แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษา (Financial Assistance Application Form)
AP01 ใบสมัครเพื่อขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship Application)
AP01-1 แบบคำขอนักศึกษาทุนทำงาน (Requirement for Work Scholarship Student)
AP02 ใบสมัครขอรับทุนโครงการบริการชุมชน (.pdf) (Community Service Scholarship)
ใบสมัครขอรับทุนโครงการบริการชุมชน (.docx) (Community Service Scholarship)
AP03 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สำหรับนักศึกษาขอรับทุนครั้งแรก)
AP03C ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สำหรับนักศึกษาขอรับทุนต่อเนื่อง)
AP04 ใบสมัครขอรับทุนความสามารถพิเศษ (สำหรับนักศึกษาขอรับทุนครั้งแรก) (Talent Scholarship)
AP04C ใบสมัครขอรับทุนความสามารถพิเศษ (สำหรับนักศึกษาขอรับทุนต่อเนื่อง) (Talent Scholarship)
AP05 ใบสมัครขอรับทุนนักกีฬา (สำหรับนักศึกษาขอรับทุนครั้งแรก) (Athlete Scholarship)
AP05C ใบสมัครขอรับทุนนักกีฬา (สำหรับนักศึกษาขอรับทุนต่อเนื่อง) (Athlete Scholarship)
AP06 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคริสเตียนเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้นำคริสตจักร
AP07 ใบสมัครขอรับทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB Scholarship)
AP08 แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี