งงานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
บุคลากรประจำ


อาจารย์ คมกฤต วงค์นาง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร. 315

คุณทศพร ยุกตานนท์
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)
โทร. 7833

คุณวรรัตน์ รัตตะณะ
งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
โทร. 7832