ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 (update 29/07/2564)
              + หลักเกณฑ์การเสนอชื่อและการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น (update 29/07/2564)
              + แบบประวัติและผลงานของบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น (update 29/07/2564)
พน.01 แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม (update 04/02/2564)
พน.02 แบบฟอร์มสรุปโครงการ/กิจกรรม (update 04/02/2564)
พน.03 แบบคำร้องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
พน.04 แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์กีฬา
พน.05 แบบฟอร์มขอใช้สนามกีฬา
พน.06 แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม
พน.07 แบบฟอร์มขอยืมชุดปฐมพยาบาลพื้นฐาน
พน.08 แบบฟอร์มการบำเพ็ญประโยชน์
พน.09 แบบคำร้องการขอกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา
              + หลักฐานการกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา           
พน.10 แบบฟอร์มลงชื่อเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ฺBarcode) update 12/07/2564 (ปริญญาตรี)
              + คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
              + คณะเภสัชศาสตร์
              + คณะนิติศาสตร์
              + คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์
                    + สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
                    + สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                    + สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
                    + สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
                    + สาขาวิชาจิตวิทยา
                    + สาขาวิชานิเทศศาสตร์
              + คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์
                    + สาขาวิชาการตลาด
                    + สาขาวิชาการจัดการ
                    + สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
                    + สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                    + สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
              + คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน
                    + สาขาวิชาการบัญช
                    + สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
                    + สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน
                    + สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
              + วิทยาลัยดุริยศิลป์
              + วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
              + วิทยาลัยนานาชาติ
                    + สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    + สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
                    + สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
                    + สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ