บุคลากรประจำ
   

คุณทศพร ยุกตานนท์
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร.0-5324-1255 ต่อ 7833


คุณวรรัตน์ รัตตะณะ
งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
โทร.0-5324-1255 ต่อ 7832