งานทุนการศึกษา สำนักบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ
บุคลากรประจำ
01
คุณศิริพรรณ ปัญญาคม
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน
01
คุณพวงชมพู ปัญโญ
หัวหน้างานการเงิน
โทร. 7831
01
คุณทศพร ยุกตานนท์
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)
โทร. 7833
01
คุณวรรัตน์ รัตตะณะ
งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
โทร. 7832