ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
A พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
B พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
B04 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินฯ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559
B03 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินฯ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555
B02 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินฯ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2547
B01 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินฯ พ.ศ. 2546
C04 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
C03 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
C02 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
C01 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542
D06 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 (ร่าง)
D05 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
D04 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
D03 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
D02 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546
D01 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2544
E10 กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
E09 กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
E08 กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558
E07 กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
E06 กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556
E05 กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2555
E04 กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2554
E03 กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2553
E02 กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2552
E01 กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พ.ศ.2546
F1 การให้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
G1 กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การรับสมัครจนถึงการส่งสัญญากู้ยืมเงิน
K05 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน พ.ศ. 2557
K04 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน พ.ศ. 2556
K03 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน พ.ศ. 2555
K02 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
K01 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน พ.ศ. 2551
L05 กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ปีการศึกษา 2557
L04 กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ปีการศึกษา 2556
L03 กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ปีการศึกษา 2555
L02 กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
L01 กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
M03 ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษา กรอ. ปีการศึกษา 2559
M02 ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษา กรอ. ปีการศึกษา 2556
M01 ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษา กรอ. ปีการศึกษา 2555