แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาอื่นๆ (Financial Assistance Application Form)
AP01 ใบสมัครขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)
AP01-1 แบบคำขอนักศึกษาทุนทำงาน (Requirement for Work Scholarship Student)
AP02 ใบสมัครขอรับทุนโครงการบริการชุมชน (Community Service Scholarship)
AP03 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
AP04 ใบสมัครขอรับทุนความสามารถพิเศษ (Talent Scholarship)
AP05 ใบสมัครขอรับทุนทุนนักกีฬา (Athlete Scholarship)
AP06 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคริสเตียนเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้นำคริสตจักร
AP07 ใบสมัครขอรับทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB Scholarship)
AP08 แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี