download แบบคำขอกู้ยืมปีการศึกษา 2566

(ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.พ. 2566, 20.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 17/2565
เรื่อง ตรวจสอบสถานะการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2565

(สถานะแบบยืนยันฯ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2566 เวลา 17.30 น.)

สถานะ “แก้ไข” , “ยังไม่ส่ง” ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไข และส่งด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่ที่ห้องทุนการศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค. 66 ระหว่างเวลา 08.30-11.30 และ 13.30-16.30 น.
หากไม่แก้ไขและไม่ส่งให้เสร็จตามกำหนด นักศึกษาจะไม่สามารถกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2565 ได้

(ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2566, 17.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 16/2565
เรื่อง ตรวจสอบสถานะการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2565

(สถานะแบบยืนยันฯ ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2565 เวลา 10.30 น.)

สถานะ “แก้ไข” , “ยังไม่ส่ง” ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไข และส่งด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่ที่ห้องทุนการศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 66 ระหว่างเวลา 08.30-11.30 และ 13.30-16.30 น.
หากไม่แก้ไขและไม่ส่งให้เสร็จตามกำหนด นักศึกษาอาจจะไม่สามารถกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2565 ได้

(ประกาศ ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2565, 10.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 15/2565
เรื่อง การยื่นกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2565 ในระบบ DSL
(Update 14 ม.ค. 66)


ขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL ภาคเรียนที่ 2/2565 (Update 14 ม.ค. 66)

รายชื่อแก้ไขแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2/2565 (Update 14ม.ค. 66)

(ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ย. 2565, 17.30 น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
เรื่อง ปิดการให้บริการในช่วงบ่าย ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. - 3 ธ.ค. 65
เนื่องจากเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา มีภารกิจในการช่วยงานการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 3 ธ.ค. 65 ดังนั้นงานทุนการศึกษาจะเปิดให้บริการในช่วงเช้า (08.30-11.00 น.)
และปิดให้บริการในช่วงบ่าย งานทุนการศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวก


(ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2565, 19.30 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
สำหรับนักศึกษา ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ไปก่อน และมีเงินส่วนต่างที่ต้องขอรับเงินคืน

download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
**ยื่นคำร้องและเอกสารประกอบ ได้ที่สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ เชตแม่คาว
ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2565 **
(งานทุนการศึกษาประมาณการ กรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียนจากธนาคารภายในเดือนกันยายน ผู้ปกครองจะได้รับเงินคืนภายในเดือน ตุลาคม 2565)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกใบเสร็จ หรือ สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
      2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดาหรือบัญชีที่เปิดร่วมกัน และเป็นบัญชีที่มีประวัติ การฝาก-ถอน ไม่เกิน 3 เดือน ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 286 (อาจารย์สนธยา)
***หมายเหตุ ในการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนผู้ปกครอง จะมีค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ : รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ
10,000.01-20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ
20,000.01-30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ
30,000.01-40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ
40,000.01-50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ
50,000.01-65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ
65,000.01-80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ
80,000.01-100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ

(ประกาศ ณ วันที่ 26 ส.ค. 2565, 09.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 14/2565
เรื่อง การบันทึกข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL

(สำหรับนักศึกษากลุ่ม B และ นักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา)

(Update 2 ก.ย. 2565)

กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL ปีการศึกษา 2565
(Update 27 ส.ค. 2565 (ครั้งสุดท้าย))

(ประกาศ ณ วันที่ 10 ส.ค. 2565, 20.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 13/2565
เรื่อง การแก้ไขแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2565

(Update สถานะแบบยืนยันฯ ณ วันที่ 8 ส.ค. 2565 เวลา 15.00 น.)

สถานะ "แก้ไข" ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไข และส่งด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่ที่ห้องทุนการศึกษา
ระหว่างเวลา 18.30-11.30 น. และ 13.30-16.30 น. ภายในวันที่ 10 ส.ค. 65
หากไม่แก้ไขให้เสร็จตามกำหนด นักศึกษาจะไม่สามารถกู้ยืมปีการศึกษา 2565 ได้

***นักศึกษากลุ่ม B ที่ผ่านการอนุมัติจากระบบ DSL และได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมแล้ว สามารถตรวจสอบลำดับที่ได้จากประกาศฉบับนี้***

(ประกาศ ณ วันที่ 8 ส.ค. 2565, 15.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 12/2565
เรื่อง การแก้ไขแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2565

(Update สถานะแบบยืนยันฯ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2565 เวลา 12.00 น.)
***นักศึกษากลุ่ม B ที่ผ่านการอนุมัติจากระบบ DSL และได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมแล้ว สามารถตรวจสอบลำดับที่ได้จากประกาศฉบับนี้***

(ประกาศ ณ วันที่ 1 ส.ค. 2565, 21.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 11/2565
เรื่อง การแก้ไขแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2565

(Update สถานะแบบยืนยันฯ ณ วันที่ 25 ก.ค. 2565)

(ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ค. 2565, 22.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 10/2565
เรื่อง การเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม ยกเว้น กลุ่ม B และ นักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา)

(Update 11/08/2565)

(ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.ค. 2565, 13.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 9/2565
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
(Update สถานะแบบคำขอกู้ยืม ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2565 (ครั้งสุดท้าย))

(ประกาศ ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2565, 19.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 8/2565
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
(Update สถานะแบบคำขอกู้ยืม ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2565)

(ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2565, 12.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 7/2565
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
(Update สถานะแบบคำขอกู้ยืม ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2565)

(ประกาศ ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2565, 16.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 6/2565
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
(Update สถานะแบบคำขอกู้ยืม ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2565)

(ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2565, 17.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 5/2565
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
(Update สถานะแบบคำขอกู้ยืม ณ วันที่ 26 พ.ค. 2565)

(ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 2565, 20.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 4/2565
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
(Update สถานะแบบคำขอกู้ยืม ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565)

(ประกาศ ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565, 20.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 3/2565
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
(Update สถานะแบบคำขอกู้ยืม ณ วันที่ 5 พ.ค. 2565)

(ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ค. 2565, 09.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 2/2565
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565
(ตรวจสอบรายชื่อด้านท้ายประกาศ)

(ประกาศ ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565, 16.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 1/2565
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่งานทุนการศึกษาได้รับแบบคำขอกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2565)

(ประกาศ ณ วันที่ 17 เม.ย. 2565, 17.30น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
    ผู้กู้ยืมเงินต่อเนื่องจากสถาบันเดิม นำหลักฐานต่อไปนี้มายื่นในวันรายงานตัว
1. สำเนาสัญญากู้ยืมครั้งล่าสุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน 5 เทอม หรือ 6 เทอม
3. สำเนาหนังสือรับรอง/หลักฐาน การเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2564
ผู้กู้ยืมรายใหม่
     ผู้กู้ยืมรายใหม่ นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติกู้ยืม ให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564
     ปฎิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 [Download]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ [Download]

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [Download]
     2. ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ DSL [Link]
               ขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL [Download]
ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน
     ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน (กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม) [Link]


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 17/2564
เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2564

(ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.พ. 2565, 19.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 16/2564
เรื่อง การยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565

(Download แบบคำขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2565)

(ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2565, 14.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 15/2564
เรื่อง การแก้ไขแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 3
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม)


ขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL ภาคเรียนที่ 2/2564 (update 27 ม.ค. 65)

(ประกาศ ณ วันที่ 27 ม.ค. 2565, 16.30 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 14/2564
เรื่อง การแก้ไขแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม)


ขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL ภาคเรียนที่ 2/2564 (update 17 ม.ค. 65)

(ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 2565, 14.30 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 13/2564
เรื่อง การแก้ไขแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม)


ขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL ภาคเรียนที่ 2/2564 (update 31 ธ.ค. 64)

(ประกาศ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564, 16.30 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 12/2564
เรื่อง การยื่นกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2564 ในระบบ DSL
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม)


ขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL ภาคเรียนที่ 2/2564 (update 6 พ.ย. 64)

(ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ย. 2564, 16.30 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 11/2564
เรื่อง การแก้ไขสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงิน ครั้งที่ 3
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม)


ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ DSL (update 20 ต.ค. 64)

การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
สำหรับนักศึกษา ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ไปก่อน และมีเงินส่วนต่างที่ต้องขอรับเงินคืน
ให้นักศึกษา download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง พร้อมแนบเอกสารประกอบ
ส่งมาพร้อมกับเอกสาร จากขั้นตอนที่ 11 ในประกาศ “ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ DSL

ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับเงินคืนผู้ปกครอง
1. นักศึกษาส่งเอกสารจากขั้นตอนที่ 11 ในประกาศ "ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ DSL"
2. งานทุนการศึกษาดำเนินการตรวจและส่งเอกสารให้ธนาคาร คาดว่าประมาณปลายเดือน ต.ค. 64
3. ธนาคารดำเนินการตรวจเอกสาร คาดว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับเงินโอนจากธนาคาร ปลายเดือน พ.ย. 64
4. งานการเงินดำเนินการ คาดว่าผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ปลายเดือน ธ.ค. 64

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกใบเสร็จ หรือ สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
      2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดาหรือบัญชีที่เปิดร่วมกัน และเป็นบัญชีที่มีประวัติ การฝาก-ถอน ไม่เกิน 3 เดือน ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 298 (อาจารย์สนธยา)
***หมายเหตุ ในการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนผู้ปกครอง จะมีค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ : รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ
10,000.01-20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ
20,000.01-30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ
30,000.01-40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ
40,000.01-50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ
50,000.01-65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ
65,000.01-80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ
80,000.01-100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ


(ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564, 19.00 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 10/2564
เรื่อง การแก้ไขสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงิน ครั้งที่ 2
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม)


ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ DSL (update 3 ต.ค. 64)

การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
สำหรับนักศึกษา ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ไปก่อน และมีเงินส่วนต่างที่ต้องขอรับเงินคืน
ให้นักศึกษา download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง พร้อมแนบเอกสารประกอบ
ส่งมาพร้อมกับเอกสาร จากขั้นตอนที่ 11 ในประกาศ “ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ DSL

ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับเงินคืนผู้ปกครอง
1. นักศึกษาส่งเอกสารจากขั้นตอนที่ 11 ในประกาศ "ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ DSL"
2. งานทุนการศึกษาดำเนินการตรวจและส่งเอกสารให้ธนาคาร คาดว่าประมาณปลายเดือน ต.ค. 64
3. ธนาคารดำเนินการตรวจเอกสาร คาดว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับเงินโอนจากธนาคาร ปลายเดือน พ.ย. 64
4. งานการเงินดำเนินการ คาดว่าผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ปลายเดือน ธ.ค. 64

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกใบเสร็จ หรือ สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
      2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดาหรือบัญชีที่เปิดร่วมกัน และเป็นบัญชีที่มีประวัติ การฝาก-ถอน ไม่เกิน 3 เดือน ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 298 (อาจารย์สนธยา)
***หมายเหตุ ในการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนผู้ปกครอง จะมีค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ : รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ
10,000.01-20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ
20,000.01-30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ
30,000.01-40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ
40,000.01-50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ
50,000.01-65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ
65,000.01-80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ
80,000.01-100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ


(ประกาศ ณ วันที่ 3 ต.ค. 2564, 19.00 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 9/2564
เรื่อง การแก้ไขสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงิน
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม)


ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ DSL (update 12 ก.ย. 64)

การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
สำหรับนักศึกษา ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ไปก่อน และมีเงินส่วนต่างที่ต้องขอรับเงินคืน
ให้นักศึกษา download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง พร้อมแนบเอกสารประกอบ
ส่งมาพร้อมกับเอกสาร จากขั้นตอนที่ 11 ในประกาศ “ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ DSL

ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับเงินคืนผู้ปกครอง
1. นักศึกษาส่งเอกสารจากขั้นตอนที่ 11 ในประกาศ "ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ DSL"
2. งานทุนการศึกษาดำเนินการตรวจและส่งเอกสารให้ธนาคาร คาดว่าประมาณกลางเดือน ก.ย. 64
3. ธนาคารดำเนินการตรวจเอกสาร คาดว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับเงินโอนจากธนาคาร ปลายเดือน ต.ค. 64
4. งานการเงินดำเนินการ คาดว่าผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ปลายเดือน พ.ย. 64

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกใบเสร็จ หรือ สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
      2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดาหรือบัญชีที่เปิดร่วมกัน และเป็นบัญชีที่มีประวัติ การฝาก-ถอน ไม่เกิน 3 เดือน ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 298 (อาจารย์สนธยา)
***หมายเหตุ ในการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนผู้ปกครอง จะมีค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ : รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ
10,000.01-20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ
20,000.01-30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ
30,000.01-40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ
40,000.01-50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ
50,000.01-65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ
65,000.01-80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ
80,000.01-100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ


(ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ย. 2564, 16.00 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 5/2564
เรื่อง เปิดรับแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
(สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ และยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ยืม)


ฉบับที่ 6/2564 (ยกเลิก)
เรื่อง การแนบเอกสารในระบบ DSL การเซ็นสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
(สำหรับนักศึกษา กลุ่ม H, R, X และ นักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา)


ฉบับที่ 7/2564 (ยกเลิก)
เรื่อง การเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม ยกเว้น กลุ่ม H, R, X และ นักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา)


ฉบับที่ 8/2564
เรื่อง การเซ็นสัญญา และเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม)


ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ DSL (update 18 ส.ค. 64)

การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
สำหรับนักศึกษา ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ไปก่อน และมีเงินส่วนต่างที่ต้องขอรับเงินคืน
ให้นักศึกษา download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง พร้อมแนบเอกสารประกอบ
ส่งมาพร้อมกับเอกสาร จากขั้นตอนที่ 11 ในประกาศ “ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ DSL

ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับเงินคืนผู้ปกครอง
1. นักศึกษาส่งเอกสารจากขั้นตอนที่ 11 ในประกาศ "ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ DSL"
2. งานทุนการศึกษาดำเนินการตรวจและส่งเอกสารให้ธนาคาร คาดว่าประมาณกลางเดือน ก.ย. 64
3. ธนาคารดำเนินการตรวจเอกสาร คาดว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับเงินโอนจากธนาคาร ปลายเดือน ต.ค. 64
4. งานการเงินดำเนินการ คาดว่าผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ปลายเดือน พ.ย. 64

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกใบเสร็จ หรือ สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
      2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดาหรือบัญชีที่เปิดร่วมกัน และเป็นบัญชีที่มีประวัติ การฝาก-ถอน ไม่เกิน 3 เดือน ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 298 (อาจารย์สนธยา)
***หมายเหตุ ในการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนผู้ปกครอง จะมีค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ : รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ
10,000.01-20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ
20,000.01-30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ
30,000.01-40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ
40,000.01-50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ
50,000.01-65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ
65,000.01-80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ
80,000.01-100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ


(ประกาศ ณ วันที่ 1 ส.ค. 2564, 10.00 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 4/2564
เรื่อง เปิดรับแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564

(ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ค. 2564, 10.30 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 3/2564
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการในปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม)

(ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ค. 2564, 09.30 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 2/2564
เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการศึกษาที่ขอกู้ยืมในระบบ DSL
(สำหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่ม H, R และ X)

(ประกาศ ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2564, 10.10 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.
งานทุนการศึกษาเปิดรับแบบคำขอกู้ยืมปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)
ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.30น. ณ งานทุนการศึกษา อาคารพันธกร
download ตารางเตรียมเอกสาร / ใบปะหน้า / แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ได้ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา

(Download แบบคำขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2564)

(ประกาศ ณ วันที่ 14 พ.ค. 2564, 11.00น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 
ผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
    ผู้กู้ยืมเงินต่อเนื่องจากสถาบันเดิม นำหลักฐานต่อไปนี้มายื่นในวันรายงานตัว
1. สำเนาสัญญากู้ยืมครั้งล่าสุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน 5 เทอม หรือ 6 เทอม
3. สำเนาหนังสือรับรอง/หลักฐาน การเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2563
ผู้กู้ยืมรายใหม่
     ผู้กู้ยืมรายใหม่ นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติกู้ยืม ให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564
     ปฎิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 [Download]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ [Download]

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [Download]
     2. แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ DSL [Link]
               การยื่นกู้ยืมและการ Print แบบคำขอกู้ยืมจากระบบ DSL [Download]
ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน
     ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน (กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม) [Link]


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ.
งานทุนการศึกษาเปิดรับแบบคำขอกู้ยืมปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
ในวันที่ 3 และ วันที่ 5-7 พ.ค. 64 เวลา 09.00 - 11.30น. และ 13.30 - 16.30น. ณ งานทุนการศึกษา อาคารพันธกร

(Download แบบคำขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2564)

(ประกาศ ณ วันที่ 1 เม.ย. 2564, 09.45น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 1/2564
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564

(ประกาศ ณ วันที่ 1 เม.ย. 2564, 09.45น.)


Download คู่มือการเข้าเรียน SET e-Learning สำหรับสมาชิก กยศ.

ขั้นตอนการเข้าระบบ
1. Login เข้าสู่ระบบ e-Studenloan
2.
คลิก Icon SET e-Learning
3. คลิก เลือกหลักสูตรที่ต้องการ

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 10/2563
เรื่อง การยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564

(Download แบบคำขอกู้ยืม ปีการศึกษา 2564)

(ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2564, 19.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกกลุ่ม
ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ไปก่อน หรือมีส่วนต่างที่จะต้องขอรับเงินคืน
ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563
ณ สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ทุกใบเสร็จ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
      2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดา ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 286
***หมายเหตุ ในการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนผู้ปกครอง จะมีค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ : รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ
10,000.01-20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ
20,000.01-30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ
30,000.01-40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ
40,000.01-50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ
50,000.01-65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ
65,000.01-80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ
80,000.01-100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการที่

(ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2563, 18.30 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 9/2563
เรื่อง การประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกคน)

(ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ย. 2563, 16.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 8/2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษา และ วงเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2563
(สำหรับนักศึกษาที่ส่ง e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2/2563 แล้ว)

(ประกาศ ณ วันที่ 17 ต.ค. 2563, 17.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 7/2563
เรื่อง การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม

(ประกาศ ณ วันที่ 3 ต.ค. 2563, 12.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่ม G และ M
ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ไปก่อน และมีส่วนต่างที่จะต้องขอรับเงินคืน
ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563
ณ สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกใบเสร็จ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
      2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดา ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 286
***หมายเหตุ ในการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนผู้ปกครอง จะมีค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ : รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ
10,000.01-20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ
20,000.01-30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ
30,000.01-40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ
40,000.01-50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ
50,000.01-65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ
65,000.01-80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ
80,000.01-100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการที่

(ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2563, 10.30 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 6/2563
เรื่อง การประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ กลุ่ม G และ M)

(ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.ย. 2563, 17.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 5/2563
เรื่อง การเซ็นสัญญา ส่งสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ
การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
(สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่ม G และ M)

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563


หนังสือนำจากมหาวิทยาลัยพายัพ
กรณีนักศึกษาเลือกให้ผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญา ณ ที่ว่าการอำเภอ (ขั้นตอนที่ 6 วิธีที่ 1)

จองช่วงเวลาการเซ็นสัญญากู้ยืมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา ณ งานทุนการศึกษา
กรณีนักศึกษาเลือกให้ผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญา ณ งานทุนการศึกษา (ขั้นตอนที่ 6 วิธีที่ 2)


(ประกาศ ณ วันที่ 19 ส.ค. 2563, 19.00น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
    ผู้กู้ยืมเงินต่อเนื่องจากสถาบันเดิม นำหลักฐานต่อไปนี้มายื่นในวันรายงานตัว
1. สำเนาสัญญากู้ยืมครั้งล่าสุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน 5 เทอม หรือ 6 เทอม
3. สำเนาหนังสือรับรอง/หลักฐาน การเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2562
ผู้กู้ยืมรายใหม่
     ผู้กู้ยืมรายใหม่ นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติกู้ยืม ให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
     ปฎิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 [Download]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ [Download]

 

 

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [Download]
     2. แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ e-Studentloan [Link]
               การยื่นกู้ยืมและการ Print แบบคำขอกู้ยืมจากระบบ e-Studentloan [Download]
ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน
     ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน (กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม) [Link]


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เปิดรับแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รอบที่ 7 (เพิ่มเติม)
(สำหรับนักศึกษาทุกคน)

(ประกาศ ณ วันที่ 7 ส.ค. 2563, 09.40น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Download ปฎิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Update 6 ส.ค. 2563)

(ประกาศ ณ วันที่ 6 ส.ค. 2563, 14.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอให้นักศึกษาที่ยื่นขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2563 ทุกคน ตรวจสอบสถานะการดำเนินการกู้ยืมฯ
ตรวจสอบสถานะ

(ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ค. 2563, 19.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เปิดรับแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รอบที่ 6 (เพิ่มเติม)
(สำหรับนักศึกษาทุกคน)

(ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563, 14.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานทุนการศึกษาขอเลื่อนประกาศอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันที่ 20 ก.ค. 63 ออกไป
อย่างไม่มีกำหนด และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง

(ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563, 14.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 4/2563
เรื่อง การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan และการเซ็นยืนยันกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2563
สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ยกเว้นกลุ่ม G, M และ L

(ประกาศ ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2563, 21.30น.)


(ประกาศ ณ วันที่ 28 เม.ย. 2563, 18.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 3/2563
เรื่อง การส่งแบบคำขอกู้ยืมที่นักศึกษาแก้ไขแล้ว
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

(ประกาศ ณ วันที่ 28 เม.ย. 2563, 18.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 2/2563
เรื่อง เปิดรับแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)
(สำหรับนักศึกษาทุกคน)

(ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย. 2563, 17.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 1/2563
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563
(สำหรับนักศึกษาทุกคน)

(ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย. 2563, 17.00น.)


ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ให้ปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 นั้น
นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามผ่านทาง Facebook งานทุนการศึกษา
https://www.facebook.com/SLFPYU

(ประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 2563, 19.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง การจัดส่งแบบคำขอกู้ยืมแก้ไขทางไปรษณีย์

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
งานทุนการศึกษาจะทำการจัดส่งแบบคำขอกู้ยืมแก้ไข ให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ ผ่านทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
นักศึกษาที่ประสงค์ให้งานทุนการศึกษาจัดส่งให้ กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม https://forms.gle/zCzUEUW9EAUTyJLQA

(ประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 2563, 16.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่งานทุนการศึกษาได้รับแบบคำขอกู้ยืมกองทุนฯ ปีการศึกษา 2563 แล้ว

ตรวจสอบรายชื่อ
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 63)

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ สามารถส่งแบบคำขอกู้ยืมได้ ถึงวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 11.30 น.
ณ สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

(ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ. 2563, 14.00น.)


แบบประเมินวิทยากร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ประชุมรวมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 12/2562
เรื่อง ประชุมรวมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

(ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2563, 09.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 11/2562
เรื่อง การยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

(ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563, 09.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานทุนการศึกษา กำหนดให้มีการประชุมเซ็นยืนยันฯ รอบสุดท้าย (รอบที่ 5)
ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น.(ตรงเวลา) ณ ห้องทุนการศึกษา อาคารพันธกร
หากนักศึกษาไม่เซ็นยืนยันฯ นักศึกษาจะถูกยกเลิกการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2562
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่เซ็นยืนยันฯ ได้แก่ D009(ภฤศ), N038(ธีรดา)=เซ็นยืนยันไม่ครบ, U016(ขนิษฐา), Y016(จันทร์ฉาย), Y098(ศิวมินทร์), Z002(วารีรัตน์), Z007(การะเกด), Z010(จามจุรี), Z014(ณัชชา), Z015(อรุณรุ่ง), Z018(ปิยะพร), Z019(เจนจิรา), Z021(เยาวเรศ), Z022(สุวนันท์), Z023(อาทิตยา), Z028(ณัฐพร), Z037(รังษิยา), Z038(อังคณา), Z043(สุภนิดา), Z044(ฐิติกานต์), Z045(นุชชบา), Z050(ไอลดา), Z054(นิรชา), Z056(พรรณภา), Z057(กัลยรัตน์), Z060(กนกวรรณ), Z062(ณัฏฐ์นิชา), Z063(อัจฉรา), Z067(ลักษนารีย์), Z068(รักษิณา), Z073(จินตนาการ), Z074(อัญชลี), Z077(ณิชานันท์), Z079(สิรินธร), Z084(ณิชารีย์) และ Z102(ปรียาณัฐ)

นักศึกษากรุณาเตรียมเอกสารประกอบการเข้าประชุมฯ ให้พร้อม หากนักศึกษาไม่นำมาจะไม่สามารถเข้าประชุมได้
1. ใบภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา print จากระบบ e–Registrar
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา (ยังไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในห้องประชุม เนื่องจากจะต้องเซ็นลายเซ็นให้เหมือนลายเซ็นในใบยืนยัน)
3. ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน
4. แสตมป์ไปรษณีย์ ราคา 5 บาท จำนวน 1 ดวง (ยกเว้นกลุ่ม A, T และ Y เนื่องจากได้ส่งแสตมป์แล้ว ในการเซ็นยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 1/2562)

(ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย. 2562, 14.30 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศเลื่อนการประชุมรวมในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 อย่างไม่มีกำหนด


(ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2562, 10.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกกลุ่ม
ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ไปก่อน ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ทุกใบเสร็จ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
      2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดา ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 286
***หมายเหตุ ในการโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนผู้ปกครอง จะมีค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ : รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ
10,000.01-20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ
20,000.01-30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ
30,000.01-40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ
40,000.01-50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ
50,000.01-65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ
65,000.01-80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ
80,000.01-100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการที่

(ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย. 2562, 14.30 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 10/2562
เรื่อง การประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกคน)


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 ในประกาศฉบับที่ 10/2562

ตรวจสอบผลการจองรอบการประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ภาคเรียนที่ 2/2562

จองรอบเข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2/2562

(ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562)

(ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ย. 2562, 14.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกกลุ่ม

ลำดับที่ต่อไปนี้ บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ผิด ขอให้นักศึกษาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันนี้ (26/10/62) (ดูวิธีการบันทึกฯ ในประกาศฉบับที่ 9/2562 http://sta.payap.ac.th/scholar/SLFPYU.html ) A003(ทิพวรรณ), A006(นันท์นภัส), F001(จรรยา), N054(ศิริพร), N118(รภัสสา), Q057(ภูธเรศ), T006(วรพิชชา), Y016(จันทร์ฉาย), Y019(วีรดา), Y066(พลินี), Y081(สุธิษา), Z061(เบญญาภา) และ Z066(ณัฐศศิ)

ลำดับที่ต่อไปนี้ไม่ดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ตามประกาศฉบับที่ 9/2562 ขอให้นักศึกษาดำเนินการให้เสร็จ ภายในวันนี้ (26/10/62) A007(ศิริลักษณ์), B007(สุชัญญา), D005(ฉัตรมงคล), D009(ภฤศ), M053(เจนจิรา), N034(วิลาสินี), N042(มีโชค), N050(ธิดารัตน์), N053(ปนิดา), N060(ณัฐณิชา), N064(กิ่งกาญจน์), N091(ธนภรณ์), N113(กนกวรรณ), Q019(วิภาพร), Q023(เดชาชาญ), Q034(วรางคณา), Q044(วรกาญจน์), Q048(ปวีณา), Q049(พิมประภา), Q051(มยุริญ), Q052(จันจิรา), Q067(อรัญญา), Q094(รัชนีวรรณ), T012(สุทธิดา), U012(ชวัลรัตน์), U013(ทักษวดี), Y004(อภิชญา), Y005(รักษ์ชนนี), Y046(ณัฐธิดา), Y047(ณัฐธีรา), Y056(รัตติยากร), Y087(อรวรรณ), Z003(อัจฉรา), Z004(เขมนันท์), Z010(จามจุรี), Z012(อภิญญาพร), Z014(ณัชชา), Z016(ณัฐภพ), Z017(รัญชิดา), Z023(อาทิตยา), Z027(ภาณุพงศ์), Z029(เบญจมาศ), Z041(นิลาวัลย์), Z044(ฐิติกานต์), Z058(ศิริวรรณ), Z063(อัจฉรา), Z088(พรญาณี) และ Z093(พัชรพิชญ์)

ลำดับที่ต่อไปนี้ไม่ส่ง e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2/2562 กรุณาติดต่อกลับพี่ทศทาง inbox facebook ด่วนที่สุด D009(ภฤศ), R016(กัญญาณัฐ), Y016(จันทร์ฉาย), Z012(อภิญญาพร) และ Z047(รชยา)

(ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2562, 09.00น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 9/2562
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน และการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ในระบบ e-Studentloan
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกคน)


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 ในประกาศฉบับที่ 9/2562
(ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ย. 2562, เวลา 17.00 น.)

(ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ย. 2562, 15.30 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 8/2562
เรื่อง การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 ในระบบ e-Studentloan สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ทุกกลุ่ม


(ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.ย. 2562, 11.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกกลุ่ม
ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ไปก่อน และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน
ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกใบเสร็จ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
     2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดา ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 286

(ประกาศ ณ วันที่ 26 ส.ค. 2562, 09.00น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 7/2562
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
(สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่ม A, T และ Y)


(ประกาศ ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562, 11.15 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 6/2562
เรื่อง การประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561 (รอบที่ 5)
(สำหรับนักศึกษากู้ยืมกองทุนฯ กลุ่ม A, T, Y และ นักศึกษาทุกกลุ่มที่ยังไม่ได้เซ็นยืนยันฯ)


ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ
(วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น.)


(ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ค. 2562, 14.30 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่ม A, T และ Y

ลำดับที่ต่อไปนี้บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ไม่ถูกต้อง ขอให้นักศึกษาแก้ไขให้เสร็จ ภายในวันนี้ (18/07/62) **กรุณาดูประกาศฉบับที่ 5/2562**
Y014 (เพ็ญพิมพ์ สารบรรณ), Y049 (ณัฐิกา อินต๊ะวิชัย), Y053 (ดวงดาว ละไมสกุล), Y059 (กีรติ วรรณมะกอก), Y079 (ปริชญา น้อยวงษ์),
Y084 (พรจิตรา มาลา) และ Y099 (กัญญาณัฐ เขียนประสิทธิ์)
ลำดับที่ต่อไปนี้ไม่ดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ตามประกาศฉบับที่ 5/2562 ขอให้นักศึกษาดำเนินการให้เสร็จ ภายในวันนี้ (18/07/62)
T011 (ปณิธาณ เหรียญหยก), T012 (สุทธิดา พัฒนนิธิโภคินกุล), Y005 (รักษ์ชนนี โกษาวัง), Y016 (จันทร์ฉาย อหริพ่าย),
Y087 (อรวรรณ การุญบริรักษ์) และ Y088 (เกศราภร กุลดี)


(ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562, 11.30น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่ม A, T และ Y
ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ไปก่อน และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน
ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกใบเสร็จ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
     2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดา ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 286

(ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ค. 2562, 16.00น.)

แบบประเมินวิทยากร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 5/2562
เรื่อง การเซ็นสัญญา ส่งสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และ
การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
(สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่ม A, T และ Y)


ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562


หนังสือนำจากมหาวิทยาลัยพายัพ
กรณีนักศึกษาเลือกให้ผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญา ณ ที่ว่าการอำเภอ (ขั้นตอนที่ 6 วิธีที่ 1)

(ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ค. 2562, 16.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผู้กู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
    ผู้กู้ยืมเงินต่อเนื่องจากสถาบันเดิม นำหลักฐานต่อไปนี้มายื่นในวันรายงานตัว
1. สำเนาสัญญากู้ยืมครั้งล่าสุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน 5 เทอม หรือ 6 เทอม
3. สำเนาหนังสือรับรอง/หลักฐาน การเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2561
ผู้กู้ยืมรายใหม่
     ผู้กู้ยืมรายใหม่ นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติกู้ยืม ให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
     ปฎิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Update 9 ม.ค. 62)
เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
     2. แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ e-Studentloan
ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน
     ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน (กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกกลุ่ม (ยกเว้น กลุ่ม A, T และ Y)
ที่ชำระเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ไปก่อน และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน
ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง
ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องฯ
    1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกใบเสร็จ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
     2. สำเนาปกบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดา ถ่ายสำเนาคู่กับบัตรประชาชนของเจ้าของสมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถยื่นบัญชีได้ทุกธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 286 (ประกาศ ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2562, 10.00น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 4/2562
เรื่อง ขยายเวลาการรับแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา2562

(สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)


(ประกาศ ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2562, 20.30 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 2/2562
เรื่อง การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ในระบบ e-Studentloan สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ลักษณะที่ 1 กลุ่ม B-G, I-K, R, S และ U และ ลักษณะที่ 2 กลุ่ม M, N, P, Q และ Z

ลำดับที่ต่อไปนี้บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ไม่ถูกต้อง ขอให้นักศึกษาแก้ไขให้เสร็จ ภายในวันนี้ (15/06/62)
B009(ทิชากร), B010(เรวดี), B025(อรรถพล), C009(กรรณิการ์), N033(แสงดาว), N074(เกวลี), N083(เกศราภรณ์), P006(นนทวัชร์), Q020(นิจวรีย์), Q036(สุภาวดี), Q043(ชนิลญา), Q092(อัศมา), U013(ทักษวดี), U014(เชษฐธิดา) และ Z010(จามจุรี)

ลำดับที่ต่อไปนี้ไม่ดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ตามประกาศฉบับที่ 2/2562 ขอให้นักศึกษาดำเนินการให้เสร็จ ภายในวันนี้ (15/06/62)
B017(ทักษพร), B029(ธวิชัย), C006(ธนพร), D005(ฉัตรมงคล), F002(ธนากร), J009(พัฒนาวดี), M053(เจนจิรา), M056(จักรธพงษ์), N020(ไอ ม่อน), N024(คเชนทร์), N048(ชุติมา), N051(จิรวัฒน์), N061(กิตติภูมิ), N064(กิ่งกาญจน์), N084(ยุวดี), N102(ญาณัจฉรา), N105(ภัคจิรา), N114(เกษมสันต์), Q005(กิตติพศ), Q012(ภัคจิรา), Q023(เดชาชาญ), Q025(สุธิดา), Q028(สุรชัช), Q037(นนท์ปวิธ), Q040(พงศกร), Q051(มยุริญ), Q077(สุกัญญา), Q082(เจตริน), Q084(เกวลิน), Q102(สุธาสินี), Q108(รัชฒภักดิ์), R003(ปัทมาภรณ์), U012(ชวัลรัตน์), Z004(เขมนันท์), Z016(ณัฐภพ), Z018(ปิยะพร), Z027(ภาณุพงศ์), Z041(นิลาวัลย์), Z044(ฐิติกานต์), Z050(ไอลดา), Z059(ปวรวรรณ), Z061(เบญญาภา), Z063(อัจฉรา) และ Z076(กรรณิการ์)

(15/06/62, 18.00 น.)


ประกาศฉบับที่ 3/2562
เรื่อง การประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2562
(สำหรับนักศึกษากองทุนฯ ลักษณะที่ 1 กลุ่ม B-G, I-K, R, S และ U และ ลักษณะที่ 2 กลุ่ม M, N, P, Q และ Z)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 1/2562

(ตรวจสอบรายชื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2562 เวลา 18.00 น.)

จองรอบเข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 1/2562

(ระหว่างวันที่ 16-17 มิ.ย. 2562)

ตรวจสอบผลการจองรอบเข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 18.00 น.)

(ประกาศ ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2562, 13.45 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษากองทุนฯ ที่ได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมแก้ไขแล้ว (ภายในวันที่ 29 เม.ย. 62) 
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานอนุมัติให้กู้ยืม สำหรับการลงทะเบียนเรียนนั้น ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนตามปกติ ส่วนวงเงินกู้ยืมจะนำเข้าระบบการลงทะเบียนประมาณวันที่ 15 พ.ค. 62
หลังจากนั้นขอนักศึกษาดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินเพื่อชำระเงินที่ธนาคารต่อไป


(ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ค. 2562, 15.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลำดับที่ต่อไปนี้ ยังไม่มารับแบบคำขอกู้ยืมไปแก้ไข B021(หทัยลักษณ์ สุทธิวงศ์), C002(กมลวรรณ พรมไชยา), C009(กรรณิการ์ กรคำ), D009(ภฤศ พัฒนศรีวิเชียร), N004(กัญญ์วรา แก้วมาลี), N009(กนกพร วงค์ตาคำ), N030(ฐิติกานต์ แสนทิพย์), N045(ณัฏฐณิชา เกษแก้ว), N083(เกศราภรณ์ บุ้งทอง), N090(ณัฐธิดา สุวรรณพินธุ์), P041(ณัชชา บุญสิริมงคล), P045(อภิรุจี อินตาวงศ์), P046(กิรติกร ธิมาชัย), P078(นิวาริน ศรีมา), Q072(วริศรา กาบเกตุ), Q088(ณัฐณิชา สวิง), T001(ภูวรินทร์ คำมะยอม), T002(ณัฏฐกรณ์ หัวเมืองแก้ว), T003(ณัฐวุฒิ ลือชัย), Y008(ณัฐนิชา สมศรี) และ Z092(ณัฐธิดา นรรัตน์)

(ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2562, 11.00 น.)

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฉบับที่ 1/2562
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ตรวจสอบรายชื่อแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562


(ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย. 2562, 11.00 น.)


ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่งานทุนการศึกษาได้รับแบบคำขอกู้ยืมกองทุนฯ ปีการศึกษา 2562 แล้ว

ตรวจสอบรายชื่อ
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 62)

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ สามารถส่งแบบคำขอกู้ยืมได้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 11.30 น.
ณ สำนักงานทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

(ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.พ. 2562, 16.00น.)