งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ติดต่องานทุนการศึกษา
งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 0-5324-1255, 0-5385-1478-86
ติดต่อ:   งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.-กรอ.) ต่อ 7833
           งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ต่อ 7832
Facebook : www.facebook.com/SLFPYU
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โทรศัพท์ 0-2016-4888
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2208-8699, 0-2111-1111
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2650-6999 ต่อ 5154-5155